Statsbudsjettet 2019: Svalbard

Kunnskap

  • Regjeringen foreslår 7,1 millioner kroner til oppstart av en folkehøyskole på Svalbard fra høsten 2019.

Flom- og skredsikring

  • Regjeringen foreslår å bevilge 64 millioner kroner til skredsikringstiltak og tilskudd til nytt reservekraftverk i Longyearbyen.

Klima og miljø

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norsk Polarinstitutt med 10 millioner kroner i 2019 til samarbeid, forskning og miljøovervåkning i Ny-Ålesund.
  • Regjeringen har også foreslått å bevilge 8 millioner kroner til avsluttende arbeid på administrasjons- og servicebygget i Ny-Ålesund. Økningene bidrar til å styrke den norske vertskapsrollen i Ny-Ålesund.
  • I 2019 skal det gjennomføres et omfattende tokt til Antarktis. Hovedformålet med toktet vil være å styrke kunnskapsgrunnlaget om forvaltning av krill og økosystemet den lever i, og for arbeidet med marine verneområder i Antarktis. Regjeringen foreslår å øke Norsk Polarinstitutts budsjett med 3,5 millioner kroner til dette formålet.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til skredtiltak i Longyearbyen. Norges vassdrags- og energidirektorat arbeider med erosjonssikring av Longyearelva.

Frøhvelv

  • Regjeringen foreslår å bevilge 58,3 millioner kroner til Svalbard globale frøhvelv.

Bolig

  • Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til 60 boliger på Svalbard.