Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden