Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 1. januar 2017 trådte ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser i kraft. Det nye anskaffelsesregelverket gjennomfører de nye anskaffelsesdirektivene fra EU og følger opp forslagene til Forenklingsutvalget i NOU 2014:4Enklere regler – bedre anskaffelser.

Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)1. Veilederen inneholder også omtale av flere av reglene i lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)2, herunder de grunnleggende prinsipper i § 4 og håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)3 og forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)4. Reglene i disse forskriftene er likevel svært like reglene i anskaffelsesforskriften, og det vil derfor være aktuelt å se hen til denne veilederen også for anskaffelser som skal gjennomføres etter disse forskriftene.

Denne veilederen er omfattende og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i anskaffelsesforskriften. Dessverre har ikke departementet per dags dato rukket å utarbeide veiledning til alle reglene som det er planlagt å gi veiledning til. Det er derfor angitt enkelte steder i veilederen at departementet planlegger å komme tilbake med veiledning på disse områdene. Disse veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen fortløpende når de blir klare.

Den primære målgruppen for veilederen er innkjøpere i offentlige sektor som jobber med innkjøp til daglig. Veilederen vil også være nyttig for leverandører til det offentlige. Som ansvarlig for regelverket for offentlige anskaffelser har departementet i denne veilederen lagt vekt på å forklare hvordan reglene skal forstås. For å lette forståelsen av jussen har vi også laget flere eksempler. Når det gjelder råd knyttet til den mer praktiske planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av innkjøp, viser vi til veiledning til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på anskaffelser.no.

Departementet gjør oppmerksom på at det vil være domstolene som har det avgjørende ordet når det gjelder tolkninger av anskaffelsesreglene. Vurderinger som er gitt i veilederen er derfor av rådgivende karakter. Det er uansett viktig at de som er innkjøpsansvarlige setter seg godt inn i reglene.

Vi har i veilederen brukt eksempler fra ulike rettskilder, som for eksempel dommer fra EU-domstolen og norske domstoler og avgjørelser fra Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) som illustrasjoner på problemstillinger. Departementet gjør oppmerksom på at rettsområdet er i stadig utvikling, og at utfallet i de sakene som det er referert til ikke nødvendigvis er gyldige for all fremtid. Referanser til slike saker, kan heller ikke tas til inntekt for at departementet alltid er enig i avgjørelsene. Departementet tar ikke ansvar for innholdet på nettsidene som vi lenker til i veilederen.

For å gjøre veiledningen lettere tilgjengelig har vi organisert veilederen etter samme mal som anskaffelsesforskriften. Veilederens inndeling i deler, kapitler og underkapitler følger derfor i stor grad forskriftens oppbygning. Under del I har vi gitt veiledning til fellesbestemmelsene i forskriften del I, samt veiledning om de grunnleggende prinsippene og gjennomføringen av del I-anskaffelser. I veilederen del II har vi gitt veiledning til reglene om anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester i del II i forskriften. Ettersom flere av reglene i forskriften del II er helt eller svært like de tilsvarende reglene i forskriften del III, har vi flere steder vist til veiledningen til de tilsvarende reglene i forskriften del III. I veilederen del III har vi gitt veiledning til reglene om anskaffelser over EØS-terskelverdiene i del III i forskriften. I del IV har vi gitt veiledning til reglene om anskaffelser av helse- og sosialtjenester i del IV i forskriften. I del V har vi gitt veiledning til klagemulighetene og håndhevelsesreglene i anskaffelsesloven.

Departementet vil kun legge ut veilederen elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette valget er å legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i henhold til nye lover og forskrifter, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis m.m.

Departementet vil etter hver oppdatering av veilederen legge ut en PDF-versjon av den tidligere versjonen av veilederen på departementets nettsider slik at det vil være mulig å ha oversikt over hvilke råd departementet til enhver tid har gitt.

Departementet mottar gjerne kommentarer og innspill til veilederen. Innspillene kan sendes til departementet via dette tilbakemeldingsskjemaet.

Fotnoter

1.

Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).

2.

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).

3.

Forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

4.

Forskrift 12. august 2016 nr. 976 om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften).
Til dokumentets forside