Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 26. november 2021

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2021.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 26. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 30 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 17 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet
Prop. 18 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 19 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 20 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 21 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Prop. 23 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 24 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 25 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Prop. 31 L (2021-2022)
Endringer i lov om film og videogram
(oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 22 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 26 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 27 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 28 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 29 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2021 til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse).
Lovvedtak 4 (2021-2022) Lov nr. 142

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om anvendelse av ferieloven på Svalbard.
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).

Det fastsettes midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19.

Kulturdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

4. Styrer og utval m.m.

Finansdepartementet
Gjenoppnevning av Ingvild Almås som eksternt medlem av komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank i samsvar med vedlegg til resolusjonen.
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Statsministerens kontor
Klage fra en anonym person som kaller seg «Applicationfile», over Statsministerens kontors avslag 9. september 2021 på krav om innsyn i dokumenter om vurderinger av pandemisituasjonen mv. tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Byrådssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen utnevnes med virkning fra 26. november 2021 kl. 12.00 til statssekretær for statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Nyheitssak)

Oppnevning av statsråd Emilie Enger Mehl som settestatsråd for statsråd Odd Roger Enoksen ved behandling av saker hvor statsråd Enoksen, på grunn av sine tidligere stillinger og verv knyttet til Andøya Space AS, Andøya Space Defence AS, Andøya Space Education AS og Andøya Spaceport AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Yvonne Larssen til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Anders Vetlesen til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Øivind Gunnerud til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som stabssjef Luftforsvaret. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Line Vold til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av seniorrådgiver Nils Olav Refsdal til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politiadvokat Karl Kristian Nordheim som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Konstitusjon av politiadvokat Ellisiv Emblem Bentdal som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. august 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Christer Gangsø som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim og konstituert statsadvokat Kristine Knutsen-Berge som statsadvokater ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.