Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen sender forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv på høring

07.06.2021: EUs tilgjengelighetsdirektiv (direktiv (EU) 2019/882) gjelder for visse produkter (blant annet datamaskiner og operativsystemer) og tjenester (blant annet nettsteder, mobilenhetsbaserte tjenester og automater) som omsettes eller leveres til forbrukere i EØS-området. Direktivet gjelder på alle samfunnsområder – også i arbeidslivet – og vil således kunne bidra til å bedre tilgangen til arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse.

Nett-tv

Se sendingen her

Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer: Hva er status så langt og hvordan skal vi jobbe videre?

21.05.2021: Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre?

Stortinget vedtok nye krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner

28.05.2021: EUs Web Accessibility Directive (EU 2016/2102 - WAD) stiller nye krav om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet om å utarbeide lovendringer som gjennomfører direktivets krav i norsk rett.

Regjeringen vil utrede behovet for styrking av rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser. Nå hentes det inn en ekstern utredning av universell utforming av IKT på arbeidsplassen

28.05.2021: Kulturdepartementet henter inn en ekstern utredning, som skal avklare om det kan pålegges nye krav om universell utforming av IKT på arbeidsplassen. Utredningen skal også avklare hvilke konsekvenser nye krav kan få. EU har allerede vedtatt to direktiver som skal bidra til bedre tilgjengelighet. Disse direktivene må vurderes i forbindelse med utredningen.

Abid Raja og Fredrik Dreyer med hvert sitt pride-flagg. Foto: Solfrid Skaret/Oslo Pride

500 000 kroner til Oslo Pride i forbindelse med Skeivt kulturår 2022

21.04.2021: I 2022 er det 50 år siden straffelovens § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Det ønsker Oslo Pride å markere, og har i dag fått innvilget 500 000 kroner til prosjektet "Festen og Protesten" i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.