Likestilling og inkludering

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Portrett av Elisabeth Lier Haugseth

Elisabeth Lier Haugseth ny ekspedisjonssjef for avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kulturdepartementet

Elisabeth Lier Haugseth er utdannet jurist, og vil som ekspedisjonssjef få det faglige ansvaret for regjeringens politikk på hele likestillings- og diskrimineringsfeltet, inkludert juridisk arbeid på området, internasjonalt arbeid på likestillings- og kulturområdet og arbeid med kulturelt mangfold.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja snakker med den islandske statsministeren Katrin Jakobsdottir på storskjerm.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja møtte de nordiske likestillingsministrene

– I dag har jeg hatt mitt første møte med mine likestillingsministerkollegaer. Høyt på dagsorden stod hvordan krisen påvirker likestillingen i Norden, men også globalt. Vi ble enige om å iverksette et felles nordisk prosjekt på lhbti-feltet, opplyser statsråd Abid Q. Raja.

Norges delegasjon i Beijing i 1995

Likestillingsjubileum i 2020

I 1995 var verden samlet til FNs kvinnekonferanse i Beijing. Der utarbeidet 30 000 kvinner og menn en plattform som har blitt selve gullstandarden for likestillingsarbeidet på verdensbasis. I 2020 markeres jubileet for denne standarden.

Bilde fra salen under lanseringen. Vi ser øverste del av handlingsplanen med tittelen og scenen og noe av publikummet i bakgrunnen.

Regjeringen la frem handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion

I dag presenterte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sin handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Oversikt over deler av konferansesalen med publikum med kultur- og likestillingsministeren på talestolen.

Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

Dokumenter

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

UngIDag-utvalget:

NOU 2019: 9: Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

14.11.2019: Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.

Til toppen