Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

13 Avslutning av konkurransen

13.1 Meddelelse om valg av leverandør og begrunnelse

Reglene om meddelelse om valg av leverandør og begrunnelse i § 10-1 er hovedsakelig like reglene i § 25-1 i forskriften del III. Det vises derfor til veiledningen om disse reglene i punkt 37.1.

13.2 Karensperiode før inngåelse av kontrakt

Oppdragsgiveren skal i meddelelsen om valg av leverandør angi en karensperiode.201 Kontrakten med valgt leverandør kan først inngås etter at denne karensperioden er utløpt, jf. § 10-2. En karensperiode er tidsrommet mellom meddelelsen om valget av leverandøren og det tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakten.202

Forskriften del II spesifiserer ikke noen konkret karensfrist på grunn av mer fleksible prosedyrekrav. Her er det krav om at kontrakten tidligst kan inngås etter utløpet av en "rimelig karensperiode". Det gjelder altså ikke et krav om en bestemt minimumsperiode på et visst antall dager for disse anskaffelsene.

Hva som utgjør en "rimelig karensperiode" vil avhenge av en konkret vurdering, herunder av anskaffelsens kompleksitet, størrelsen på anskaffelsen og hvilke tildelingskriterier som er stilt. Ved for eksempel små og ukompliserte anskaffelser av hyllevarer, ved bruk av tildelingskriteriet "lavest pris" og ved anskaffelser som haster veldig, vil det kunne fastsettes en kortere karensperiode enn ved for eksempel større og mer kompliserte anskaffelser.

Karensperioden som gis må være tilstrekkelig lang til at leverandørene får reell mulighet til å vurdere om det er grunnlag for å etterprøve anskaffelsesprosessen med å klage og/eller begjære midlertidig forføyning.

Der oppdragsgiveren tar utgangspunkt i minimumsperioden på 10/15 dager, jf. kravene i forskriften del III203, vil dette imidlertid alltid måtte anses som "rimelig tid". Oppdragsgiveren kan naturligvis etter omstendighetene vurdere det som hensiktsmessig med en lengre karensperiode.

Kravet om karensperiode gjelder ikke når oppdragsgiveren ikke har plikt til å kunngjøre konkurransen, jf. § 8-17 femte ledd. Dette gjelder for det første når oppdragsgiveren inngår en tjenestekontrakt med vinneren eller en av vinnerne av en plan- og designkonkurranse, såfremt alle vinnerne av plan- og designkonkurransen blir invitert til å gi tilbud. For det andre gjelder det ved inngåelse av kontrakter om særlige tjenester som overstiger EØS-terskelverdiene etter unntakene i §§ 13-3 og 13-4.

Kravet til karensperiode får heller ikke anvendelse når den valgte leverandøren er den eneste berørte leverandøren og når oppdragsgiveren tildeler kontrakter under en rammeavtale.

For anskaffelser av særlige tjenester over EØS-terskelverdien i § 5-3 annet ledd gjelder reglene om karensperiode i § 25-2.

For nærmere informasjon om karensperiode, vises det til veiledningen til de tilsvarende bestemmelsene i forskriften del III i punkt 37.2.

13.3 Suspensjon av oppdragsgiverens adgang til å inngå kontrakt om særlige tjenester

Ved anskaffelser av særlige tjenester over EØS-terskelverdien i § 5-3 tredje ledd suspenderes oppdragsgiverens adgang til å inngå en kontrakt, dersom en leverandør begjærer en midlertidig forføyning etter oppdragsgiverens valg av leverandør, jf. § 10-3. Ved en slik suspensjon får reglene i § 25-3 anvendelse.204 Det vises derfor til veiledningen til disse reglene i punkt 37.3.

13.4 Anskaffelsesprotokoll

Reglene om føring av anskaffelsesprotokoll i § 10-5 i forskriften del II og § 25-5 i forskriften del III er svært like. Det vises derfor til veiledningen om disse reglene i punkt 37.5.

Fotnoter

201.

Jf. § 10-1 første ledd annen setning.

202.

Jf. definisjonen i § 4-5 bokstav g.

203.

Jf. § 25-2.

204.

Jf. § 10-3 annet ledd.
Til dokumentets forside