Offisielt frå statsrådet 30. mars 2007

Regjeringen har i dag lagt fram en stortingsproposisjon om sammenslåingen av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet. I statsråd ble det også besluttet at statsråd Helga Pedersen fra tirsdag 10. april igjen overtar ledelsen av Fiskeri- og kystdepartementet. Pedersen har hatt fødselspermisjon siden 16. november 2006.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. mars 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 58 (2006-2007)
Om endringer under enkelte kapitler i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet og Justis- og politidepartementet i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo 26. – 27. april 2007

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2006-2007)
Om lov om endringer i utlendingsloven
(senking av terskelen for omgjøring av vedtak)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 44 (2006-2007)
Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2007)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2006-2007)
Om lov om endringer i barnetrygdloven mv.

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)
Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 43 (2006-2007)
Om lov om endringer i forsikringsloven
(fellespensjonskasser)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 23 (2006-2007)
Kredittmeldinga 2006
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 59 (2006-2007)
Pensjonar frå statskassa

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2006-2007)
Om lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells taushetsplikt)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 47 (2006-2007)
Om lov om registrering av innsamlinger

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 41 (2006-2007)
Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova
(Pressemelding)   (Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 57 (2006-2007)
Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 60 (2006-2007)
Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 6. mars 2007 til lov om endringer i lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett og lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker.
Besl. O. nr. 56 (2006-2007) Lov nr. 13 

Stortingets vedtak 20. februar 2007 om endringer av Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74 og 76 til 78 samt ikrafttredelse kunngjøres.

Stortingets vedtak 20. februar 2007 om endringer av Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 og nye §§ 15 og 82 kunngjøres.

 

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens mynde etter forbrukarkjøpslova § 61 a andre ledd til Justis- og politidepartementet når det gjeld å avgjere søknader om endringar i nemndavtaler som nemnt i forbrukarkjøpslova § 61 a.
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

5.      Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument 2006/1655-1 ”Samtale mellom Statsministeren og Bill Clinton 190906 i New York – oppsummering – vedrørende bl.a. CO2-rensing”. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Terje Eid utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Else Berit Eikeland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Dag Wernø Holter utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Finn Christian Nordli utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Tord Tukun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Lasse Sigurd Seim utnevnes til generalkonsul i Houston, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Leder for Stortingets internasjonale sekretariat, Margit Fredrikke Tveiten, utnevnes til ambassadør i Reykjavik, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Arman Aardal utnevnes til ambassadør i Asmara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Malabo, Ekvatorial Guinea.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Jon Gunnheim utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Rune Klemetsaune utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Gerd Anne Aarset utnevnes til prost i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sogneprest Sigfred Sørensen utnevnes til prost i Ytre Stavanger prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kapellan Harald Inge Bryne utnevnes til prost i Nord-Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorprest Øyvind Axel Nordin utnevnes til prost i Sandefjord prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kapellan Ellen Martha Blaasvær utnevnes til prost i Lier prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgjevar Per Kolstad konstitueres til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastset.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Fra tirsdag 10. april 2007 gjeninntrer statsråd Helga Pedersen i bestyrelsen av Fiskeri- og kystdepartementet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne undertegnes.
(Pressemelding)

 

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Avtale mellom Norge og Sierra Leone om ettergivelse av Sierra Leones gjeld til Norge inngås.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Godkjenning av avtale 29. januar 2007 mellom Forbrukarrådet og Energibedriftenes landsforening om klagenemnd for straumkundar.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen