Ot.prp. nr. 33 (2004-2005)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over høringsinstanser og innkomne høringsuttalelser - NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering

Departementet sendte 31. oktober 2002 utredningen på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Sametinget

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Husleietvistutvalget

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Oslo politidistrikt

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • FAFO

 • IMER-Bergen

 • Institutt for journalistikk

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 • NIBR

 • Nordisk samisk institutt

 • Norges Byggforskningsinstitutt

 • NOVA

 • SINTEF

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon

 • Universitetet i Oslo, Institutt for menneskerettigheter

 • Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi

 • Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

 • Universitetet i Oslo, Senter for kvinnestudier

 • Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet

 • Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier

 • Foreningen Forn Sed

 • Forum for offentlig informasjon

 • Institusjonen Fritt Ord

 • Norsk filmklubbforbund

 • Norsk forum for ytringsfrihet

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rikskringkasting

 • Norsk Telegrambyrå

 • Akademikerne

 • Den norske advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges rederiforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Det mosaiske trossamfunn, Oslo

 • Det mosaiske trossamfunn, Trondheim

 • Human-Etisk Forbund

 • Islamsk Råd

 • Kirkerådet

 • Mellomkirkelig råd

 • Oslo Bispedømmeråd

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Åsatrufellesskapet

 • Afrikan Youth in Norway

 • Antirasistisk Senter

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Kvinnegruppe Norge

 • Kristent interkulturelt arbeid

 • Landsrådet for Norges ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • MiRA Ressurssenter

 • Non Fighting Generation

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Pakistansk Studentsamfunn

 • Primærmedisinsk verksted (PMV)

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • SOS-rasisme

 • Amnesty International Norge

 • Den norske Helsingforskomité

 • Flyktningerådet

 • FN-sambandet

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Human Rights Service

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • JUSS-BUSS

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Juss-hjelpa i Midt-Norge

 • Juss-hjelpa i Nord-Norge

 • Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune

 • KROM, Norsk forening for kriminalreform

 • Landsforeningen for Voldsofre

 • Menneskerettighetshuset

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Folkehjelp

 • Rettshjelpkontoret Indre Finnmark

 • Rettspolitisk forening

 • Ungdom mot Vold

 • Asker og Bærum Boligbyggelag

 • Huseiernes Landsforbund

 • Kommunale boligadministrasjoners Landsråd

 • Leieboerforeningen i Oslo

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Leieboerforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • OBOS

 • Bouza Ealahus Searvi

 • Nordisk Sameråd

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

 • Norske Samers Riksforbund

 • Samenes Landsforbund

 • Foreningen Finnskogen

 • International Romani Union

 • Nordisk Romaniråd

 • Norske Kveners Forbund

 • Romafolkets Kommisjonsråd i Norge

 • Romanifolkets interesseorganisasjon

 • Romanifolkets Landsforening

 • Skogsfinske interesser i Norge

 • Stiftelsen Roma

 • Det norske Arbeiderparti

 • Fremskrittspartiet

 • Høyres Hovedorganisasjon

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Senterpartiets Hovedorganisasjon

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstres Hovedorganisasjon

Departementet sendte kort tid senere utredningen til Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid, Husbanken, Mangfold i arbeidslivet, Utdanningsforbundet og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon. Forbrukerombudet fikk tilsendt utredningen ved brev av 5. februar 2003 og fikk ved brev av 19. februar 2003 utsatt fristen for å avgi høringsuttalelse til 3. mars 2003.

Departementet har mottatt høringsuttaleser fra følgende instanser:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finansdepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helsedepartementet

 • Justisdepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Sosialdepartementet

 • Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Akershus fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Austrheim kommune

 • Bærum kommune

 • Meråker kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Tinn kommune

 • Utsira kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Sametinget

 • Avinor (tidligere Luftfartsverket)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Husleietvistutvalget

 • Hordaland Statsadvokatembeter

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Oslo politidistrikt

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

 • Statistisk sentralbyrå

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • SINTEF IFIM

 • Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier

 • Institusjonen Fritt Ord

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Akademikerne

 • Bedriftsforbundet

 • Dommerforeningen, utvalget for forfatnings- og forvaltningsrett

 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

 • Sentralorganisasjonens Tjenestemannslag

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Den norske kirke / Mellomkirkelig råd

 • Human-Etisk Forbund

 • Oslo biskop

 • Oslo bispedømmeråd

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Afrikan Youth in Norway

 • Antirasistisk Senter

 • Islamsk Kvinnegruppe Norge

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Primærmedisinsk verksted (PMV)

 • Somalisk Velferdsforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • KROM, Norsk forening for kriminalreform

 • Norsk Folkehjelp

 • Norges Handikapforbund (NHF)

 • Leieboerforeningen

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • OBOS

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

 • Skogsfinske interesser i Norge

Til dokumentets forside