Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 26. mars 2010

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. Dessuten ble konstituert leder Helen Sæter utnevnt på åremål til leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1. april 2010 til og med 31. mars 2017.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. mars 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 100 S (2009-2010)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskap og plikta til å setje opp konsernrekneskap

Arbeidsdepartementet

Prop. 96 S (2009-2010)
Pensjoner frå statskassa

Prop. 104 L (2009-2010)
Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)
(Pressemelding)

Prop. 107 L (2009-2010)
A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse
B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 98 L (2009-2010)
Lov om varer av edelt metall mv.
(Pressemelding)

Prop. 99 L (2009-2010)
Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 101 L (2009-2010)
Endringar i sentralbanklova
(Pressemelding)

Meld. St. 10 (2009-2010)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 94 L (2009-2010)
Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Prop. 97 L (2009-2010)
Endringer i straffeloven 1902 m.v. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 102 L (2009-2010)
Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Kunnskapsdepartementet

Prop. 95 L (2009-2010)
Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Prop. 105 L (2009-2010)
Endringer i barnehageloven

Olje- og energidepartementet

Prop. 103 L (2009-2010)
Endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Samferdselsdepartementet

Prop. 106 S (2009-2010)
Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)
(Pressemelding)

Prop. 108 S (2009-2010)
Utviding og finansiering av Bergensprogrammet
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon av 15. mai 2009 nr. 28 settes i kraft 1. august 2010.

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 23. mars 2010 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedrifthelsetjeneste.
Lovvedtak 43 (2009-2010). Lov nr. 6.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mars 2010 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 45 (2009-2010). Lov nr. 7.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mars 2010 til lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).
Lovvedtak 37 (2009-2010). Lov nr. 8.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mars 2010 til lov om vergemål (vergemålsloven).
Lovvedtak 36 (2009-2010). Lov nr. 9.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak den 4. mars 2010 til lov om endringar i sjølova mv.
Lovvedtak 35 (2009-2010). Lov nr. 10.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 19. desember 2003 nr. 1618 om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om verneplan for Bruvollhagan naturreservat.
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Mathias Kalsvik på Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes vedtak 18. juli 2008 om ekspropriasjon til fordel for Barlindbotn Settefisk AS. Klagen tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Kirkens Ungdomsprosjekt på Kunnskapsdepartementets vedtak av 16. juni 2009 om avslag på søknad om godkjenning av ny folkehøgskole. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrepresentant Arild Retvedt Øyen utnevnes til ambassadør i Alger, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Utnevning på åremål for 7 år uten mulighet for forlengelse av konstituert leder Helen Sæter til leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1. april 2010 til og med 31. mars 2017.

Forlenget konstitusjon av Hans Andre Vikheim som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Kulturdepartementet

Underdirektør Tore Aas-Hanssen utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg og ektefelle Ingrid Schulerud ved reise til Mexico 9.-11. april 2010.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Sigbjørn Johnsen og ektefelle Helle Birgit Laier Johnsen ved reise til Kina 9.-15. april 2010.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Gibraltar, undertegnet i Paris 16. desember 2009.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Turks og Caicosøyene, undertegnet i Paris 14. desember 2009.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009.

Miljøverndepartementet

I medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5 endres vilkårene for idriftsettelse av reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i gjeldende utslippstillatelser frem til 31. mai 2010.
(Pressemelding) 

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Trym
(Pressemelding)

I medhold av energilovforskriften § 7-4 gis det dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene etter energiloven for idriftsettelse av Tjeldbergodden og Nyhamna reservekraftverk.
(Pressemelding)

Delegering av myndighet etter lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann § 60 a til å ilegge overtredelsesgebyr.

Delegering av myndighet etter lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 § 25 til å ilegge overtredelsesgebyr.

Samferdselsdepartementet

Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp.
(Pressemelding) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen