Vindkraft til havs - tidslinje

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Regjeringen har besluttet at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet. Auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs, men i særlige tilfeller kan kvalitative kriterier benyttes, som på Utsira Nord.

 • 2024

  • Høyring av støtteordning for flytande havvind i Vestavind B og Vestavind F, inkludert Utsira Nord (fredag 28. juni 2024)

   Energidepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag til støtteordning for flytande havvind i områda Vestavind B og Vestavind F, inkludert Utsira Nord. Høyringa er eit krav etter statsstøtteretningslinjene og er dermed ein føresetnad for å få notifisert statsstøtte til havvind i desse områda.

   Les mer:

  • Høring av støtteordning for flytende havvind i Vestavind B og Vestavind F (fredag 28. juni 2024)

   Energidepartementet sender med dette støtteordning for flytende havvind i Vestavind B og Vestavind F på offentlig høring.

   Les mer:

  • Veien videre for Utsira Nord (fredag 22. mars 2024)

   Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av havvind på norsk sokkel. Havvind vil bidra til økt fornybar kraftproduksjon, til å utvikle industri og til teknologiutvikling og innovasjon. Flytende havvind og Utsira Nord vil være sentralt i Norges havvindssatsning for å nå regjeringens mål om å tildele areal for 30 GW innen 2040.

   Les mer:

  • Ventyr SN II AS har vunnet auksjonen om tildeling av prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II (onsdag 20. mars 2024)

   Etter en vellykket auksjon er det klart at Ventyr SN II AS som er eid av Parkwind og Ingka-gruppen blir de første som får bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Vinnerbudet i auksjonen er 115 øre/kWh. To aktører deltok i auksjonen.

   Les mer:

  • Pressekonferanse om havvind (onsdag 20. mars 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i samband med at auksjonen for utbygging av havvind i området Sørlege Nordsjø II er gjennomført.

   Les mer:

  • Energiministeren er tilgjengeleg for presse (fredag 16. februar 2024)

   Energiminister Terje Aasland er tilgjengeleg for presse i samband med at det er avklart kor mange aktørar som kan delta i auksjonen om havvind i området Sørlege Nordsjø II.

   Les mer:

  • Fem aktørar kan delta i auksjon om havvind i Sørlege Nordsjø II (fredag 16. februar 2024)

   Energidepartementet har i dag varsla fem søkjarar om at dei er kvalifiserte til å delta i auksjonen om havvind i området Sørlege Nordsjø II. Auksjonen opnar måndag 18. mars kl. 09.00.

   Les mer:

 • 2023

  • ESA godkjenner statsstøtte til Sørlige Nordsjø II (onsdag 20. desember 2023)

   EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har nå godkjent eventuell statsstøtte til et havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II. Endelig notifisering av støtten ble sendt til ESA tidligere i desember.

   Les mer:

  • Sju søknader om å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II (onsdag 15. november 2023)

   Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Det er positivt at flere sterke aktører viser interesse for utbygging av havvind på norsk sokkel. Departementet vil nå starte jobben med å vurdere søknadene.

   Les mer:

  • Differansekontrakt for havvind i Sørlige Nordsjø II (tirsdag 7. november 2023)

   Endelig utkast til differansekontrakt m/ vedlegg for Sørlige Nordsjø II er nå tilgjengelig:

   Les mer:

  • Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II (tirsdag 31. oktober 2023)

   Datasettene fra undersøkelsene NPD22100 (NPDid 10679) og NPD23100 (NPDid 10620) er nå tilgjengelig i Diskos.

   Les mer:

  • Oppdatert utlysning for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord (tirsdag 17. oktober 2023)

   Som følge av prosessen med å notifisere statsstøtte til havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord til EFTAs overvåkingsorgan ESA, gjør Olje- og energidepartementet endringer i utlysningen av prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II. Endringene gjøres for å unngå at det forsinker prosessen for tildeling av områdene. For å gi aktørene tid til å følge opp endringene, settes søknadsfristen til 15.november 2023. Dette vil ikke påvirke tidspunkt for auksjon. Samtidig blir framdriftsplanen for utlysningen av prosjektområder i Utsira Nord endret

   Les mer:

  • Regjeringa styrkjer satsinga på havvind (fredag 6. oktober 2023)

   I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringa totalt 148 millionar kroner til vidare arbeid med havvind på norsk sokkel. Midlane vil leggje til rette for førebuingar til utlysinga av nye område for havvind i 2025 og seinare, bidra til gjennomføring av nødvendige feltundersøkingar av natur og miljø i områda som er aktuelle for utlysing i 2025 og til å ferdigstille grunnundersøkingar i dei områda som allereie er lyst ut. 

