Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling av innkreving av skatt (skattebetalingsloven)

 • Lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8

 • Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • Lov om overgangsregel til lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomssskattelova)

 • Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv

 • Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

 • Lov om endringer i lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere

 • Lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om regler om standardisert reisefradrag

 2. Forslag om endring av skatteloven § 44 syttende ledd om sjømannsfradrag i offshorevirksomhet

 3. Forslag om innstramming i rederibeskatningen

 4. Forslag om endring av beskatningen av rederier som deltar i poolsamarbeid

 5. Forslag om endring av beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold

 6. Omtale av fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner

 7. Forslag om økning av satsen for minstefradrag

 8. Forslag om økning av nedre grense for trygdeavgift

 9. Forslag om heving av ligningstakstene for boliger, fritidshus, forretningseiendommer mv

 10. Forslag om endringer i skattelovgivningen som følge av det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet for 1999

 11. Forslag om endring i skatteloven § 45 åttende ledd vedrørende betinget skattefritak ved innløsning av festetomt

 12. Forslag om endring vedrørende fradrag for utenlandske arbeidstakere med familie i utlandet

 13. Forslag om nye skatteregler for arbeidsgiverfinansiert utdanning

 14. Forslag om endring av skatteloven § 42 tredje ledd - skattefritak for kontantstøtte og omtale av kontantstøtte og foreldrefradrag

 15. Forslag om endringer i kraftverksbeskatningen

 16. Forslag om tilpasninger til ny regnskapslov og nye aksjelover samt omtale av den videre skatte- og avgiftsmessige oppfølgning av nevnte lover

 17. Forslag om endringer i skattebetalingsloven

 18. Forslag om omorganisering av autorisasjonsordningen for regnskapsførere

 19. Omtale av saker etter omdanningsloven og forslag om lovendring

 20. Forslag om endring i ligningsloven - innføring av prøveprosjekt med elektronisk overlevering av ligningsoppgaver

 21. Omtale av utvidelse av prøveordningen med forhåndsutfylt selvangivelse for inntektsåret 1998

 22. Omtale av særfradrag for store sykdomsutgifter - behandling ved ufrivillig barnløshet

 23. Orientering om arbeidet med evaluering av aksjegevinstbeskatningen

 24. Fremleggelse av fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til forsiden