Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

13 Opphevelse av ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 16 G

Når arbeidstaker mottar ytelser fra samme arbeidsgiver på mer enn 16 ganger gjennomsnittet av grunnbeløpet i folketrygden (G) i inntektsåret, skal det i tillegg til de ordinære satsene beregnes en ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent av det overskytende beløpet, jf. folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd annet punktum og vedtak 25. november 2004 nr. 1548 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2005 § 1 n. Tillegget på 12,5 prosent gjelder uansett sone.

Departementet foreslår at den ekstra arbeidsgiveravgiften på ytelser over 16 G oppheves. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til opphevelse av folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd annet punktum. Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til forsiden