Kulturminner og bygninger

Nærings- og fiskeridepartementet eier enkelte kulturminner og bygninger på Svalbard.

Gjennom eierskapet til grunneiendommen er Nærings- og fiskeridepartementet også eier av en rekke kulturminner på Svalbard. Eierskapet omfatter særlig kulturminner i Longyearbyen og omegn som gjenstår etter gruvevirksomhet.

Nærings- og fiskeridepartementet ivaretar eieransvaret til kulturminnene i tråd med svalbardmiljøloven og føringene i gjeldende kulturminneplan for Svalbard. Ansvaret for kulturminnene departementet eier ivaretas gjennom sikrings- og tilsynsavtale med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og samarbeid med Sysselmesteren.

Vern av kulturminner på Svalbard er hjemlet i svalbardmiljøloven.  Alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet. I tillegg er alle spor etter menneskegraver, herunder kors og andre gravmarkeringer, samt bein og beinrester i og på markoverflaten automatisk fredet uavhengig av alder. Det samme gjelder skjelettrester på slakteplasser for hvalross og hval og installasjoner i forbindelse med selvskudd for isbjørn (selvskuddskasse).

Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 100 meter i alle retninger rundt den synlige eller kjente ytterkanten av kulturminnet. Sikringssonen har samme fredningsbestemmelser som selve kulturminnet. Det innebærer at det ikke er tillatt å foreta seg noe som påvirker kulturminnet med mindre det er gitt dispensasjon. Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet for tiltak som berører fredede kulturminner med sikringssoner. Sysselmesteren er regional kulturminnemyndighet for Svalbard.

Gruvedriften i og rundt Longyearbyen har satt spor i form av synlige daganlegg i fjellsidene og tilhørende infrastruktur. De gjenstående gruveanleggene representerer kulturminner fra tiden med gruvevirksomhet. De fleste av de nedlagte gruvene i og omkring Longyearbyen er derfor fredede som kulturminner.

Det er helsefarlig å ferdes i og ved de nedlagte gruvene. Det er derfor ikke tillatt å oppsøke eller gå inn i de nedlagte gruvene.

Har du spørsmål om kulturminnene Nærings- og fiskeridepartementet eier kan du ta kontakt med oss.