Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjonsbilde

Presseinvitasjon 24. juni 2021:

Regjeringen presenterer ny handlingsplan på lhbtiq-feltet

18.06.2021: Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg

23.06.2021: Regjeringen setter nå ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Regjeringen sender forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv på høring

07.06.2021: EUs tilgjengelighetsdirektiv (direktiv (EU) 2019/882) gjelder for visse produkter (blant annet datamaskiner og operativsystemer) og tjenester (blant annet nettsteder, mobilenhetsbaserte tjenester og automater) som omsettes eller leveres til forbrukere i EØS-området. Direktivet gjelder på alle samfunnsområder – også i arbeidslivet – og vil således kunne bidra til å bedre tilgangen til arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse.

Nett-tv

Se sendingen her

Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer: Hva er status så langt og hvordan skal vi jobbe videre?

21.05.2021: Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre?

Stortinget vedtok nye krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner

28.05.2021: EUs Web Accessibility Directive (EU 2016/2102 - WAD) stiller nye krav om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet om å utarbeide lovendringer som gjennomfører direktivets krav i norsk rett.

Dokumenter

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

UngIDag-utvalget:

NOU 2019: 9: Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

14.11.2019: Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.