Ot.prp. nr. 33 (2004-2005)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over høringsinstanser og innkomne høringsuttalelser - departementets høringsnotat av 28. oktober 2003 om unntak fra lovens saklige virkeområde for indre forhold i trossamfunn

Departementet sendte 28. oktober 2003 et notat om unntak fra lovens saklige virkeområde for indre forhold i trossamfunn på høring til følgende instanser:

 • Berørte departementer

 • Sametinget

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

 • Bispedømmerådene

 • Bispemøtet

 • Buddhistforbundet

 • Den Evangelisk Lutherske frikirke

 • Den katolske kirke i Midt-Norge

 • Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn

 • Det mosaiske trossamfunn, Oslo

 • Det mosaiske trossamfunn, Trondheim

 • Det norske Baptistsamfunn

 • Det norske misjonsforbund

 • Filadelfia-menigheten, Vennesla

 • Filadelfia-menigheten, Kristiansand

 • Human-Etisk Forbund

 • Islamsk Råd

 • Jehovas Vitner

 • Kirkerådet

 • Mellomkirkelig råd

 • Menigheten i Filadelfia

 • Metodistkirken i Norge

 • Norges Frikirkeråd

 • Norges Kristne Råd

 • Oslo katolske bispedømme

 • Oslo kristne senter

 • Pinsemenigheten Betel i Trondheim

 • Pinsemenigheten Filadelfia i Drammen

 • Pinsemenigheten i Evangeliehuset

 • Pinsemenigheten Salen Halden

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Syvendedags Adventistsamfunnet, Vestnorsk distrikt

 • Syvendedags Adventistsamfunnet, Østnorsk distrikt

 • World Islamic Mission

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Den norske advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

 • Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

 • Kirkeansattes arbeidstakerorganisasjon

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Norsk helse- og sosialforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Teater- og orkesterforening

 • Ukepressens arbeidsgiverforening

 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

 • Den norske Helsingforskomité

 • Albansk islamsk kultursenter

 • Den Islamske forening i Bergen

 • Den Tyrkiske Islamske Union

 • Islamic Cultural Center Norway

 • Islamsk Kvinnegruppe Norge

 • Kristent interkulturelt arbeid

 • Organisasjonenes Fellesråd

Departementet har mottatt høringsuttalelser fra følgende instanser:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helsedepartementet

 • Justisdepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Sosialdepartementet

 • Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Aetat Arbeidsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Likestillingsombudet

 • Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

 • Bjørgvin bispedømeråd

 • Den katolske kirke i Midt-Norge/Trondheim stift

 • Den norske kirke / Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

 • Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

 • Oslo biskop

 • Oslo katolske bispedømme

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Syvendedags Adventistsamfunnet, Den norske union

 • Tunsberg bispedømmeråd

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

 • Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

 • Norges Handikapforbund (NHF)

Til dokumentets forside