Likestilling og inkludering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Et likestilt Norden

I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Arbeidsliv, vold, hatefulle ytringer samt menn og likestilling er Norges hovedprioriteringer på likestillingsområdet.

Likestilling og inkludering

BLD har hovedansvaret for arbeidet med regjeringens likestillingspolitikk.

Funksjonsnedsetjingar

Personar med funksjonsnedsetjingar skal ha levekår og livskvalitet på lik linje med andre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Et rettferdig, sterkt og tydelig vern mot diskriminering

05.04.2017: Regjeringen foreslår en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov og ny diskrimineringsnemnd.

Et likestilt Norden

10.01.2017: I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Arbeidsliv, vold, hatefulle ytringer samt menn og likestilling er Norges hovedprioriteringer på likestillingsområdet.

Innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen

01.12.2016: - Vi ønsker et inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje. Derfor skal nå digitale læremidler i skolen bli tilgjengelige for alle skoleelever og studenter, uavhengig av funksjonsevne, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Flere saker om Likestilling og inkludering

Dokumenter

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse.

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til likestilling og inkludering.