Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7561-7580 av 8764 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - KSP villsvin Slovakia

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.09.2009
  Celexnr.: 32008D0088 KOM-nr.: KOM(2008)319 Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/88/EF av 28. januar 2008 om endring av vedtak 2005/59/EF som angår de områder i Slovakia som planene for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot denne sykdommmen skal gjennomføres i. ...

 • Vet - KSP i Tyskland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.09.2009
  Celexnr.: 32008D0220 KOM-nr.: KOM(2008)887 Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/220/EF av 12. mars 2008 om endring av vedtak 2003/135/EF som angår planene for bekjempelse av og nødvaksinering mot klassisk svinepest hos viltlevende svin i visse deler av delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen (Tyskland)....

 • Vet - KSP villsvin Bulgaria

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.09.2009
  Celexnr.: 32008D0077 Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/77/EF av 25. januar 2008 om godkjenning av planene for 2008 for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin og nødvaksinering av villsvin mot denne sykdommen i Bulgaria....

 • Vet - KSP villsvin i Ungarn

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.09.2009
  Celexnr.: 32008D0159 KOM-nr.: KOM(2008)675 Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF

  Kommisjonsvedtak 2008/159/EF av 22. februar 2008 om endring av vedtak 2007/683/EF om godkjenning av planen for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i visse områder i Ungarn....

 • Import fjørfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.09.2009
  Celexnr.: 32008R1291

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1291/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av kontrollprogrammer for salmonella i visse tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og liste over programmer for aviær influensa i visse tredjeland og endring av vedlegg I i forord...

 • Vet - KSP Tyskland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.09.2009
  Celexnr.: 32009D0423

  Kommisjonsvedtak 2009/423/EF av 26. mai 2009 om endring av vedtak 2008/855/EF som angår dyrehelsemessige kontrolltiltak rettet mot klassisk svinepest i Tyskland...

 • import vilt

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.09.2009
  Celexnr.: 32009R0119

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9 februar 2009 om liste over tredjeland eller deler av tredjeland for import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin og bestemmelser om veterinærsertifikater...

 • Vet - SVD hos svin i Italia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.09.2009
  Celexnr.: 32009D0620

  Kommisjonsvedtak 2009/620/EF av 20. august 2009 som endrer vedtak 2005/779/EF ved å inkludere Abruzzo på listen over regioner i Italia som er fri for smittsomt blæreutslett hos svin ...

 • Import fjørfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.09.2009
  Celexnr.: 32009R0411

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 411/2009 datert 18. mai 2009 om endring av Forordning (EF) nr. 798/2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvor fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifik...

 • EUs Handlingsplan for energieffektivisering

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 16.09.2009
  KOM-nr.: KOM(2006)545

  Revisjon av handlingsplan for energieffektivisering i 2009...

 • Vet - import av hest og avlsmateriale

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2009
  Celexnr.: 32009D0624

  Kommisjonsvedtak 2009/624/EF av 28. august 2009 om endring av vedtak 2004/211/EF når det gjelder oppføringen av Brasil og Mauritius på listen over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien og sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefami...

 • System for sikkerhetsbekreftelse av programvare

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 10.09.2009
  Celexnr.: 32007R0482 KOM-nr.: KOM(2008)482

  Opprettelse av system for sikkerhetsbekreftelser av programvare som skal tas i bruk av ytere av flysikringstjenester....

 • UPLS

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.09.2009

  Et felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker...

 • Straff og IPR

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.09.2009
  KOM-nr.: KOM(2005)276

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om strafferettslige tiltak for håndhevelse av immaterielle rettigheter og forslag til Rådets rammebeslutning om styrking av de strafferettslig rammer for bekjempelse av krenkelser av immaterielle rettigheter...

 • EU-forordning 816/2006/EF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.09.2009
  Celexnr.: 32006R0816

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 17. mai 2006 om tvangslisens på legemiddelpatenter for eksport til land med folkehelseproblemer...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.09.2009
  Celexnr.: 32005D0390

  Kommisjonsvedtak 2005/390/EF av 18. mai 2005 om endring for femte gang av vedtak 2004/122/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Nord-Korea...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.09.2009
  Celexnr.: 32005D0740

  Kommisjonsvedtak 2005/740/EF av 20. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/693/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland...

 • Vet - KSP

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.09.2009
  Celexnr.: 32006D0346

  Kommisjonsvedtak 2006/346/EF av 15. mai 2006 om beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og om oppheving av vedtak 2006/274/EF (meddelt under nummer K(2006) 1945)...

 • Vet - KSP

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.09.2009
  Celexnr.: 32006D0805

  Kommisjonsvedtak 2006/805/EF av 24. november 2006 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak i forbindelse med bekjempelsen av klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 5538)...

 • Vet - KSP

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.09.2009
  Celexnr.: 32006D0391

  Kommisjonsvedtak 2006/391/EF av 30. mai 2006 om endring av vedtak 2006/346/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2006) 2058)...