St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer av utgifter i henhold til lønnsoppgjøret for statsansatte

Kap.PostFormålKroner
Regjering
20Statsministerens kontor (jf. kap. 3020):
1Driftsutgifter400 000
24Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024):
1Driftsutgifter500 000
900 000
Stortinget og underliggende institusjoner
51Riksrevisjonen (jf. kap. 3051):
1Driftsutgifter3 152 000
3 152 000
Høyesterett
61Høyesterett (jf. kap. 3061):
1Driftsutgifter249 000
249 000
Utenriksdepartementet
100Utenriksdepartementet:
1Driftsutgifter2 800 000
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101):
1Driftsutgifter2 726 000
5 526 000
Utdannings- og forskningsdepartementet
200Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200):
1Driftsutgifter1 884 000
204Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204):
1Driftsutgifter35 000
220Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3220):
1Driftsutgifter1 093 000
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222):
1Driftsutgifter733 000
225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225):
1Driftsutgifter1 050 000
230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230):
1Driftsutgifter5 866 000
249Andre tiltak i utdanningen:
1Driftsutgifter29 000
256VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256):
1Driftsutgifter447 000
269Norges musikkhøgskole:
50Statstilskudd1 480 000
273Statlige kunsthøgskoler:
50Statstilskudd1 996 000
274Statlige høgskoler:
50Statstilskudd325 000
279Norges veterinærhøgskole:
50Statstilskudd1 851 000
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281):
1Driftsutgifter2 752 000
283Meteorologiformål:
50Meteorologisk institutt2 178 000
21 719 000
Kultur- og kirkedepartementet
300Kultur- og kirkedepartementet:
1Driftsutgifter1 025 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305):
1Driftsutgifter334 000
320Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320):
1Driftsutgifter309 000
321Kunstnerformål:
1Driftsutgifter194 000
74Garantiinntekter overslagsbevilgning619 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322):
1Driftsutgifter62 000
323Musikkformål (jf. kap. 3323):
1Driftsutgifter678 000
324Teater- og operaformål (jf. kap. 3324):
1Driftsutgifter722 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1Driftsutgifter470 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326):
1Driftsutgifter1 659 000
328Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328):
1Driftsutgifter217 000
329Arkivformål (jf. kap. 3329):
1Driftsutgifter1 061 000
334Film- og medieformål (jf. kap. 3334):
1Driftsutgifter964 000
340Kirkelig administrasjon (jf. kap. 3340):
1Driftsutgifter1 165 000
341Presteskapet (jf. kap. 3341):
1Driftsutgifter22 989 000
342Nidaros domkirke m.m.:
1Driftsutgifter263 000
32 731 000
Justis- og politidepartementet
400Justisdepartementet (jf. kap. 3400):
1Driftsutgifter1 955 000
410Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 412 post 15 980 000
411Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410, post 1497 000
412Tinglysingsprosjektet:
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410 post 1402 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430):
1Driftsutgifter18 910 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432):
1Driftsutgifter1 271 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 160 887 000
441Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 440, post 112 793 000
442Politihøgskolen (jf. kap. 3442):
1Driftsutgifter1 225 000
445Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445):
1Driftsutgifter1 084 000
446Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446):
1Driftsutgifter39 000
448Grensekommissæren (jf. kap. 3448):
1Driftsutgifter32 000
450Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450):
1Driftsutgifter184 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451):
1Driftsutgifter3 563 000
455Redningstjenesten (jf. kap. 3455):
1Driftsutgifter326 000
456Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456):
1Driftsutgifter176 000
460Spesialenheten for politisaker (jf. kap. 3460):
1Driftsutgifter94 000
468Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf. kap. 3468):
1Driftsutgifter121 000
472Kontoret for voldsoffererstatning m.m.:
1Driftsutgifter133 000
474Konfliktråd:
1Driftsutgifter379 000
110 051 000
Kommunal- og regionaldepartementet
500Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500):
1Driftsutgifter1 878 000
502Valgutgifter:
1Driftsutgifter4 000
