Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

6 Opphevelse av særskilt skattefritak for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv.

6.1 Innledning

Departementet foreslår å stramme inn den skattemessige behandlingen av fri kost for sokkelarbeidere, for å harmonisere den med de generelle reglene om skatteplikt for slike ytelser. Videre foreslås det tilsvarende innstramming og harmonisering av den skattemessige behandlingen av hyretillegg for sjøfolk mv. Forslagene om innstramminger i skattereglene er i tråd med prinsippene om beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold som skisseres i St.meld. nr. 29 (2003-2004) om skattereformen. Der påpekes viktigheten av å ha et skattesystem som likestiller naturalytelser med kontant lønn for å oppnå et rettferdig og nøytralt beskatningssystem.

6.2 Gjeldende rett

Fri kost til ansatte er en naturalytelse og skal etter skatteloven § 5-10, jf. § 5-12 og § 5-3 i utgangspunktet verdsettes til omsetningsverdi og skattlegges som lønn, med mindre ytelsen gis på tjeneste/yrkesreiser. For fri kost er det gitt en særskilt bestemmelse som innebærer at verdsettelsen skal skje sjablonmessig, etter satser fastsatt av Skattedirektoratet, jf. skatteloven § 5-12 tredje ledd. For enkelte grupper arbeidstakere er det gjort et særskilt unntak fra denne skatteplikten, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1. Dette unntaket omfatter ytelser til «sjøfolk mv.» «om bord på skip». Ligningsmyndighetene har i praksis tolket bestemmelsen utvidende slik at fri kost til sokkelarbeidere også anses som skattefri inntekt.

I tillegg til at sjøfolk normalt har fri kost om bord, mottar de fleste sjøfolk også en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land, såkalt tariffmessig hyretillegg. Alle sjøfolk vil, uavhengig av om de har krav på sjømannsfradrag eller ikke, være unntatt fra skatteplikt for mottatt tariffmessig hyretillegg, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1. Dette har i praksis også blitt tolket utvidende til også å omfatte personer som jobber på flytende innretninger på sokkelen, mens det ikke er et tilsvarende skattefritak for ansatte på faste innretninger på sokkelen.

Hyretillegget følger av tariffavtaler, og skal i prinsippet utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Enkelte sjøfolk, som jobber om bord på fartøy i kystnær trafikk, mottar hyretillegg i stedet for fri kost for perioden om bord. I henhold til tariffavtalen mellom Norges Sjøoffiserforbund og NHO er hyretillegget 89 kroner pr. dag. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget utbetalt som et fast beløp med 1 380 kroner per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Summen på 1 380 kroner per måned tilsvarer imidlertid reelt sett en utbetaling på 89 kroner per dag for fridagene, da sjøfolk normalt følger et 1-1 system (en måned på og en måned av).

For andre arbeidstakergrupper er slik kostgodtgjørelse ved hjemmeopphold som hovedregel skattepliktig på linje med dekning av andre privatutgifter.

Tilsvarende forslag ble fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer og ble vedtatt i Stortinget, men skattefritakene ble gjeninnført våren 2005 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

6.3 Departementets vurderinger og forslag

6.3.1 Fri kost

Overfor sokkelarbeidere har det hittil vært praktisert en særordning med skattefritak for fri kost under opphold ombord. Andre arbeidstakergrupper som har helt eller delvis fri kost i arbeidsforhold, for eksempel hotellpersonale skattlegges for denne fordelen. Det kan nevnes at i Forsvaret er skattefritak for kost og losji begrenset til personell under førstegangstjeneste, og gjelder ikke lønnet personell. Heller ikke flypersonell har skattefritak for fri kost.

Departementet kan fortsatt ikke se at det foreligger tungtveiende hensyn som skulle tilsi en videreføring av en slik forskjellsbehandling av sokkelarbeidere sammenlignet med andre arbeidstakergrupper. En opphevelse av skattefritakspraksisen vil videre føre til at regelverket gir økt likebehandling. Departementet foreslår derfor å oppheve praksisen med å gi det særskilte skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere.

Reglene om skattefritak for kostdekning på tjenestereise berøres ikke av forslaget. Arbeidsopphold på sokkelen regnes imidlertid ikke som tjenestereise.

Opphevelsen av skattefritaksordningen kan gjennomføres ved den presiseringen som departementet foreslår i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1.

6.3.2 Hyretillegg

Reglene om skattefritak for hyretillegg i skatteloven kan forklares historisk som en videreføring av reglene i den tidligere sjømannsskatteloven av 21. mars 1947 nr. 2. Skattefritaket for hyretillegget ble særlig begrunnet ut fra praktiske hensyn. Det ble ikke ansett ønskelig å skattlegge forsørgere av barn og familie. Skattesystemet manglet utsilingsmetoder som kunne skille forsørgere fra andre. På tross av at det ble ansett som vanskelig å argumentere for at sjøfolk er i en særegen stilling sammenlignet med andre yrkesgrupper, ble det vedtatt at hyretillegg skulle være skattefritt. Skattefritaket er også tildels historisk forankret i at sjøfolk under den annen verdenskrig var innrømmet en slik skattemessig særbehandling. Det ble etter krigen ansett som lite rimelig å fjerne denne særordningen etter krigen for en gruppe som hadde vært belastet med lange fravær fra hjemmet og svært krevende og risikofylt tjeneste.

Unntaket for tariffmessig hyretillegg innebærer en skattemessig forskjellsbehandling mellom kostgodtgjørelse til sjøfolk og til andre yrkesgrupper, herunder mellom sokkelarbeidere på henholdsvis faste og flytende innretninger. Det foreligger etter departementets syn ingen prinsipielle eller praktiske grunner til å opprettholde skattefritaket for et slikt kontant tillegg til lønnen. Å unnta hyretillegg fra den generelle skatteplikt for slike ytelser anses derfor ikke lenger å ha tilstrekkelig begrunnelse. Dette gjelder også i de tilfellene sjøfolk mottar hyretillegg for tiden om bord. Det foreslås derfor å oppheve bestemmelsen om skattefritak for hyretillegg, jf. forslag til endring av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1.

6.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

En opphevelse av skattefritaksordningene for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv. antas å ha små administrative konsekvenser, men forslaget om å oppheve skattefritaket for hyretillegg for sjøfolk mv. vil innebære en forenkling av regelverket.

Samlet sett antas avviklingen av skattefritaket for fri kost for ansatte på sokkelen, samt avviklingen av skattefritaket for mottatt hyretillegg for sjøfolk og ansatte på flytende innretninger å gi en provenyøkning på om lag 225 mill. kroner påløpt i 2006. Det vises til en nærmere omtale av forslaget i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

6.5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at regelendringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til forsiden