Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

2.1 Prisjustering av beløpsgrensene i beskatningsmodellen for firmabil og yrkesbil

I forbindelse med budsjettet for 2005 ble det innført en prosentligningsmodell for beskatning av privat fordel ved bruk av firmabil og yrkesbil. Den private fordelen ble satt til 30 pst. av bilens listepris som ny under 235 000 kroner og 20 pst. av overskytende verdi. Regjeringen foreslår at grensen på 235 000 kroner prisjusteres tilsvarende andre beløpsgrenser. Prisjusteringen bør følge den generelle konsumprisindeksen. Det foreslås samtidig at beløpet tas ut av skatteloven og reguleres av departementet i forskrift. Det vil bli vurdert om forskriftsfastsettelsen skal delegeres til Skattedirektoratet. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 5-13 første ledd første punktum. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

2.2 Økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Fra inntektsåret 2000 har giver kunnet kreve inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, jf. skatteloven § 6-50. Fradragsretten omfatter gaver til blant annet organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp og arbeid for vern av kultur og menneskerettigheter. Gaven må utgjøre minimum 500 kroner pr. organisasjon i året.

I inntektsårene 2000, 2001 og 2002 var det en øvre grense for fradragsretten på 900 kroner, og fradraget var samordnet med fradraget for fagforeningskontingent.

Regjeringen har i senere budsjetter fått vedtatt forslag om utvidelser av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner på flere punkter.

For Regjeringen er det viktig at de frivillige organisasjonene gis gode og stabile økonomiske betingelser. Regjeringen ønsker i tråd med målsettingene i Sem-erklæringen å styrke de frivillige organisasjonene ytterligere. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å øke maksimumsgrensen for fradraget fra 12 000 kroner til 15 000 kroner.

Det anslås på usikkert grunnlag at økningen av maksimumsgrensen til 15 000 kroner vil gi et provenytap på 10 mill. kroner påløpt og 8 mill. kroner bokført i 2006.

Det vises til forslag til endring av skatteloven § 6-50 femte ledd annet punktum. Maksimumsgrensen er i gjeldende lov regulert i fjerde ledd annet punktum. I forbindelse med innføringen av fradragsrett for gaver til politiske partier foreslås nummereringen av leddene endret slik at fjerde ledd blir nytt femte ledd. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2006.

2.3 Økning av avskrivningssatsen for maskiner mv.

Etter gjeldende regler kan saldo for driftsmidler i saldogruppe d avskrives med inntil 20 prosent. I saldogruppe d inngår personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. Det foreslås at den maksimale avskrivningssatsen for saldogruppe d økes til 25 prosent. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 14-43 første ledd bokstav d. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

2.4 Boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU)

Etter reglene i skatteloven § 16-10 med tilhørende forskrifter, gis skattyter fradrag i skatt med 20 prosent av beløp innbetalt på særlig sparekonto (BSU-konto) til og med det år skattyter fyller 33 år. Maksimalt årlig sparebeløp er etter gjeldende regler 15 000 kroner og maksimalt totalt sparebeløp er 100 000 kroner. Sparebeløpet kan benyttes til erverv av eller nedbetaling av gjeld på egen bolig som er anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått.

Den årlige innskuddsrammen har ligget på 15 000 kroner siden 1998. Regjeringen foreslår å øke denne rammen fra 15 000 til 20 000 kroner. Det foreslås ingen endring i den maksimale innskuddsrammen på 100 000 kroner. Forslaget er også omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 16-10 tredje ledd første punktum. Endringen trer etter forslaget i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til forsiden