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):
1Driftsutgifter3 998 000
522Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522):
1Driftsutgifter64 000
523Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3523):
1Driftsutgifter44 000
524Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524):
1Driftsutgifter882 000
542Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542):
1Driftsutgifter16 000
585Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585):
1Driftsutgifter56 000
587Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):
1Driftsutgifter235 000
7 177 000
Arbeids- og sosialdepartementet
600Arbeids- og sosialdepartementet (jf. kap. 3600):
1Driftsutgifter1 250 000
603Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.:
1Driftsutgifter100 000
622Statens institutt for rusmiddelforskning:
1Driftsutgifter230 000
630Aetat (jf. kap. 3630):
1Driftsutgifter19 720 000
640Arbeidstilsynet (jf. kap. 3640):
1Driftsutgifter2 950 000
642Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642):
1Driftsutgifter1 439 000
643Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 3643):
50Statstilskudd644 000
26 333 000
Helse- og omsorgsdepartementet
700Helse- og omsorgsdepartementet (jf. kap. 3700):
1Driftsutgifter1 323 000
702Helse- og sosialberedskap:
1Driftsutgifter232 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt (jf. kap. 3710):
1Driftsutgifter3 161 000
712Bioteknologinemnda:
1Driftsutgifter54 000
715Statens strålevern (jf. kap. 3715):
1Driftsutgifter505 000
720Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 3720):
1Driftsutgifter3 503 000
721Statens helsetilsyn (jf. kap. 3721):
1Driftsutgifter658 000
722Norsk pasientskadeerstatning (jf. kap. 3722):
1Driftsutgifter797 000
723Pasientskadenemnda (jf. kap. 3723):
1Driftsutgifter224 000
724Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:
1Driftsutgifter, Statens helsepersonellnemnd og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell268 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (jf. kap. 3725):
1Driftsutgifter499 000
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter:
1Driftsutgifter317 000
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578):
1Driftsutgifter1 193 000
12 734 000
Barne- og familiedepartementet
800Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800):
1Driftsutgifter933 000
842Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 701 636 000
848Likestillingsombudet (jf. kap. 3848):
1Driftsutgifter for likestillingsombudet71 000
849Diskrimineringsombud (jf. kap. 3849):
1Driftsutgifter14 000
850Barneombudet (jf. kap. 3850):
1Driftsutgifter75 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854):
1Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker1 172 000
855Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 7021 802 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (jf. kap. 3858):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 855, post 1767 000
859UNG i Europa (jf. kap. 3859):
1Driftsutgifter kan overføres57 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867):
1Driftsutgifter52 000
868Forbrukerombudet (jf. kap. 3868):
1Driftsutgifter152 000
26 731 000
Nærings- og handelsdepartementet
900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900):
1Driftsutgifter1 265 000
901Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901):
1Driftsutgifter1 500 000
902Justervesenet (jf. kap. 3902):
1Driftsutgifter450 000
903Norsk Akkreditering (jf. kap. 3903):
1Driftsutgifter100 000
904Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904):
1Driftsutgifter1 450 000
905Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3905):
1Driftsutgifter1 050 000
906Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (jf. kap. 3906):
1Driftsutgifter100 000
907Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907):
1Driftsutgifter2 050 000
908Skipsregistrene (jf. kap. 3908):
1Driftsutgifter50 000
8 015 000
Fiskeri- og kystdepartementet
1000Fiskeri- og kystdepartementet (jf. kap. 4000):
1Driftsutgifter857 000
1020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020):
1Driftsutgifter1 740 000
1021Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021):
1Driftsutgifter770 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023):
1Driftsutgifter315 000
1030Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030):
1Driftsutgifter2 050 000
1062Kystverket (jf. kap. 4062):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 456 695 000
