Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

21 Prøveordning med forhåndsutfylt selvangivelse for inntektsåret 1998

21.1 Innledning

Finansdepartementet går inn for å utvide prøveordningen med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse. Det har for inntektsåret 1997 vært gjennomført et prøveprosjekt med bruk av forhåndsutfylt selvangivelse i fem kommuner. Departementet går inn for at det for inntektsåret 1998 gjennomføres en landsdekkende prøveordning.

Departementet antar at bestemmelsen i ligningsloven § 4-2 nr 7 gir hjemmel for landsdekkende prøvedrift. Landsdekkende prøveordning forutsetter imidlertid endring av forskrift av 16. desember 1997 nr 1311 om prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse, slik at den utvides til å gjelde inntektsåret 1998 og for alle landets kommuner.

Det er et siktemål at ordningen skal gi et tilbud til flest mulig skattytere, at den skal forenkle skattyters arbeid med selvangivelsen og at den skal gi bedre informasjon til den enkelte skattyter ved at oppgaver fra oppgavegivere formidles gjennom en forhåndsutfylt selvangivelse.

21.2 Bakgrunn

Regjeringen foretok i St meld nr 35 (1986-87) en gjennomgang av personbeskatningen. I stortingsmeldingen er det gitt uttrykk for at når systemet med forenklet selvangivelse har vært i drift i noen tid og datagrunnlaget er blitt av tilstrekkelig høy kvalitet, vil en kunne vurdere på nytt spørsmålet om overgang til en forhåndsutfylling av selvangivelsen. I Innst S nr 258 (1986-87) Innstilling fra finanskomiteen om reformer i personbeskatningen, fulgte flertallet i komiteen opp synspunktene i stortingsmeldingen. Med utgangspunkt i dette ble det høsten 1995 nedsatt en arbeidsgruppe i Skattedirektoratet som skulle se på muligheten for å innføre en ordning med forhåndsutfylt selvangivelse. Et notat om prøveprosjekt med forhåndsutfylt selvangivelse ble sendt på høring 19. juni 1997, med høringsfrist 4. august 1997. På bakgrunn av dette arbeidet og høringsinstansenes merknader ble det i medhold av ligningsloven § 4-2 nr 7 fastsatt forskrift om prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse for inntektsåret 1997. Prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse ble gjennomført i kommunene Andebu, Askøy, Enebakk, Skedsmo og Tønsberg. Prøveprosjektet omfattet ca 78 000 skattytere.

21.3 Erfaringer fra prøveprosjektet

Departementet fremmet forslag om en prøveordning med forhåndsutfylt selvangivelse i forbindelse med skatteopplegget for 1998. For en nærmere oversikt over prøveordningen viser departementet til omtalen av denne i Ot prp nr 1 (1997-98) punkt 16.4.

Departementet mener at ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse så langt har fungert tilfredsstillende. Departementet peker i denne sammenheng på at erfaringer fra det første prøveåret viser at innholdet av oppgaver som leveres av skattytere som bruker forhåndsutfylt selvangivelse er av bedre kvalitet enn oppgaver som leveres av skattytere etter det tradisjonelle selvangivelsessystemet. Brukerundersøkelser blant skattyterne i prøvekommunene konkluderer også med et entydig positivt bilde av ordningen. Skattyterne fremholdt at ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse innebar en klar forenkling av arbeidet med å levere selvangivelse.

Teknisk sett har det bare vært noen mindre problemer og feil under prøvedriften. Departementet viser imidlertid til at disse ikke hatt betydning for den totale kvalitetsvurderingen. Det vises også til at prøvedriften er blitt gjennomført i henhold til tidsplanen.

21.4 Departementets vurderinger

Departementet satte som betingelse for å gjøre ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse permanent landsdekkende fra og med inntektsåret 1998 at prøveprosjektet for 1997 ble funnet vellykket.

Departementet går inn for at prøveprosjektet fortsetter for inntektsåret 1998. Departementet legger i denne sammenheng særlig vekt på at den endelige evalueringen av prøvedriften for inntektsåret 1997 først vil kunne gjennomføres når ligningsbehandlingen av den siste skattytergruppen er avsluttet og klagebehandlingen er gjennomført. Først etter at denne evalueringen er gjennomført vil departementet ha tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om et forslag om permanent landsdekkende ordning med forhåndsutfylt selvangivelse skal fremmes for Stortinget. Dette må ses i sammenheng med at en rekke sentrale beslutninger vedrørende ligningsbehandlingen for inntektsåret 1998 må treffes tidlig på høsten 1998 og i god tid før den endelige evalueringen for inntektsåret 1997 foreligger. Dette gjelder eksempelvis arbeidet med de ulike ligningssystemene, skjemaene og rettledningene.

