Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

5 Minstefradrag

Departementet foreslår enkelte endringer i minstefradraget for lønnsinntekter. Minstefradraget for pensjonsinntekter opprettsholdes uendret, men med en lønnsjustering av øvre grense. I tillegg foreslås det en presisering av skatteloven § 6-32 første ledd.

Minstefradraget for lønnsinntekter økes ved at fradragssatsen settes opp fra 31 prosent til 33,5 prosent og øvre grense økes fra 57 400 kroner til 63 700 kroner. Nedre grense beholdes uendret. Minstefradraget i pensjonsinntekter foreslås lønnsjustert fra 49 400 kroner til 51 100 kroner. Forslaget til endringer er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

I Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer ble det foreslått endringer i minstefradragsbestemmelsen som innebærer at minstefradraget for lønnsinntekt og pensjonsinntekt ikke lenger skal beregnes etter samme sats. Samtidig ble det fastsatt en høyere øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt enn for minstefradrag i pensjonsinntekt, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Endringene ble vedtatt i Stortinget med noen justeringer i satsen og øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.

Endringene som ble foretatt har ført til at bestemmelsen i skatteloven § 6-32 og ordlyden i skattevedtaket har fått en komplisert utforming. Bestemmelsene er viktig og omfatter mange og det anses å være viktig at bestemmelsene får en så enkel utforming som mulig. Etter en gjennomgang av regelverket foreslår departementet visse justeringer i skatteloven § 6-32 og ordlyden i skattevedtaket for at innholdet skal fremkomme på en enklere måte. I samsvar med dette fremlegger departementet forslag om endring i skatteloven i denne proposisjon.

Se forslag til endringer i skatteloven § 6-32. Forslag til endringer i øvre grense for minstefradragene behandles som en del av Stortingets skattevedtak § 7-1 jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Departementet foreslår at endringene i skatteloven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til forsiden