Anskaffelsesprosedyrer i del III

  • Ny veiledningstekst om anskaffelsesprosedyrer i del III er inntatt i den samlede veilederen som finnes her

Anskaffelsesforskriftens kapittel 13 angir hvilke anskaffelsesprosedyrer som er tillatt å bruke ved anskaffelser etter del III. Det er alltid tillatt å bruke åpen anbudskonkurranse og begrenset anbudskonkurranse.

På nærmere definerte vilkår er det også tillatt å bruke konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog. Prosedyren konkurranse om innovasjonspartnerskap kan brukes for å utvikle og anskaffe innovative varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.  

Prosedyrene konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring og anskaffelse uten konkurranse kan benyttes i særskilte unntakstilfeller.

Nedenfor beskrives hvordan prosedyrene åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog skal gjennomføres, fra planlegging til kontraktsinngåelse:

Til toppen