Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7561-7580 av 7957 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Bakgrunn - revisjon av miljøstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 06.06.2007

  Bakgrunn for revisjon av retningslinjene for miljøstøtte - spørreskjema fra Kommisjonen...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.06.2007
  Celexnr.: 32005D0883

  Kommisjonsvedtak 2005/883/EF av 9. desember 2005 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Ukraina...

 • Vet - MKS-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.06.2007
  Celexnr.: 32003D0547

  Kommisjonsvedtak 2003/547/EF av 22. juli 2003 om midlertidige beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EU-området...

 • Vin - tiltredelse Bulgaria og Romania

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 04.06.2007
  Celexnr.: 12005AXXXX

  Akt om tiltredelsesvilkår for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasninger til traktatene som Den Europeiske Union er grunnlagt på, vedtatt 25. april 2005...

 • Endring av vedlegg II til kosttilskuddforskriften

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 01.06.2007
  Celexnr.: 32006L0037

  Kommisjonsdirektiv 2006/37/EF av 30. mars 2006 som endrer vedlegg II til råds- og parlamentsdirektiv 2002/46/EF når det gjelder inkludering av visse substanser...

 • Brannklasser for EL-kabler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2007
  Celexnr.: 32006D0751

  Kommisjonens vedtak 2006/751/EF av 27. oktober 2006 om endring av vedtak 2000/147/EF om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper...

 • Vet - ADNS. heste- og bisjukdomer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32004D0216

  Kommisjonsvedtak 2004/216/EF av 1. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om rapportering av dyresykdommer innen Fellesskapet for å inkludere visse hestesykdommer og visse sykdommer hos bier på listen over rapporteringspliktige sykdommer...

 • Brannklasser for trebaserte paneler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2007
  Celexnr.: 32003D0593

  Kommisjonens vedtak 2003/593/EF av 7. august 2003 om endring av vedtak 2003/43/EC om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper...

 • Vet - tiltak fiskesykdommer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32006D0272 Basis rettsaktnr.: 2004/453/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/272/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2004/453/EF når det gjelder Sverige og UK...

 • Vet - ADNS, BSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32003D0724

  Kommisjonsvedtak 2003/724/EF av 10. oktober 2003 om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF vedrørende frekvensen av rapport om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.05.2007
  Celexnr.: 32006L0059 Basis rettsaktnr.: 2006/59/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/59/EF av 28. juni 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oksamyl. ...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.05.2007
  Celexnr.: 32007R0245

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2007 av 8. mars 2007 som endrer og tilpasser vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder Bulgaria, Romania og Malaysia...

 • Vin-endringer av 1493/1999

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 22.05.2007
  Celexnr.: 32007R0225 Basis rettsaktnr.: 0225/2007

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 225/2007 av 1. mars 2007 vedrørende støtte til omstrukturering og omstilling, som er fastsatt i Rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 for vinproduksjon i 2006/07....

 • Utendørsstøydirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2007
  Celexnr.: 32002L0049 KOM-nr.: KOM(2000)468

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om vurdering og styring av ekstern støy...

 • Vet - import av hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32004D0211

  Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien, og om endring av beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF...

 • Gjennomføring av indre markeds rettsakter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 21.05.2007
  Celexnr.: 32005H0309

  Kommisjonsrekommandasjon 2005/309/EF om gjennomføring i nasjonal rett av rettsakter som påvirket det indre marked...

 • Vet AI - import

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32007D0183

  Kommisjonsvedtak (EF) nr 183/2007 av 23. mars 2007 om endring av beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa i bestemte tredjeland som angår import av fugler i fangenskap...

 • Vet - soner VHS og IHN

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32006D0214

  Kommisjonsvedtak 2006/214/EF av 7. mars 2006 om endring av vedleggene I og II til vedtak 2002/308/EF som setter opp lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 11.05.2007
  Celexnr.: 32006L0033 Basis rettsaktnr.: 1995/045/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

 • Vaskemidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2007
  Celexnr.: 32006R0907 Basis rettsaktnr.: 0648/2004

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 20. juni 2006 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler - endringer i vedleggene III og VII...

Til toppen