Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om overgangsregel til lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

I

Overgangsregel til eigedomsskattelova § 8 skal lyde:

Når et kraftanlegg ligger i flere kommuner, skal skattegrunnlaget i kraftanlegget fordeles mellom kommunene i samme forhold som ved utskrivningen av eiendomsskatten for 1998.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Til forsiden