Sammen om sentrum

Offentlig-privat partnerskap og samarbeid om forvaltning og utvikling av by- og tettstedssentra

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet laget en undersøkelse om ulike offentlig – private samarbeidsmodeller for styrking av sentrumsområdet. Hva slags avtaler eller etablerte praksisformer eksisterer, hvem er hovedaktører, hvilke saksfelt, prosjekter og satsinger samarbeider de om, og hva er viktige forutsetninger for å lykkes og typiske utfordringer som må håndteres når så ulike aktører går inn i samarbeidsprosesser?

Les dokumentet

Regjeringen vil fremme byer og tettsteder som gir gode vilkår for mennesker, miljø og næringsvirksomhet i hele landet. Sentrum har betydning for byens identitet og attraktivitet langs miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftdimensjoner og som kraftsenter i nærregionen. For å lykkes må både offentlige og private aktører bidra og samarbeide. 

Informantene er offentlige og private aktører som er i ansvarsposisjoner og jobber med planlegging, utvikling og drift for å skape livskraftige og levende sentrumsområder o.l. Intervjumaterialet fra fjorten ulike byer og tettsteder presenteres her først samlet med en analyse av fellestrekk og variasjoner, deretter i en eksempelsamling der samarbeidet på hvert enkelt sted beskrives konkret. Kommuner som skal velge samarbeidsmodell basert på lokale forutsetninger og ressurser kan hente kunnskap og informasjon i disse eksemplene.

Det er også laget en egen rapport med seks utenlandske eksempler: Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra.

Torv i Asker sentrum omkranses av butikker og serveringssteder. Populært lekested og møteplass.

Torv i Asker sentrum omkranses av butikker og serveringssteder. Populært lekested og møteplass. Pyramideskulptur med den lokale geologiske historien og kulturhuset i bakgrunn. Foto: Vibeke Glosli

Innhold

  1. Bakgrunn, behov og prosjekt
  2. Samarbeidsmodeller og etablert praksis: avtaler, forpliktelser og forventninger
  3. Vellykket offentlig - privat samarbeid: erfaringer med forutsetninger og utfordringer

Eksempelsamling 14 byer og tettsteder