Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Rundebordskonferanse om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet

21.06.2018: Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til en rundebordskonferanse onsdag 27. juni.

Foreldrepengane vert delt i tre like delar

15.06.2018: Frå 1. juli blir mødre- og fedrekvoten utvida frå 10 til 15 veker. For dei som vel 100 prosent uttak får foreldra 15 veker kvar, og 16 veker til fordeling seg imellom.

Fikk innspill om bedre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser

15.06.2018: Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser sto på dagsordenen, da barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland inviterte en rekke organisasjoner og departementer til rundebordsmøte.

Alle saker om Likestilling og inkludering

Dokumenter

Likestillings- og diskrimineringsloven

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Diskrimineringsombuds-loven

Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til likestilling og inkludering.