Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

8 Inntektsfradrag for pengegaver til politiske partier

8.1 Innledning og sammendrag

Etter gjeldende regler gis det inntektsfradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner med inntil 12 000 kroner i året, jf. skatteloven § 6-50. Gaver til politiske partier omfattes ikke av denne bestemmelsen.

I Ot.prp. nr. 84 (2004-2005) om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven), avsnitt 6.4, signaliserte Regjeringen at den ville fremme et forslag om inntektsfradrag for gaver til politiske partier. På denne bakgrunn foreslår departementet at pengegaver gitt til registrerte politiske partier skal omfattes av fradragsordningen i skatteloven § 6-50, med virkning fra og med inntektsåret 2006.

8.2 Gjeldende rett

Hovedregelen er at gaver ikke er fradragsberettigede i inntekt. Unntak fra dette finnes blant annet i skatteloven § 6-50 som gir giver rett til inntektsfradrag for pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning som driver helsefremmende arbeid, barne- og ungdomsrettet arbeid, religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet, utviklingshjelp, katastrofehjelp, arbeid for vern av kultur og menneskerettighetsarbeid. Det gis maksimalt fradrag for gaver med til sammen 12 000 kroner årlig for hver giver. For å unngå administrativ håndtering av små gavebeløp, gis fradrag bare når samlet gave i løpet av året er minst 500 kroner.

Selskapet eller sammenslutningen må ha nasjonalt omfang. Kravet om nasjonalt omfang er satt for at ordningen bare skal omfatte organisasjoner av en viss størrelse, noe som innebærer at ligningsmyndighetene får et begrenset antall organisasjoner å forholde seg til. At antallet mottakere etter ordingen begrenses samt at mottakerne er av en viss størrelse, er viktig for å opprettholde effektiviteten av den maskinelle innberetningen av ligningsopplysninger til Skattedirektoratet og generelt for å begrense de administrative kostnadene med ordningen. Det er også etablert krav til samlet regnskapsføring.

Gaver til politiske partier er ikke omfattet av skatteloven § 6-50 og heller ikke fradragsberettiget etter andre bestemmelser.

8.3 Departementets vurderinger og forslag

Som nevnt over signaliserte Regjeringen i Ot.prp. nr. 84 (2004-2005) om partiloven at den ville fremme et forslag om inntektsfradrag for gaver til politiske partier. Om dette uttaler Moderniseringsdepartementet i proposisjonens avsnitt 6.4:

«Departementet mener at et forslag om å åpne for inntektsfradrag for tilskudd til politiske partier kan bidra til å styrke partienes selvfinansieringsevne. Inntektsfradrag vil også kunne bidra til at gaver til politiske partier spres på flere givere og slik redusere mulighetene for avhengighet av noen få bidragsytere. Departementet støtter derfor forslaget fra flertallet i utvalget på dette punktet.

Forslaget om inntektsfradrag for gaver til politiske partier ved endring av skatteloven § 6-50, berører ikke direkte forslaget til ny partilov. Regjeringen vil komme tilbake til forslaget om inntektsfradrag for gaver til politiske partier i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2005-2006).»

Ved behandling av den nye partiloven i Stortinget, sluttet et flertall i komiteen seg til forslaget, jf. Innst.O. nr. 129 (2004-2005). I den forbindelse uttalte flertallet:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Demokratifinansieringsutvalgets synspunkter om at inntektsfradrag for gaver til de politiske partiene vil gi borgerne sterkere incitamenter til å delta i finansieringen av partidemokratiet. Flertallet mener ordningen med inntektsfradrag er et av flere ønskede tiltak for å øke partienes grad av selvfinansiering, og gjøre dem mindre avhengige av offentlige tilskudd. Et inntektsfradrag vil bidra til at flere velger å gi støtte til partiene. Det vil føre til at bidrag til politiske partier spres på flere givere og at mulighetene for avhengighet av noen få bidragsytere reduseres.»

På denne bakgrunn foreslår departementet at skatteloven § 6-50 endres slik at pengegaver gitt til politiske partier skal omfattes av fradragsordningen. Med det høye fradragstaket på 12 000 kroner blir det plass til skattefavoriserte gaver både til politiske partier og til frivillige organisasjoner ellers. Ektefeller har hvert sitt fradragstak.

