Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

7 Økning av satsen for minstefradraget

Det vises til omtale i Nasjonalbudsjettet 1999 av forslaget om å øke satsen for minstefradraget fra 20 pst til 21 pst. Forslaget er varslet i St prp nr 54 (1997-98) Grønne skatter.

Dette følges nå opp med forslag til endring i skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr 1 annet ledd annet punktum. Det vises for øvrig til forslag om økning av beløpsgrensene i St prp nr 1 (1998-99) Skatte- avgifts- og tollvedtak.

Til forsiden