Seksjon for selskaps- og konkurranserett

Seksjonen har forvaltningsansvaret for konkurranselovene og de generelle selskapslovene. Dette omfatter blant annet aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, prokuraloven, samvirkeloven og stiftelsesloven, samt konkurranseloven, EØS-konkurranseloven og pristiltaksloven.

Seksjonen arbeider for å forbedre rammebetingelsene til næringslivet, ved å utvikle regelverket slik at det er enkelt, klart og egnet til å fremme verdiskaping i norske bedrifter. Konkurranseregelverket skal også bidra til effektiv konkurranse mellom tilbyderne, til beste for forbrukerne. Regelverket skal samtidig være i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Forvaltningsansvaret omfatter også regelverket for registrering av private og offentlige virksomheter i Brønnøysundregistrene.

Seksjonen har i tillegg ansvar for klagebehandlingen over registreringsvedtak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret og behandler dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.