Fagsamling om gode strategiprosesser

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte fagsamling om gode strategiprosesser for administrasjonen i selskaper med statlig eierandel onsdag 13. september 2023. Fagsamlingen er ett av flere arrangementer Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer for å informere om statens forventninger som eier og for å spre god praksis og bidra til kunnskapsdeling om tema staten som eier er opptatt av.

• Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om statens forventninger som eier. Statens forventninger til selskapene om ambisjoner, mål og strategier er videreutviklet i eierskapsmeldingen (Meld. St. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper. Staten er opptatt av at styret utarbeider tydelige mål og strategier som viser hvordan selskapet skal skape høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer, eller bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

• Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet holdt innlegg om perspektiver på strategiutvikling. Selskapets strategier vil være forskjellige basert på bl.a. selskapsspesifikke og bransjemessige forhold, men et viktig premiss og fellesnevner for å utvikle egnede strategier er gode strategiprosesser.

• Managing partner Frithjof Lund i McKinsey Norge gikk nærmere inn på beste praksis og fallgruver knyttet til arbeid med ulike strategiprosesser.

• CFO Tone Hegland Bachke i Telenor ASA delte erfaringer og læringspunkter fra selskapets nylig gjennomførte strategiprosess.

Presentasjoner fra fagsamlingen er tilgjengelig her.
Eierskapsmeldingen er tilgjengelig her.