St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer av inntekter, vedtatt eller foreslått etter saldert budsjett 2005

St.prp.Innst.Stortings-
Kap.PostFormålKronernr.S. nr.vedtak av
Inntekter under departementene
3101Utenriksstasjonene (jf. kap. 101):
1Gebyrer12 780 000p15/05-06
3204Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204):
2Salgsinntekter mv.236 000p65/04-05i240/04-05
3220Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 220):
2Salgsinntekter mv.-236 000p65/04-05i240/04-05
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskole- internat (jf. kap. 222):
2Salgsinntekter mv.500 000p10/05-06
61Refusjon fra fylkeskommuner1 000 000p10/05-06
3225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 225):
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-9 971 000p10/05-06
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-10 800 000p65/04-05i240/04-05
3230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 230):
1Inntekter ved oppdrag-24 650 000p10/05-06
3281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 281):
1Inntekter ved oppdrag18 464 000p10/05-06
3286Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286):
80Avkastning6 678 000p65/04-05i240/04-05
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser (jf. kap. 305):
2Gebyr - lotterier42 600 000p65/04-05i240/04-05
3Refusjon-33 550 000p65/04-05i240/04-05
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 322):
1Ymse inntekter200 000p65/04-05i240/04-05
3334Film- og medieformål (jf. kap. 334):
72Inntektsavhengig vederlag fra TV2-900 000p7/05-06
3410Rettsgebyr (jf. kap. 410):
1Rettsgebyr-56 000 000p65/04-05i240/04-05
1Rettsgebyr-80 000 000p18/05-06
4Lensmennenes gebyrinntekter-17 200 000p18/05-06
4Lensmennenes gebyrinntekter-25 000 000p65/04-05i240/04-05
3430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430):
3Andre inntekter-4 400 000p18/05-06
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440):
1Gebyrer50 000 000p18/05-06
6Gebyr - utlendingssaker-3 000 000p18/05-06
3450Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450):
1Inntekter av arbeid13 000 000p18/05-06
1Inntekter av arbeid-5 400 000p65/04-05i240/04-05
3520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520):
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-800 000p80/04-05
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-75 060 000p65/04-05i240/04-05
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-120 026 000p13/05-06
3521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521):
1Tilbakevending for flyktninger-8 841 000p65/04-05i240/04-05
2Norskopplæring for voksne innvandrere-17 850 000p65/04-05i240/04-05
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet-8 428 000p13/05-06
3571Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571):
90Tilbakeføring av forskudd145 542 000p13/05-06
3630Aetat (jf. kap. 630):
80Innfordret misbruk av dagpenger24 400 000p20/05-06
81Innfordret misbruk av attføringsytelser3 900 000p20/05-06
3634Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 634):
2Opplæringstjenester18 100 000p20/05-06
60Refusjon, forsøk dagpenger-900 000p20/05-06
3640Arbeidstilsynet (jf. kap. 640):
1Diverse inntekter-500 000p20/05-06
5Tvangsmulkt22 000 000p20/05-06
3642Petroleumstilsynet (jf. kap. 642):
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet-800 000p20/05-06
3Refusjon av tilsynsutgifter5 000 000p20/05-06
3720Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 720):
4Gebyrinntekter-2 804 000p65/04-05i240/04-05
3732Regionale helseforetak (jf. kap. 732):
90Avdrag på investeringslån28 000 000p65/04-05i240/04-05
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854):
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-7 000 000p21/05-06
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter-9 024 000p65/04-05i240/04-05
3855Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855):
60Kommunale egenandeler3 900 000p21/05-06
60Kommunale egenandeler-125 000 000p65/04-05i240/04-05
3900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900):
