Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 25. mai 2007

I statsråd i dag ble proposisjonen med forslag til nytt klimakvotesystem lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. mai 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 70 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF - definisjon av «politisk utsett person» m.v.

St.prp. nr. 71 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen)

St.prp. nr. 72 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse

St.prp. nr. 73 (2006-2007)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet til EU for forbrukarpolitikk (2007-2013)

St.prp. nr. 75 (2006-2007)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program til fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem (2007-2013)

Ot.prp. nr. 64 (2006-2007)
Om lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania)

 

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 78 (2006-2007)
Om investeringar i Forsvaret

 

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

 

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 74 (2006-2007)
Om reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m.
(Pressemelding)

St.prp. nr. 77 (2006-2007)
Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m.
(Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 66 (2006-2007)
Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.
(Pressemelding)

 

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 76 (2006-2007)
Utbygging og drift av Valhall videreutvikling
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 63 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 79 (2006-2007)
Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 – utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad – plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del III, IV og VI trer i kraft fra 1. juni 2007.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

 

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. april 2007 til lov om endringer i vegtrafikklov             18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport).
Ikraftsetjing av lova frå 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 61 (2006-2007)  Lov nr. 17

 

3.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del VI til å fastsette forskrifter delegeres til Finansdepartementet.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

 

4.      Styrer, utvalg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Oppretting av ein kommisjon (Personvernkommisjonen) som skal gje ein heilskapleg status for utfordringane for personvernet. Kommisjonen blir gitt følgjande samansetjing:

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Bergen, leiar
Førsteamanuensis Lee Bygrave, Bærum
Dommer Mari Bø Haugstad, Hamar
Professor Henriette Sinding Aasen, Bergen
Direktør Sandra Qian Xiao, Bærum
Universitetslektor Gisle Hannemyr, Oslo
Avdelingsdirektør Rune Fløisbonn, Oslo
Forsker Kjersti Fjørtoft, Tromsø
Daglig leder Hans Antonsen, Grimstad
Advokat Michael Tetzschner, Oslo
Redaktør Gunnar Flikke, Trondheim
Pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord, Randaberg
Direktør Grete Myhre, Bærum
Førsteamanuensis dr. polit. Ann Rudinow Sætnan, Trondheim
Inge Carlén, Oslo
(Pressemelding)

 

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

President i ESA, Brussel, Bjørn Trygve Grydeland, utnevnes til utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ziv Bødtker utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Viggo Jørgensen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tobias Frambe Svenningsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Ingvil Hovig utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Ann Ollestad utnevnes til ambassadør i New Delhi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Luanda, Arild Retvedt Øyen, utnevnes tillike til ambassadør i Libreville, Gabon.

 

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Karl Georg Øhrn konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av kommandør Thomas Thor Wedervang som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 2007.

Beordring av kommandør Hans Kristian Herland som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen med tiltredelse fra 1. september 2007 for en periode på tre år.

Frabeordring av oberstløytnant Liv Hilde Lundstein som adjutant fra Hæren hos HM Kongen fra 1. september 2007.

Beordring av major Geir Rune Sandnes som adjutant fra Hæren hos HM Kongen med tiltredelse fra 1. september 2007 for en periode på tre år.

Frabeordring av major Gunn Elisabeth Håbjørg som adjutant fra Luftforsvaret hos HKH Kronprinsen fra 1. september 2007.

Beordring av major Heidi Kraft Johnsen som adjutant fra Luftforsvaret hos HKH Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 2007 for en periode på tre år.

 

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av professor dr. juris Aage Thor Falkanger som dommer i Høyesterett fra 18. juni 2007 til og med 30. juni 2007.

 

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Ole-Jacob Edna utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

 

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere inngås.

Tilbaketakingsavtale mellom Norge og Russland inngås.

 

Kultur- og kirkedepartementet

Tildeling av 416,7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles.
Kultur- og kirkedepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

Til toppen