Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

6 Fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner

Med virkning fra 1998 vedtok Stortinget i 1997 en rekke skattelempninger for å styrke de frivillige organisasjonenes økonomi: Enklere arbeidsgiverrutiner, fritak for arbeidsgiveravgift innen visse grenser og heving av grensene for inntektsskatt og plikt til registrering i merverdiavgiftsmanntallet ved næringsvirksomhet. I Ot prp nr 1 (1997-98) la regjeringen Jagland fram en skisse til en ordning med fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner, men med en vurdering som konkluderte med at en slik ordning ikke burde innføres. Som et ledd i Regjeringen Bondeviks budsjett ble vurderingen og tilrådingen trukket tilbake, men selve skissen ble ikke trukket, jf. Ot meld nr 2 (1997-98). Samtidig ble det gitt uttrykk for at Regjeringen ville vurdere temaet nærmere før en endelig konklusjon trekkes. Under Stortingets behandling av budsjettet tok flertallet (alle unntatt Ap og SV) i finanskomiteen skissen til orientering, jf. Innst O nr 5 (1997-98) s 34, og viste til at Regjeringen Bondevik ville vurdere videre spørsmålet om fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

Før det fremmes et konkret lovforslag må det utarbeides forslag til detaljerte regler om avgrensning, innberetningsplikt osv. Dette forslaget bør sendes på en bred høring, slik at organisasjonene kan komme med merknader til de ulike sidene ved en eventuell gjennomføring. En slik høring vil også bidra til å sikre at en eventuell ordning best mulig tilpasses de administrative systemene i ligningsetaten. Utkast til et slikt regelverk vil kunne sendes på høring våren 1999.

En eventuell innføring av en slik ordning bør også fases inn på en måte som gir organisasjonene tid til å etablere hensiktsmessige rutiner for registrering av gaver, regnskapsføring, innberetning osv, og til å informere potensielle givere, i god tid før fradragsretten trer i kraft. Det bør også være mulig å innhente forhåndsgodkjenning før fradragsretten trer i kraft, slik at organisasjonene og giverne på donasjonstidspunktet vet om det er fradragsrett for gaven. Endelig må ligningsmyndighetene få mulighet til å etablere gode rutiner for forhåndsgodkjenning, mottak av kontrollopplysninger osv.

I lys av dette, vil Regjeringen ikke foreslå at det innføres fradragsrett med virkning for inntektsåret 1999. Finansdepartementet tar imidlertid sikte på å sende ut et forslag til konkret regelverk på høring våren 1999. Forslaget vil i hovedsak basere seg på skissen i Ot prp nr 1 (1997-98).

Til forsiden