Departementet vil også peke på at behovet for videre prøvevirksomhet er begrunnet i et ønske om å prøve ut ulike måter for skattyterne å rapportere sine selvangivelsesopplysninger til ligningsmyndighetene. For inntektsåret 1998 arbeides det således med å legge til rette for tilbakemelding ved hjelp av tastafon og via internett.

På grunnlag av de klare positive signaler som er mottatt fra så vel skattyterne som fra skatteetaten vedrørende prøvedriften med forhåndsutfylt selvangivelse, går departementet imidlertid inn for at prøveordningen utvides til å omfatte alle landets kommuner for inntektsåret 1998. Departementet går også, som for prøveprosjektet for inntektsåret 1997, inn for at en landsdekkende prøveordning med forhåndsutfylt selvangivelse skal være obligatorisk for de skattytere som omfattes av ordningen.

Departementet peker videre på at det er viktig at skatteetatens ressurser brukes til gjennomføring av etatens prioriterte oppgaver, herunder prøvedriften med forhåndsutfylt selvangivelse. Departementet viser til at det uansett er aktuelt å utvide prøvedriften med forhåndsutfylt selvangivelse til flere enn fem kommuner for inntektsåret 1998. Hvis ligningen i noen kommuner fortsatt skal gjennomføres med de nåværende systemer, vil det medføre at skatteetaten må bruke av sine knappe ressurser til å opprettholde ligningssystemet for forenklet selvangivelsesbehandling med egne datasystemer, selvangivelsesblanketter og rettledninger. Denne løsningen vil også gjøre det nødvendig å trykke opp et vesentlig større antall fullstendige selvangivelser enn det faktiske forbruk tilsier, i det alle skattytere som leverer forenklet selvangivelse også tilsendes to eksemplarer av den fullstendige selvangivelsen. Det vil således være svært ressurskrevende å opprettholde tre selvstendige systemer for ligning av forskuddspliktige skattytere for samme inntektsår.

Departementet viser også til at prøvedriften i inntektsåret 1997 har vist at det på informasjonssiden er vanskelig for skattyterne å forholde seg til informasjon som omfatter samtidig bruk av ulike ligningssystemer. Eksempelvis var det mange skattytere i prøvekommunene som var usikre på om de skulle levere selvangivelse 31. januar på grunn av den fokus media mv satte på den ordinære selvangivelsesfristen.

Det er foretatt en vurdering av de ulike risiki som er knyttet til en landsdekkende prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse. Det er særlig sett på forhold som tilgjengelige ressurser, ligningsorganisasjonen, produksjonskapasitet og kvaliteten på de aktuelle grunnlagsdata. Etter departementets vurdering vil de avdekkede risiki for en vesentlig del kunne håndteres gjennom interne tiltak i ligningsetaten og er ikke av en slik art at de gir grunn til å fraråde en landsomfattende prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse.

Lovhjemmel for prøvedrift av forhåndsutfylt selvangivelse ble vedtatt høsten 1997, med virkning fra og med inntektsåret 1997. Departementet legger til grunn at bestemmelsen i ligningsloven § 4-2 nr 7 gir hjemmel for prøvedrift i det ovenfor angitte omfang. Landsdekkende prøveordning forutsetter endringer av forskrift av 16. desember 1997 nr 1311 om prøvedrift ved forhåndsutfylt selvangivelse, slik at den utvides til å gjelde inntektsåret 1998 for alle landets kommuner. Skattedirektoratet har adgang til å foreta de nødvendige forskriftsendringer i henhold til departementets delegasjonsvedtak av 5. desember 1997. Departementet antar at tilbakemeldingsformer som tastafon og internett kan reguleres i prøveforskriften.

Dersom prøveprosjektet for inntektsåret 1997 og 1998 er vellykket, er departementets målsetting at en permanent ordning med forhåndsutfylt selvangivelse skal tas i bruk og være landsdekkende fra og med inntektsåret 1999. I forbindelse med permanent innføring av en ordning med forhåndsutfylt selvangivelse på landsbasis, er det nødvendig med en rekke endringer i ligningsloven. Departementet vil komme tilbake til dette.

Til forsiden