Tjenestedirektivet

Tjenestedirektivet legger til rette for et mer velfungerende indre marked for tjenester, og inneholder en rekke tiltak for å fjerne hindringer knyttet til handel med tjenester og etablering over landegrensene. I Norge er tjenestedirektivet implementert i tjenesteloven.

EU har gjennomgått implementeringsprosessen av tjenestedirektivet i de forskjellige landene, og bygger videre på resultatene av denne prosessen for å få til en bedre utnyttelse av det indre marked for tjenester. Som en del av dette har Europakommisjonen blant annet gjennomført arbeidet med en funksjonstest av det indre marked for tjenester, som Norge har deltatt i. Funksjonstesten tok for seg konkrete praktiske scenarioer i noen sektorer, sett fra bedriftenes synsvinkel, som benyttes for å teste ut hvilke problemer tjenesteytere møter om de ønsker å etablere i et annet EØS-land, eller ønsker å yte en tjeneste over landegrensen. Resultatet av denne funksjonstesten vil bli presentert i løpet av 2012. For mer informasjon, se Kommisjonens nettsider om tjenestedirektivet.

Mer informasjon om tjenestedirektivet:

Kommisjonsdokumenter:

Forarbeider til tjenesteloven:

Eksterne utredninger om tjenestedirektivet og betydningen for norsk rett:

Til toppen