Retningslinjer og juridiske veiledninger

Viser 101-133 av 133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Retningslinjer for rettspsykiatriske undersøkelser av siktede, tiltalte og domfelte i straffesaker

  05.11.2002 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

 • Statens Lønnsutvalg sak 10/02

  20.09.2002 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

 • Statens Lønnsutvalg sak 4/02

  19.09.2002 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

 • Tillegg i Lærekontraktsskjemaet

  17.09.2002 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

  Fylkeskommunene Yrkesopplæringsnemndene Deres ref Deres dato Vår ref Dato 02/3882 16.09.02 TILLEGG I LÆREKONTRAKTSSKJEMAET For å lette informasjonsflyten mellom fylkeskommunene og virksomheter med lærlinger, anser Utdannings- og

 • Fakta om forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven

  28.06.2002 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Fakta om forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven En ny lov om forbrukerkjøp trer i kraft 1. juli 2002. Den nye forbrukerkjøpsloven gjelder for alle avtaler om forbrukerkjøp som inngås etter at den er trådt i kraft. Loven har regler om både kjøper

 • Retningslinjer for tilskudd til tiltak mot vold i bildemediene

  09.06.2002 Retningslinjer Kulturdepartementet

  Tilskuddsordningen har som formål å redusere omfang og bruk av voldsskildringer i bildemediene og bidra til å redusere de mulige negative konsekvenser voldsskildringer i bildemediene kan ha både for enkeltindivid og samfunn.

 • FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373

  01.04.2002 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  De forente nasjoner Sikkerhetsrådet 28. september 2001 Resolusjon 1373 Vedtatt av Sikkerhetsrådet på dets 4385. møte den 28. september 2001 " Sikkerhetsrådet, " som bekrefter på ny sin resolusjon 1269 (1999) av 19. oktober 1999 og 1368 (2001) av 12.

 • Søknadsskjema for erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

  13.03.2002 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Søknadsskjema for erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig Skriv ut i PDF eller WORD. Informasjon om erstatningsordningen Skriv med

 • Generell orientering om erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2.verdenskrig

  13.03.2002 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Generell orientering om erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig Søknadskjema om erstatning til til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig Stortinget vedtok 29.

 • Forskriftsarbeid for kommuner

  30.01.2002 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Veileder for tilsatte i kommunene som ønsker en innføring i hvordan kommunale forskrifter bør utarbeides.

 • Midlertidige retningslinjer for statens annonsering i dagspressen

  08.01.2002 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Disse regler vil gjelde når statsetater velger kjøp av annonseplass i trykte aviser ved informasjonstiltak. Statsannonsering foretas i aviser som er listeført i Difi (tidligere Statskonsult). For at en avis skal kunne listeføres for statsannonsering

 • Retningslinjer for Utenriksdepartementets driftsstøtte til organisasjoner som arbeider for fred og forsoning

  12.12.2001 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Retningslinjer for Utenriksdepartementets driftsstøtte til organisasjoner som arbeider for fred og forsoning 1. Målsetting Målsetting med ordningen er å bidra med driftsstøtte til norske organisasjoner som arbeider for fred og forsoning. 2.

 • Lærerlønnspakken - avtale av 13.10.01

  15.10.2001 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2001, den 11. og 13.oktober, ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner med bakgrunn i intensjons-erklæringen av 19. mai. 2000 inngått mellom Arbeids- og

 • Tvist om forståelse av stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i videregående opplæring

  11.10.2001 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

  År 2001, 5. og 14. september, ble det holdt forhandlingsmøte om stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i den videregående skolen.

 • Tvist om forståelse av lesepliktavtalene i grunnskolen og videregående opplæring

  10.10.2001 Retningslinjer Kunnskapsdepartementet

  År 2001, 19. juni, 21. og 27. august ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene om forståelse av pkt. 2.1 i særavtale om leseplikter og ressursbestemmelser i grunnskolen, og pkt. 2.1

 • Statlig erstatning til voldsofre - bokmål

  27.06.2001 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Statlig erstatning til voldsofre Har du blitt skadd ved en straffbar handling? Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kan du ha rett til erstatning fra staten.

 • Forholdstall for ambassadører/generalkonsuler

  01.01.2001 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Forholdstall for ambassadører/generalkonsuler Pr. 1.1.2000. For ambassadører/generalkonsuler legges følgende inndeling av utenriksstasjonene, med tilhørende forholdstall, til grunn: Gruppe 1/forholdstall 220: Abidjan, Abu Dhabi, Addis Abeba, Amman,

 • REGELVERK FOR FORVALTING AV STATLEG STØTTE VED BYGGING AV SKIP

  22.12.2000 Retningslinjer Nærings- og fiskeridepartementet

  REGELVERK FOR FORVALTING AV STATLEG STØTTE VED BYGGING AV SKIP Regelverket er fastsett av Nærings- og handelsdepartementet 22.12.2000 og gjort gjeldande frå same dag. Regelverket erstattar regelverk av 08.06.2000. Midlar til ordninga vert løyvd over

 • Rettledning for bruk av riksvåpenet på statens trykksaker

  22.06.2000 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Rettledning for bruk av riksvåpenet på statens trykksaker NB! Henvisninger til sidetall, typer og illustrasjoner gjelder papirversjonen av pdf-versjonen av brosjyren som finnes artikkel om riksvåpenet her. 1. Tegningene på side 3 er

 • Forskrifter angående bruks av Rikets segl og Riksvåpenet

  22.06.2000 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Forskrifter angående bruks av Rikets segl og Riksvåpenet 20. mai 1927: Kongelig resolusjon, hvorved der under henvisning til lov nr. 2 av 19. mars 1926 (angående forandring av straffelovens § 328) som setter straff av bøter eller fengsel inntil 3

 • Kongelig resolusjon om Norges riksvåpen

  22.06.2000 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Kongelig resolusjon om Norges riksvåpen av 19. mars 1937 Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei

 • Resultatrapporteringssystem for SND

  23.03.2000 Retningslinjer Nærings- og fiskeridepartementet

 • Særskilte merknader til ny forskrift om justering av 24. august 1999

  23.03.2000 Retningslinjer Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok

  16.02.2000 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok gjeld frå 1. januar 2000 Frå 1. januar 2000 tok det til å gjelde nye reglar om aksjeeigarbok og aksjebrev, jf. lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 13. juni 1997 nr. 44 § 21-2 nr. 11. Lovendringa inneber at

 • Overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til Fylkesmennene

  11.02.2000 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Til fylkesmennene Jnr. 520/81 A-B TH/ Dato: 5.8.1981 G-189/81 (430.0) Overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til Fylkesmennene Saker etter vergemålsloven Under henvisning til Justisdepartementets rundskriv til fylkesmennene av 6.

 • Samerettsutvalgets utredning - kortversjon

  01.03.1999 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Samerettsutvalgets utredning - kortversjon Bakgrunn Samerettsutvalgets utredning om retten til og forvaltningen avland og vann i Finnmark ( linkdoc#docNOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur), ble offentliggjort i januar 1997. Utredningen er

 • Beskyttelse av elektroniske installasjoner i totalforsvaret mot elektromagnetisk puls (EMP)

  24.03.1998 Retningslinjer Samferdselsdepartementet

  Retningslinjer for beskyttelse av elektroniske installasjoner i totalforsvaret mot elektromagnetisk puls (EMP) Utgitt av Samferdselsdepartementet 24. mars 1998. Dette dokument erstatter Samferdselsdepartementets retningslinjer fra 1. august 1981 til

 • Retningslinjer for nye asylkriterier

  13.01.1998 Retningslinjer Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep. 0032 OSLO 95/10369 F EBE/tjo 13.01.98 Retningslinjer for nye asylkriterier I et møte i Oslo i oktober 1995 mellom Justisdepartementet og UNHCR ble det konstatert at de norske tallene for innvilget asyl var

 • Avhendingsinstruksen

  19.12.1997 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kongelig resolusjon av 19. desember 1997 Instruks om avhending av statlig eiendom m.v (Avhendingsinstruksen) Instruks om fullmakter, fremgangsmåte, prisfastsetting, betalings- og andre avhendingsvilkår ved avhending av statlig fast eiendom eller

 • Barn og unges interesser i planleggingen

  20.09.1995 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995 som en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, ratifisert av Stortinget 8. januar 1991. 1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø Viktige

 • Vernede vassdrag

  10.11.1994 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Riks- og fylkesveger

  01.07.1994 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Svalbardtraktaten

  19.02.1920 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen