Forsiden

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

23 Reserverte kontrakter

23.1 Innledning

Forskriften åpner for at oppdragsgiveren kan reservere retten til å delta i konkurransen for bestemte virksomheter på visse nærmere angitte vilkår. I § 16-9 fremkommer det at oppdragsgiveren kan begrense konkurransen til virksomheter eller programmer335 som har som hovedformål å integrere personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Det er inntatt en tilsvarende mulighet til å reservere kontrakter etter forskriften del II, jf. § 8-8, og ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester, jf. § 30-3. Adgangen til å reservere kontrakter gjelder for alle typer kontrakter og kan også benyttes for anskaffelser etter forskriften del I.

Virksomheter eller programmer som har et slikt hovedformål, når ofte ikke opp i konkurranse på vanlige betingelser. Bestemmelsen gir oppdragsgiveren muligheten til å sikre disse en likestilt konkurranseplass, og kan dermed bidra til økt deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper.

Virksomheten kan være organisert som en vernet bedrift, men organiseringen er ikke av avgjørende betydning. Det utslagsgivende er om virksomheten har arbeidslivsintegrering av en av de nevnte gruppene som et hovedformål.

Dersom oppdragsgiveren benytter seg av muligheten til å reservere kontrakten etter bestemmelsen, skal dette angis i anskaffelsesdokumentene. Dette kravet ivaretar hensynet til forutberegnelighet hos leverandørene.

23.2 Hvilke grupper omfattes av unntaket

Med "funksjonshemmede" forstås personer som på bakgrunn av arten eller omfanget av deres funksjonsnedsettelse, ikke kan utøve arbeid på normale vilkår. Dette kan for eksempel være personer med langvarig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.

Begrepet "vanskeligstilte personer" dekker en videre krets av personer enn begrepet "funksjonshemmede". "Vanskeligstilte personer" omfatter blant annet personer som er arbeidsledige, eller personer som tilhører en vanskeligstilt minoritet eller en gruppe som på annet vis er sosialt marginalisert.336 Dette kan eksempelvis være rusmisbrukere eller tidligere straffedømte personer.

"Vanskeligstilte personer" kan også omfatte personer som ikke har fullført videregående skole eller yrkesrettet utdanning, personer som over lengre tidsrom ikke har hatt fast lønnet arbeid, og personer som tilhører etniske minoriteter som har behov for å styrke sine språkkunnskaper, sin yrkesopplæring eller yrkeserfaring for å bedre utsiktene til fast sysselsetting.337

23.3 Krav til andel funksjonshemmede/vanskeligstilte personer

Det er videre et krav at minst 30 % av de ansatte i virksomheten eller programmet har nedsatt funksjonsevne eller er vanskeligstilte personer. Prosentandelen skal beregnes ut ifra hvor mange ansatte det er i virksomheten eller programmet. Det vil si at hvis virksomheten har fem ansatte og to av disse er omfattet av en av de nevnte gruppene, vil kravet være oppfylt. Ved beregningen er det ikke avgjørende hvorvidt personen er heltids- eller deltidsansatt.

§ 16-9 er generelt formulert, og bestemmelsen kan omfatte bedrifter med ansatte som har ulike grader av funksjonsnedsettelse eller vanskeligstilte personer med ulik bakgrunn.

23.4 Muligheter for nærmere avgrensninger

Departementet mener at oppdragsgiveren kan foreta en nærmere avgrensing av hvilke typer og omfang av funksjonsnedsettelse de ansatte hos leverandørene skal ha for å kunne delta i konkurransen.338 Dette er for å sikre at også leverandører som har ansatte med et relativt lavt funksjonsnivå får muligheter til å konkurrere på like vilkår. Det kan for eksempel være kontrakter som reserveres for virksomheter med en tilstrekkelig andel personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, eksempelvis personer på varig tilrettelagt arbeid.

Departementet mener at det foreligger en tilsvarende mulighet for å reservere kontrakter for virksomheter eller programmer med visse grupper av vanskeligstilte personer, eksempelvis tiltak for unge arbeidsledige personer. Forutsetningen for slike begrensninger er at disse ikke strider mot diskrimineringsforbudet og at kravet til konkurranse er oppfylt.

Fotnoter

335.

Ordlyden i den engelske oversettelsen av direktiv 2014/24/EU artikkel 20 (1) benytter "sheltered employment programmes", og den danske oversettelsen benytter "programmer for beskyttet beskæftigelse". Med "programmer" siktes det dermed til programmer for beskyttet sysselsetting.

336.

Se direktiv 2014/24/EU, fortalen avsnitt 36.

337.

Kommisjonen har i forordning (EU) nr. 651/2014, artikkel 2, 4. ledd, som gjelder et gruppeunntak for statsstøtte, definert det nærmere innholdet i begrepet "vanskeligstilt arbeidstaker". Denne definisjonen er ikke bindende for forståelsen av anskaffelsesregelverket, men departementet mener likevel at denne kan ha en viss relevans ved tolkingen av begrepet "vanskeligstilte personer".

338.

Se Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets tolkningsuttalelse av 14. desember 2011. Uttalelsen er gitt i henhold til det tidligere regelverket, men vurderingen vil også være relevant for gjeldende bestemmelse.  
Til dokumentets forside