Kommunalnytt

Kommunalnytt er et nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltningen som sendes ut fra Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

""

Abonner på Kommunalnytt

Meld deg på

2020

Kommunalnytt nr. 8 (oktober)

Innhold:

 • Regjeringa styrker dei frie inntektene til kommunesektoren med 2 milliardar kroner i 2021
 • Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget?
 • Koronakrisen og kommuneøkonomi
 • Gi innspill til bærekraftsarbeidet
 • Opprop for eit godt debattklima i valkampen
 • Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021


Kommunalnytt nr. 7 (september)

Innhold:

 • Valggjennomføringen i 2021 i lys av koronapandemien
 • Nye tolkningsuttalelser om kommuneloven
 • Politisk tillit i krisetider
 • Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger
 • Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige
 • Tillitsskapende kommuner


Kommunalnytt nr. 6 (juni)

Innhold: 

 • Kommuneopplegget 2020
 • Ny rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Partier kan samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk
 • Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
 • Etikk-konferanse: Tillitsskapende kommuner
 • Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune er finalister i Attraktiv by-prisen 2020
 • Nye internkontrollregler for kommunene
 • Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
 • Tolkninger av saksbehandlingsreglene i kommuneloven
 • På høring nå

 

Kommunalnytt nr. 5 (mai)

Innhold:

 • Regjeringen prioriterer kommunesektoren
 • Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien
 • Ny rapport om tillit til norsk lokaldemokrati
 • Overlevering av NOU med forslag til ny valglov
 • Konsultasjonsmøter mellom regjeringen og KS våren 2020
 • Ny mandatfordeling ved stortingsvalg
 • Nye internkontrollregler for kommunene
 • Spørsmål og svar om kommunal organisering og saksbehandling i forbindelse med utbruddet av Covid-19

 

Kommunalnytt nr. 4 (april)

Innhold:

 • Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen
 • Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19
 • Økonomiske tiltak fra regjeringen og Stortinget rettet mot kommunesektoren i forbindelse med virusutbruddet
 • Stortings- og sametingsvalet i 2021 skal haldast måndag 13. september
 • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
 • Attraktiv By-prisen 2020: Prisutdelingen utsettes til høsten
 • Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene.
 • Forskjeller i kommunenes inntektsnivå —Korrigerte frie inntekter

 

Kommunalnytt nr. 3 (mars)

Innhold: 

 • 250 millioner mer til kommunene
 • Fjernmøter i folkevalgte organer
 • Informasjon om koronaviruset på regjeringen.no

Kommunalnytt nr. 2 (februar)

Innhold:

 • Nye rapporter på regjeringen.no
 • Innovasjonsprisen 2020 - Søknadsfrist 20. mars
 • Ny kommunelov: Tolkningsuttalelser
 • Seminar om Perspektivmeldingen 2020
 • Ny veileder om barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling
 • Attraktiv by-prisen
 • Ny rapport om båtkriteria i inntektssystemet på høyring

Kommunalnytt nr.1 (januar)

Innhold:

 • Hele kommuneloven har nå trådt i kraft
 • Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Tidligere utgaver:

Kommunalnytt nr.8 (desember)
Innhold:

 • Ny tilsynskalender fra 2020
 • Inntektsrammene for kommunesektoren i 2020
 • Veileder i forskriftsarbeid i kommunene og fylkeskommunene
 • Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd
 • Harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Se opptak av TBUs fagseminar om pensjon
 • Effektivitet i kommunale tjenester 2017-2018

Kommunalnytt nr.7 (november)
Innhold:

 • Ny rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Seminar om hvordan pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon påvirker kommunene
 • Tolkningsuttalelse om navn på folkevalgte organer
 • Tolkningsuttalelse om oppgaveutvalg, folkevalgte organer og hvem som er folkevalgte
 • Nedlasting av datasett fra Geonorge
 • Harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Nytt utvalg skal vurdere konsekvensene av demografiendringer i distriktene
 • Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) og sammenslåinger

Kommunalnytt nr. 6 (oktober)
Innhold: 

 • Statsbudsjettet 2020
 • Ny kommunelov trer i kraft – her er viktig veiledning
 • Erfaringskonferanse for samarbeidsprosjektet Digital kompetanse i kommunene
 • Støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller
 • Smartby og FNs bærekraftmål i Nye Ålesund kommune

Kommunalnytt nr. 5 (september)
Innhold:

 • Sammen mot hatefulle ytringer og hets mot politikere
 • Uønsket påvirkning av valget
 • Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort
 • Forsendelse av forhåndsstemmer – endringer i valgforskriften
 • Konstitueringsrundskrivet
 • Nullpunktsmåling av regionreformen
 • Ny veileder til kommuneloven
 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
 • Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017
  Kriteriedata i inntektssystemet

Kommunalnytt nr. 4 (juni)
Innhold:

 • Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 er vedteke av Stortinget
 • Kompensasjon for redusert eigedomsskatt på produksjonsutstyr og –installasjonar
 • Trondheim kommune vant KMDs innovasjonspris
 • Reviderte KOSTRA-tall
 • Mindre endringer i kommuneloven er vedtatt
 • Budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt
 • Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 3 (mai)
Innhold:

 • Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter
 • Går mot rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2019
 • Nytt inntektssystem gir forutsigbarhet for fylkeskommunene
 • Kommunereformen fortsetter med gode økonomiske virkemidler
 • Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk
 • Mindre endringer i den nye kommuneloven
 • Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Høring om internkontrollregler for kommunene
 • Opplæring i ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 2 (april)
Innhold:

 • Ny plattform for erfaringsutveksling
 • Anbefalinger ved IKT-anskaffelser
 • SMS og brev til velgerne ved lokalvalget
 • Konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS
 • Innovasjonseksempel: Kristiansand kommune

Kommunalnytt nr. 1 (februar)
Innhold:

 • Kommunereformen fortsetter
 • Endringer i valgforskriften
 • Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring
 • Hvem blir årets mest attraktive by? Nominasjonen starter 15. februar.
 • KMDs innovasjonspris 2019 - Søknadsfrist 1. mars
 • Husk dagskurset om den nye kommuneloven!
 • Ny forskrift på høring
 • To Europarådsdokumenter oversatt til norsk