Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

10 Skattested for bosatte personer som har flyttet til utlandet og for norske sjømenn som flyttet til utlandet før 1. januar 2004

10.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i skattelovens § 3-1 om skattested. Forslaget er en følge av de nye reglene om opphør av skattemessig bosted i skattelovens § 2-1 tredje ledd. For personer som flytter fra Norge, har de nye bostedsreglene skapt et større behov enn før for å regulere spørsmålet om hvilken kommune som skal ligne en person som er i ferd med å emigrere. Også for sjømenn som flyttet ut fra Norge før de nye reglene om skattemessig bosted trådte i kraft, men som fortsatt anses som skattemessig bosatt her, medfører de nye bostedsreglene et særlig behov for en regulering av hvilken kommune de skal lignes i.

Departementet foreslår at personer som faktisk har flyttet ut fra Norge, men som fortsatt anses som skattemessig bosatt her, skal lignes i den kommunen hvor de var skattepliktige på utflyttingstidspunktet. For norske sjømenn som er skattemessig bosatt i Norge etter utflyttingen, og som er overført til ligning i rederikommunen for inntektsåret 2003 eller tidligere, foreslås det å videreføre dagens regel om at de skal lignes i rederikommunen.

10.2 Gjeldende rett

Skatteloven inneholder ingen bestemmelser som regulerer hvilken kommune som skal ligne en person som har flyttet ut fra Norge, men som fortsatt anses som skattemessig bosatt her. I praksis har en slik skattyter blitt lignet i den kommunen hvor vedkommende var skattepliktig på utflyttingstidspunktet, også for senere inntektsår.

I skattelovens § 3-1 åttende ledd annet punktum er det en særlig regel om skattested for en norsk sjømann som har flyttet til en fast bopel i utlandet, men som fortsatt er skattepliktige som bosatt i Norge etter skattelovens § 2-1-femte ledd. Etter denne regelen skal en sjømann som ikke har fast oppholdssted i Norge, skattlegges i rederiets kontorkommune. Skatteloven § 2-1 femte ledd er imidlertid opphevet fra og med inntektsåret 2004 og skattelovens § 3-1 åttende ledd annet punktum har kun praktisk betydning for de sjømenn som flyttet ut før 1. januar 2004.

10.3 Departementets vurderinger og forslag

Pr 1. januar 2004 fikk vi nye regler om emigrasjon i skattelovens § 2-1 tredje ledd. For en person som har vært skattemessig bosatt i Norge i mer enn ti år når vedkommende tar fast opphold i utlandet, opphører det skattemessige bostedet på visse betingelser tidligst etter utløpet av det tredje inntektsåret etter utreiseåret. En nordmann som er i ferd med å emigrere skal derfor lignes som bosatt i Norge i utflyttingsåret og de tre etterfølgende årene etter utflyttingsåret. En slik person opprettholder imidlertid ikke noen fysisk bostedstilknytning til utflyttingskommunen, selv om vedkommende fortsatt er skattemessig bosatt i Norge i flere år etter utflyttingen.

Det finnes andre personer enn dem som er i ferd med å emigrere, som også oppholder seg i utlandet gjennom lengre tid. Det kan være personer som enten ikke ønsker å emigrere, eller personer som ikke oppfyller betingelsene for emigrasjon. Blant disse vil det også være personer som ikke lenger har en fysisk bostedstilknytning til utflyttingskommunen, men som likevel skal lignes i Norge fordi de anses som skattemessig bosatt her.

Det bør ikke være tvil om hvilken kommune som skal ligne en utflyttet, men bosatt person, enten vedkommende er i ferd med å emigrere eller vedkommende oppholder seg i utlandet uten å være emigrert. I tråd med tidligere praksis foreslår departementet at begge disse persongruppene skal lignes i den kommunen hvor de var skattepliktige på utflyttingstidspunktet.

I forbindelse med vedtakelsen av de nye bostedsreglene ble særbestemmelsen om opphør av skatteplikt for norske sjømenn i skatteloven § 2-1 femte ledd opphevet fra og med inntektsåret 2004. Bestemmelsen er ikke erstattet av en ny særregel. For sjømenn som flytter fra Norge etter 1. januar 2004, skal opphør av skatteplikten på grunn av bosted nå vurderes etter de vanlige reglene om emigrasjon i skattelovens § 2-1 tredje ledd. For disse sjømennene er det ikke behov for en slik særregel om skattested som i dag finnes i skattelovens § 3-1 åttende ledd annen setning. Sjømenn som flytter til utlandet etter 1. januar 2004 skal lignes i den kommunen hvor de var skattepliktige på utflyttingspunktet. De skal dermed følge de samme reglene om skattested som gjelder for alle andre personer som ikke har opprettholdt noen fysisk bostedstilknytning til Norge etter utflytting, men som fortsatt anses som skattemessig bosatt i Norge.

For norske sjømenn som flyttet til utlandet før 1. januar 2004 var det ofte vanskelig å oppfylle betingelsene for opphør av skatteplikt etter den tidligere bestemmelsen i skattelovens § 2-1 femte ledd. Fram til og med 31. desember 2003 var mange av disse sjømennene fortsatt skattepliktige som bosatte i Norge til tross for at de ofte hadde hatt årelange opphold i utlandet. Opphevelsen av den tidligere bestemmelsen i skattelovens § 2-1 femte ledd innebærer ingen endring i den skattmessige statusen for denne gruppen. Alle norske sjømenn som var skattepliktige til Norge som bosatt fram til og med 31. desember 2003, anses fortsatt som skattemessig bosatt i Norge i 2004. Opphør av skatteplikt på grunn av bosted for denne gruppen skal heretter vurderes etter de vanlige reglene om emigrasjon i skattelovens § 2-1 tredje ledd. Disse sjømennene vil nå lettere enn før kunne emigrere, men det skattemessige bostedet opphører tidligst med virkning for inntektsåret 2008.

Til og med inntektsåret 2003 har denne gruppen sjømenn vært lignet i rederikommunen, jf. § 3-1-åttende ledd. De fleste av disse sjømennene har ikke lenger en slik tilknytning til den norske utflyttingskommunen at de bør overføres til ligning i denne kommunen mens de er i ferd med å emigrere etter de nye reglene. For denne gruppen sjømenn er det derfor behov for å opprettholde en særregel om skattested som svarer til dagens bestemmelse. Departementet foreslår at norske sjømenn som er skattemessig bosatt i Norge og som ble overført til ligning i rederikommunen for inntektsåret 2003 eller tidligere, fortsatt skal lignes i rederikommunen.

10.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet antar at forslaget ikke vil ha økonomiske eller administrative virkninger.

Til forsiden