   Les mer:

  • Tre nye havvindområde aktuelle for opning og utlysing i 2025 (torsdag 14. september 2023)

   Regjeringa gir Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte strategiske konsekvensutgreiingar av tre havvindområde som kan vere aktuelle for opning og utlysing i 2025.

   Les mer:

  • Grunnundersøkelser på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II (fredag 8. september 2023)

   De siste to årene er det i statlig regi gjennomført grunnundersøkelser i de åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

   Les mer:

  • Utsetter søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord (tirsdag 8. august 2023)

   Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområder for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I den tentative timeplanen for prekvalifisering og tildeling av areal har det vært lagt opp til at dette vil skje innen utgangen av året. For å sikre at aktørene har den informasjonen de trenger for å kunne levere søknad er det besluttet å utsette søknadsfristen fra 1. september til 1. november 2023.

   Les mer:

  • Nye områder for havvind på norsk sokkel (tirsdag 25. april 2023)

   Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert mulige, nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Arbeidet er gjennomført av en sammensatt direktoratsgruppe bestående av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Milødirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Arbeidet ble presentert for olje- og energiministeren 25. april 2023. 

   Les mer:

  • Forslag om tosidig differansekontrakt for støtte til havvind fra første fase av Sørlige Nordsjø II (fredag 31. mars 2023)

   Olje- og energidepartementet legger i dag fram et forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase av Sørlige Nordsjø II.

   Les mer:

  • Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene (onsdag 29. mars 2023)

   I dag tar regjeringen arbeidet med havvind i Norge et stort steg videre. Olje- og energidepartementet lyser nå ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

   Les mer:

  • NVE og RME har vurdert ulike nettløsninger og regulatoriske forhold for nett til havs (mandag 27. mars 2023)

   Olje- og energidepartementet mottar to rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med vurdering av ulike nettløsninger for havvind og av de regulatoriske sidene ved organiseringen av markedsløsningene til havs.

   Les mer:

  • Godt engasjement i høringen om havvind (tirsdag 10. januar 2023)

   Det kom inn nærmere 250 høringssvar på Olje- og energidepartementets høringsforslag på prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell. 

   Les mer:

 • 2022

  • Regjeringen går videre i sin satsing på havvind (tirsdag 6. desember 2022)

   Regjeringen sender på høring forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell. I høringen er det også en oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

   Les mer:

  • La frem ambisjonsnivå for havvind (onsdag 11. mai 2022)

   Regjeringen la 11. mai 2022 frem ambisjonsnivået sitt for havvind. Målet er at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Det tilsvarer like mye mye kraft som vi produserer totalt i Norge i dag. Satsingen skal bidra til kraft til folk og bedrifter over hele landet.

   Les mer:

  • Om planlegging av nett til havs og kvalitative kriterier på Utsira Nord (onsdag 23. mars 2022)

   Regjeringen legger opp til at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier. Det skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling for flytende havvind.

   Regjeringen har besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs i tråd med retningslinjer gitt av departementet og basert på innspill og dialog med havvindaktørene.

   Les mer:

  • Storstilt satsing på havvind (onsdag 9. februar 2022)

   Regjeringen annonserte at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet og at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan andre fase skal kobles til nettet etter at NVE har utredet ulike nettløsninger for vindkraft til havs og hvilke effekter dette vil ha på kraftsystemet.

   Les mer:

 • 2021

  • Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge (fredag 11. juni 2021)

   Olje- og energidepartementet sendte forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for vindkraft til havs på høring. 

    

    

   Les mer:

 • 2020

  • Opner områder for havvind i Noreg (fredag 12. juni 2020)

   Ved Kongeleg resolusjon blei det avgjort å opne områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknadar om fornybar energiproduksjon til havs frå 1. januar 2021. 

   Les mer: