Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

 • Forslag til omlegging av beskatningen av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon mv.

 • Forslag til endringer i ordningen med skattefri utplassering av arbeidsgivers datautstyr hjemme hos arbeidstaker

 • Forslag til endringer i minstefradraget

 • Forslag til opphevelse av skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv.

 • Forslag til lovfesting av rett til lempning i beskatningen av erstatning til barn

 • Forslag til innføring av inntekstfradrag for pengegaver til politiske partier

 • Forslag til innføring av fradragsrett for fysiske personer med begrenset skatteplikt og endringer i reglene om standardfradrag

 • Forslag til endringer i skattested for sjømenn og andre personer som ikke har noen bostedsmessig tilknytning til Norge

 • Forslag til revidering av reglene om beskatning av aksjegevinster etter utflytting

 • Forslag til tilpasninger i svalbardskatteloven til skattereformen

 • Forslag til opphevelse av ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 16 G

 • Forslag til endring i reglene om fremføring av underskudd

 • Forslag til innføring av fradragsrett for eierkostnader med tilknytning til skattefrie aksjeinntekter

 • Forslag til endringer i reglene om konsernbidrag

 • Forslag til endringer i avskrivningsreglene ved endring av ligningsår

 • Vurdering av reglene om fradrag for kostnader til egen FoU

 • Forslag til endringer i rederiskattesystemet som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren

 • Forslag til presisering av kommuners og fylkeskommuners skattefrihet ved realisasjon av aksjer og andeler i kraftforetak etter innføringen av fritaksmetoden

 • Forslag til endringer i ordningen med betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt og ved vern av skog

 • Forslag til innføring av avdragsordning for arveavgift ved generasjonsskifte i familiebedrifter

 • Forslag til innføring av bindende forhåndsuttalelse for oljeselskapenes salg av gass fra norsk sokkel

 • Forslag til endringer i reglene om renteberegning ved forsinket betaling

 • Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven

 • Forslag til endringer i momskompensasjonsloven

 • Forslag til oppretting av lovtekst

 • Omtale av departementets arbeid med forslag om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapslovgivningen

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til forsiden