Offisielt fra statsråd 24. april 2020

I statsråd i dag ble det oppnevnt en uavhengig kommisjon (Koronakommisjonen) som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. april 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 87 L (2019-2020)
Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten)
(Nyhetssak)

Meld. St. 21 (2019-2020)
Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Barne- og familiedepartementet
Prop. 84 L (2019-2020)
Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 86 L (2019-2020)
Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2019-2020)
Statsrekneskapen 2019
(Nyhetssak)

Meld. St. 22 (2019-2020)
Finansmarkedsmeldingen 2020
(Nyhetssak)

Meld. St. 23 (2019-2020)
Nordisk samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 88 L (2019-2020)
Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 93 L (2019-2020)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 94 L (2019-2020)
Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 90 L (2019-2020)
Endringer i naturmangfoldloven
(nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)
(Nyhetssak)

Meld. St. 20 (2019-2020)
Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 89 L (2019-2020)
Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

Olje- og energidepartementet
Prop. 85 LS (2019-2020)
Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. april 2020 til lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven).
Lovvedtak 78 (2019-2020)  Lov nr. 31
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2021, med unntak av § 6 annet ledd.

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 13. desember 2019 nr. 79 om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer). Endringsloven del I, endringene i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 28, og del XIV, endringene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-2 syvende ledd, trer i kraft 1. mai 2020.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2020 til lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling).
Lovvedtak 67 (2019-2020)  Lov nr. 32

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2020 til lov om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.).
Lovvedtak 64 (2019-2020)  Lov nr. 33

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. april 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
Lovvedtak 80 (2019-2020) Lov nr. 34

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. april 2020 til lov om endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser)
Lovvedtak 77 (2019-2020) Lov nr. 35
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 735 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Midlertidig forskrift om pakkereisearrangørers utsatte tilbakebetalingsplikt til reisende for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra regler om tildeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Styrer, utvalg mv.

Statsministerens kontor
Oppnevning av en uavhengig kommisjon (Koronakommisjonen) som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge:

Professor emeritus Stener Kvinnsland (leder), Bergen
Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker
Professor Geir Sverre Braut, Time
Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad
Daglig leder Tone Fløtten, Oslo
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum
Pensjonist Toril Johansson, Oslo
Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo
Professor Nina Langeland, Bergen
Rådgiver Egil Matsen, Trondheim
Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal
(Nyhetssak)

5. Klagesaker mv.

Kulturdepartementet
Klage fra Norsk Bransjeforening for Onlinespill over Kulturdepartementets vedtak 5. mars 2020 om å avslå innsyn i dokument nr. 40 på sak 17/2319 tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Fortet naturbarnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Andungen barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage frå Lærdalsøyri barnehage over Kunnskapsdepartementet sitt vedtak 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskot til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen vert ikkje tatt til følgje.

Klage fra Stubben barnehage avdeling Velveien over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/6743, om avslag om tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Solbakken barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/6743, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Skauen kristelige barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/5086, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Rønvik menighetsbarnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Naturbasen barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/5086, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Bjørndalen gårdsbarnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/5086, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Liatunet barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Lerkehaug barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/5086, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Krokusen barnehage over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 18. september 2018, sak 18/1537, om avslag på tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 2018. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Tove Bruvik Westberg til ambassadør i Lisboa, Portugal med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup til settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelse 4. mai 2019 grunnet inhabilitet, jf. straffeprosessloven § 60 første ledd.

Oppnevning av professor dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for en ny periode fra 9. mai 2020 til 31. desember 2020 for å behandle spørsmålet om gjenåpning av domfellelser knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.
(Nyhetssak)

Åremålsutnevning av visepolitimester Ida Melbo Øystese til politimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/843 om tiltak for å forhindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i
EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP).

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsetatens fullmakt til å utbetale ytelser etter folketrygdloven forskuddsvis, jf. folketrygdloven § 25-17 femte ledd annet punktum, gis forlenget anvendelse fra 26. april 2020 og i 30 dager.

Olje- og energidepartementet
Hydro Aluminium AS gis tillatelser til ytterligere regulering av Illvatn, bygging av Illvatn pumpekraftverk og Øyane kraftverk med tilhørende elektriske anlegg.

Hydro Energi AS gis tillatelse til bygging av en 132 kV kraftledning fra Sveinsøystølen til Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk.
(Nyhetssak)