12 427 000
Landbruks- og matdepartementet
1100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100):
1Driftsutgifter1 155 000
1115Mattilsynet (jf. kap. 4115):
1Driftsutgifter10 842 000
1143Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143):
1Driftsutgifter1 249 000
1145Jordskifterettene (jf. kap. 4145):
1Driftsutgifter1 660 000
1146Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146):
1Driftsutgifter923 000
1147Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147):
1Driftsutgifter341 000
16 170 000
Samferdselsdepartementet
1300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300):
1Driftsutgifter960 000
1313Luftfartstilsynet (jf. kap 4313):
1Driftsutgifter1 100 000
1314Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314):
1Driftsutgifter210 000
1354Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354):
1Driftsutgifter215 000
1380Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380):
1Driftsutgifter1 322 000
3 807 000
Miljøverndepartementet
1400Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400):
1Driftsutgifter1 560 000
1426Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426):
1Driftsutgifter363 000
1427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427):
1Driftsutgifter838 000
1429Riksantikvaren (jf. kap. 4429):
1Driftsutgifter778 000
1441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441):
1Driftsutgifter1 548 000
1444Produktregisteret:
1Driftsutgifter129 000
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471):
1Driftsutgifter645 000
21Spesielle driftsutgifter kan overføres60 000
5 921 000
Moderniseringsdepartementet
1500Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500):
1Driftsutgifter1 302 000
1506Norge.no (jf. kap. 4506):
1Driftsutgifter74 000
1507Datatilsynet (jf. kap. 4507):
1Driftsutgifter224 000
1510Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510):
1Driftsutgifter11 260 000
1522Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522):
1Driftsutgifter2 149 000
1550Konkurransetilsynet:
1Driftsutgifter692 000
1581Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581):
1Driftsutgifter58 000
15 759 000
Finansdepartementet
1600Finansdepartementet (jf. kap. 4600):
1Driftsutgifter2 500 000
1602Kredittilsynet (jf. kap. 4602):
1Driftsutgifter1 700 000
1610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610):
1Driftsutgifter8 700 000
1618Skatteetaten (jf. kap. 4618):
1Driftsutgifter30 600 000
1620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620):
1Driftsutgifter3 500 000
1631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631):
1Driftsutgifter1 800 000
1634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634):
1Driftsutgifter1 400 000
50 200 000
Forsvarsdepartementet
1700Forsvarsdepartementet (jf. kap. 4700):
1Driftsutgifter2 473 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720):
1Driftsutgifter8 654 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 4723):
1Driftsutgifter698 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben (jf. kap. 4725):
1Driftsutgifter18 531 000
1731Hæren (jf. kap. 4731):
1Driftsutgifter24 022 000
1732Sjøforsvaret (jf. kap. 4732):
1Driftsutgifter16 258 000
1733Luftforsvaret (jf. kap. 4733):
1Driftsutgifter14 243 000
1734Heimevernet (jf. kap. 4734):
1Driftsutgifter7 105 000
1735Etterretningstjenesten:
21Spesielle driftsutgifter7 684 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 4740):
1Driftsutgifter4 882 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 452 512 000
1790Kystvakten (jf. kap. 4790):
1Driftsutgifter4 499 000
1791Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791):
1Driftsutgifter218 000
1792Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792):
1Driftsutgifter7 097 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795):
1Driftsutgifter1 055 000
119 931 000
Olje- og energidepartementet
1800Olje- og energidepartementet:
1Driftsutgifter1 389 000
1810Oljedirektoratet (jf. kap. 4810):
1Driftsutgifter1 600 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829):
1Driftsutgifter2 100 000
5 089 000
Ymse utgifter
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:
1Driftsutgifter-533 785 000
-533 785 000
Statsbankene
2410Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310):
1Driftsutgifter2 013 000
2412Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615):
1Driftsutgifter2 400 000
4 413 000
Folketrygden
2600Trygdeetaten:
1Driftsutgifter44 050 000
2603Trygderetten:
1Driftsutgifter700 000
44 750 000
0
Til forsiden