Medlemskontingenter omfattes ikke av forslaget. Heller ikke medlemskontingenter til andre frivillige organisasjoner omfattes av fradragsretten etter skatteloven § 6-50. Kontingenter regnes ikke som gaver.

Departementet foreslår at det ikke stilles krav om at politiske partier skal ha nasjonalt omfang. Kravet til nasjonalt omfang er som omtalt i avsnitt 8.2, satt for å sikre at kun organisasjoner av en viss størrelse skal omfattes av ordningen slik at myndighetene får et begrenset antall organisasjoner å forholde seg til. I august 2005 var det registrert 23 partier i Partiregisteret. Da er det ikke behov for å begrense antallet mottakere. Videre taler hensynet til likebehandling av små og store partier sterkt for at det ikke stilles krav om nasjonalt omfang.

I den gjeldende fradragsordningen er det selskapets, stiftelsens eller sammenslutningens sentrale ledd som skal innrapportere de nødvendige opplysninger til Skattedirektoratet i maskinlesbar form innen fastsatte frister. Departementet foreslår at dette kravet også skal gjelde for de politiske partiene. Et lokalt parti som mottar en pengegave må således innberette denne til det sentrale ledd i partiet som vil være ansvarlig for innberetningen til Skattedirektoratet. Departementet vil endre forskriften til skatteloven § 6-50 i tråd med dette.

For at giveren skal kunne innrømmes inntektsfradrag, må det gis opplysninger om navn og fødselsnummer til det politiske partiet som mottar gaven. Dette er nødvendig for at partiet skal kunne oppfylle de krav som stilles til den maskinelle innberetning. Departementet viser i denne sammenheng til at ligningsmyndighetene har taushetsplikt mht. opplysninger om giverens og mottakerens identitet samt gavens størrelse, jf. ligningsloven § 3-13. De offentlige skattelistene vil ikke inneholde informasjon om gaver til politiske partier, jf. ligningsloven § 8-8.

Politiske partier som ønsker at pengegaver de får skal gi giveren rett til inntektsfradrag, må søke forhåndsgodkjenning av fylkesskattekontoret, i likhet med de andre organisasjonene som omfattes av ordningen. Forhåndsgodkjenningen vil bli oversendt Skattedirektoratet som fører partiet opp på listen over forhåndsgodkjente mottakere. Denne listen publiseres på Skattedirektoratets hjemmesider.

Departementet foreslår ikke å pålegge de politiske partiene en tilsvarende regnskapsplikt som gjelder for andre organisasjoner omfattet av ordningen, jf. forskrift til skatteloven § 6-50-3 første ledd. Departementet mener det ikke bør stilles strengere krav til regnskapsplikt enn det som følger av partiloven. Innberetningsplikten som følger av partiloven §§ 18 og 19 omfatter bare inntekter og ikke utgifter. Etter partiloven § 10 fjerde ledd skal myndighetene ikke føre kontroll med partiets disponering av offentlig støtte. Det vises videre til at det er tradisjon for at staten ikke fører kontroll med, eller på noen annen måte legger føringer for partienes bruk av partistøtten, se Ot.prp. nr. 84 avsnitt 7.4 og 7.6. En slik kontroll ville dessuten være av liten praktisk betydning i og med at formålet om støtte til politisk virksomhet er så vidt at de fleste utgifter vil falle inn under formålet. Det er da ikke behov for noen regnskapsavleggelse som viser at gavemidlene er brukt til slike formål.

Politiske partier må registreres i enhetsregisteret før partiet kan registreres i Partiregisteret, jf. partiloven § 2 annet ledd. En slik registrering gir et organisasjonsnummer som er nødvendig også for den maskinelle innberetningen av gaver etter fradragsordningen.

Det foreslås at endringen får virkning fra og med inntektsåret 2006. Det vises til forslag til nytt tredje ledd i skatteloven § 6-50.

8.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvidelsen av ordningen til også å omfatte pengegaver til politiske partier anslås å gi et provenytap på 15 millioner kroner påløpt og 12 millioner kroner bokført i 2006.

Ligningsmyndighetene vil måtte forholde seg til noen flere oppgavepliktige, men antallet registrerte partier gjør at de administrative konsekvensene blir beskjedne.

Til forsiden