Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

33 Kommunikasjon

33.1 Innføring av elektronisk tilbudsinnlevering

Den nye anskaffelsesforskriften innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Departementet gjør særlig oppmerksom på at dette innebærer at det blir obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering.

Kravene til elektronisk kommunikasjon vil gjelde for alle anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene.

Offentlige oppdragsgivere og leverandører må selv anskaffe elektroniske løsninger for henholdsvis mottak og levering av tilbud i markedet. Difi har fått i oppdrag å aktivere markedet til å tilby separate løsninger for oppdragsgivere og leverandører som kan kommunisere med hverandre både innenfor Norge og i EU/EØS-området. Difi publiserer veiledningsmateriell for oppdragsgivere som skal anskaffe slike løsninger på www.anskaffelser.no. Difi vil videre i samarbeid med næringslivsorganisasjonene informere leverandørene om hvordan de skal møte oppdragsgivers krav om elektronisk tilbudsinnlevering.

Denne modellen innebærer at både oppdragsgivere og leverandører kan velge de løsningene som er mest tilpasset deres behov. For de minste oppdragsgiverne og leverandørene vil en enkel standardløsning kunne være tilstrekkelig, mens det for større oppdragsgivere og leverandører vil være ønskelig med et utvidet utvalg av funksjoner. Videre vil leverandørene kunne benytte den samme innleveringsløsningen uavhengig av hvilken oppdragsgiver de leverer tilbud til. Løsningen kan også benyttes til levering av tilbud til oppdrags­givere i andre land i EU/EØS-området.

Difi vil gi informasjon og veiledning om hvordan oppdragsgivere og leverandører kan anskaffe elektroniske løsninger for mottak og levering av tilbud. Nærmere informasjon om elektronisk tilbudsinnlevering finnes på Difis nettsider www.anskaffelser.no.

Departementet vil komme tilbake med ytterligere veiledning til reglene om kommunikasjon.

33.2 Frist for å innføre elektronisk tilbudsinnlevering

Innføringen av elektronisk tilbudsinnlevering vil bli gjennomført i etapper.396

For innkjøpssentraler397 var fristen 1. april 2017.

For statlige myndigheter er fristen 1. januar 2018.

For andre offentlige oppdragsgivere er fristen 1. juli 2018.

33.3 Overgangsregler

I perioden mellom ikrafttredelsen av den nye forskriften og de ulike fristene for innføring av elektronisk tilbudsinnlevering vil det være mulig å benytte følgende kommunikasjonsmidler:

  • elektroniske kommunikasjonsmidler,
  • ordinær postgang eller andre egnede forsendelsesmåter (for eksempel bud) eller
  • en kombinasjon av disse kommunikasjonsmidlene.398

33.4 Konkurransegjennomføringsverktøy

Departementet oppfordrer samtidig offentlige oppdragsgivere til å anskaffe og ta i bruk konkurransegjennomføringsverktøy slik at hele anskaffelsesprosessen kan gjennomføres elektronisk. Veiledningsmateriell om anskaffelse av elektroniske konkurranse-gjennomføringsverktøy finnes på www.anskaffelser.no.

33.5 Elektronisk signatur

I den nye forskriften gjelder det ikke noe ubetinget krav om bruk av elektronisk signatur når oppdragsgiveren bruker elektroniske kommunikasjonsmidler, i motsetning til det som gjaldt etter den tidligere forskriften. Det åpnes i stedet for at oppdragsgiveren kan kreve at leverandørene bruker løsninger som gir tilfredsstillende sikkerhet for at oppdragsgiveren kan sannsynliggjøre hvilken leverandør som har levert det enkelte tilbud, og knytte avsenderen til innholdet.

Det har blitt utarbeidet retningslinjer for sikkerhetstiltak ved elektronisk konkurransegjennomføring som offentlige oppdragsgivere bør følge i sine anskaffelser som er lagt ut på departementets nettsider.

Fotnoter

396.

Jf. § 32-2 annet ledd.

397.

"Innkjøpssentraler" er definert som en oppdragsgiver som foretar samordnede innkjøp og eventuelt utfører tilknyttede innkjøpstjenester, jf. § 4-3 bokstav a. Samordnede innkjøp og tilknyttede innkjøpstjenester er definert i henholdsvis § 4-3 bokstav b og c.

398.

Jf. § 32-2 tredje ledd.
Til dokumentets forside