Offisielt fra statsråd 21. november 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. november 2014. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 30 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 20 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 21 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 22 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 23 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 18 L (2014-2015)
Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd)
(Pressemelding)

Prop. 24 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Prop. 26 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 27 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet
Prop. 31 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet
Prop. 25 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 19 L (2014-2015)
Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 28 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 29 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet
Prop. 33 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 32 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet
Ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 104 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.). Loven trer i kraft 1. januar 2015.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om opphevelse av forskrift 13. august 1992 nr. 620 om megling i konfliktråd.

4. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014:

Tidligere ambassadør Bjørn Tore Godal, Oslo, leder
Professor Mats Berdal, London
Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, Tromsø
Pensjonert general Torgeir Hagen, Hamar
Direktør Kristian Berg Harpviken, Oslo
Senior partner Gro Nystuen, Veierland
Professor Sten Rynning, Odense
Seniorforsker Astri Suhrke, Bergen
Professor Rolf Tamnes, Oslo
Forsker Torunn Wimpelmann, Bergen
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet
Odin Standal utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Dag Rist Aamoth utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Diederik Willem Kolff utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Kommuneoverlege Henning Mørland utnevnes til fylkeslege i Vestfold med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Bjørnar Gilje utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Tiltredelse av avtale av 29. januar 2003 mellom Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM) og stater som ikke er medlemmer av EU om disse staters deltakelse i Fellesskapets ordning for rask utveksling av informasjon i en radiologisk krisesituasjon (ECURIE).

Signering av avtale med Verdensbanken om norsk deltakelse i Biokarbonfondet.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk», kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 677/2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring, kan bli bindende for Norge.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ansvaret for kapittel 6 i lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen