Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9021-9040 av 9404 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføring av indre markeds rettsakter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 21.05.2007
  Celexnr.: 32005H0309

  Kommisjonsrekommandasjon 2005/309/EF om gjennomføring i nasjonal rett av rettsakter som påvirket det indre marked...

 • Vet AI - import

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32007D0183

  Kommisjonsvedtak (EF) nr 183/2007 av 23. mars 2007 om endring av beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa i bestemte tredjeland som angår import av fugler i fangenskap...

 • Vet - soner VHS og IHN

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32006D0214

  Kommisjonsvedtak 2006/214/EF av 7. mars 2006 om endring av vedleggene I og II til vedtak 2002/308/EF som setter opp lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - import av hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2007
  Celexnr.: 32004D0211

  Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien, og om endring av beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF...

 • Utendørsstøydirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2007
  Celexnr.: 32002L0049 KOM-nr.: KOM(2000)468

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om vurdering og styring av ekstern støy...

 • Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 11.05.2007
  Celexnr.: 32006L0033 Basis rettsaktnr.: 1995/045/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

 • Vaskemidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2007
  Celexnr.: 32006R0907 Basis rettsaktnr.: 0648/2004

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 20. juni 2006 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler - endringer i vedleggene III og VII...

 • Eksisterende programmet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2007
  Celexnr.: 32006R0565 KOM-nr.: KOM(2006)235 Basis rettsaktnr.: 0793/1993

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 565/2006 av 6. april 2006 om testing- og informasjonskrav for importører eller produsenter av en rekke prioriterte stoffer i samsvar med Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoen ved eksisterende stoffer...

 • Forlengelse av eksisterende gruppeunntak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 07.05.2007
  Celexnr.: 32006R1976

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1976/2006 om forlengelse av anvendelsesperioden til eksisterende gruppeunntak...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 07.05.2007
  Celexnr.: 32006L0050 KOM-nr.: KOM(2005)234 Basis rettsaktnr.: 1998/08/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF av 29. mai 2006 om endring av vedleggene IVA og IVB til direktiv 98/8/EF om biocider...

 • Bagatellmessig støtte (de minimis aid)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 07.05.2007
  Celexnr.: 32006R1998

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte...

 • Økologi - bruk av kompostert husholdningsavfall

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.05.2007
  Celexnr.: 32006R0592 KOM-nr.: KOM(2006)592 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

 • Økologi - bruk av syntetiske vitaminer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.05.2007
  Celexnr.: 32005R1916 KOM-nr.: KOM(2006)1916 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2005 av 24. november 2005 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler ...

 • Økologi - endringer i tillatte innsatsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.05.2007
  Celexnr.: 32005R1318 KOM-nr.: KOM(2005)1318 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1318/2005 av 11. august 2005 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

 • Økologi - vilkår fjørfe

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.05.2007
  Celexnr.: 32006R0699 KOM-nr.: KOM(2006)699 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 699/2006 av 5. mai 2006 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder vilkårene for tilgang for fjørfe til løpegård ute...

 • Kommisjonsvedtak om ERGEG

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 03.05.2007
  Celexnr.: 32003D0796

  Kommisjonsbeslutning 2003/796/EF av 11. november 2003 om opprettelse av den Europeiske regulatorgruppen for elektrisitet og gass (ERGEG). ...

 • Forordning om el-grensehandel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 03.05.2007
  Celexnr.: 32003R1228

  Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 av 26.6.2003 om betingelsene for adgang til nettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.05.2007
  Celexnr.: 32005R1811

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Farlig gods på veg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 02.05.2007
  Celexnr.: 32006L0089 Basis rettsaktnr.: 1994/55/EF

  Den 6. tekniske tilpasning til direktiv 94/55/EF om transport av farlig gods på veg...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.05.2007
  Celexnr.: 32005R1812

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1812/2005 av 4. november 2005 som endrer forordningene (EF) nr. 490/2004, 1288/2005, 521/2005 og 833/2005 om betingelser ved godkjenning av visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr som tilhører gruppene enzymer og mikroorganismer...