3Salgsinntekter1 817 000p65/04-05i240/04-05
3901Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 901):
3Mønsteravgifter1 200 000p25/05-06
4Forskjellige avgifter-1 700 000p25/05-06
3904Brønnøysundregistrene (jf. kap. 904):
1Gebyrinntekter20 000 000p25/05-06
3Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen100 000p65/04-05i240/04-05
3907Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 907):
4Gebyrer for skip i NIS-4 500 000p25/05-06
3908Skipsregistrene (jf. kap. 908):
1Gebyrer NOR1 800 000p25/05-06
3927Språkteknologisenter (jf. kap. 927):
95Avskriving av innskuddskapital25 000 000p65/04-05i240/04-05
3939Støtte til skipsbygging (jf. kap. 939):
50Tilbakeføring fra fond for støtte ved skipskontrakter21 000 000p25/05-06
3950Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656):
80Salg av aksjer SND Invest AS50 600 000p65/04-05i240/04-05
96Salg av aksjer1 284 000 000p25/05-06
96Salg av aksjer2 307 000 000p65/04-05i240/04-05
3961Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609):
70Garantiprovisjon, Statkraft SF-33 100 000p25/05-06
70Garantiprovisjon, Statkraft SF-40 000 000p65/04-05i240/04-05
71Garantiprovisjon, SIVA SF-500 000p65/04-05i240/04-05
72Låneprovisjon, SIVA SF250 000p65/04-05i240/04-05
92Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF40 000 000p25/05-06
4020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 1020):
3Oppdragsinntekter65 000 000p26/05-06
4021Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 1021):
1Oppdragsinntekter40 000 000p26/05-06
4023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 1023):
1Inntekter NIFES30 000 000p26/05-06
4050Diverse fiskeriformål (jf. kap. 1050):
95Inntekter omdanning EFF AS103 850 000p65/04-05i240/04-05
4062Kystverket (jf. kap. 1062):
1Gebyrinntekter3 000 000p65/04-05i240/04-05
1Gebyrinntekter4 660 000p26/05-06
4100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 1100):
40Salg av eiendom5 000 000p65/04-05i240/04-05
40Salg av eiendom6 000 000p22/05-06
51Avvikling av fond615 000p65/04-05i240/04-05
92Uttak av innskutt kapital i Biopolis BA300 000p69/04-05i263/04-05
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 1150):
70Tilbakeføring av tilskudd ifm jordbruksavtalen m.m.3 381 000p69/04-05i263/04-05
80Markedsordningen for korn-17 600 000p22/05-06
4312Oslo Lufthavn AS:
90Avdrag på lån388 800 000p65/04-05i240/04-05
4380Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380):
1Diverse avgifter og gebyrer1 322 000p23/05-06
96Aksjer800 000p65/04-05i240/04-05
4425Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond (jf. kap. 1425):
52Refusjoner fra Statens fiskefond-2 500 000p19/05-06
4427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 1427):
90Inntekter ved salg av aksjer270 000p19/05-06
4441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441):
8Inntekter fra salg av bilvrak57 206 000p65/04-05i240/04-05
8Inntekter fra salg av bilvrak-17 000 000p19/05-06
4471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471):
1Salgs- og utleieinntekter-10 887 000p65/04-05i240/04-05
4500Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 1500):
2Ymse inntekter-180 000p65/04-05i240/04-05
4522Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522):
4Inntekter, Norsk lysingsblad-8 369 000p16/05-06
4546Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546):
1Premieinntekter-4 000 000p16/05-06
1Premieinntekter-4 500 000p65/04-05i240/04-05
4547Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547):
1Premieinntekter3 000 000p16/05-06
1Premieinntekter5 600 000p65/04-05i240/04-05
4550Konkurransetilsynet (jf. kap. 1550):
2Ymse inntekter180 000p65/04-05i240/04-05
4602Kredittilsynet (jf. kap. 1602):
1Bidrag fra tilsynsenhetene1 700 000p29/05-06
4610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610):
11Gebyr på kredittdeklarasjoner18 200 000p65/04-05i240/04-05
4618Skatteetaten (jf. kap. 1618):
1Utleggs- og tinglysingsgebyr (Namsmannen)12 000 000p65/04-05i240/04-05
5Gebyr for utleggsforretninger4 000 000p29/05-06
5Gebyr for utleggsforretninger12 500 000p65/04-05i240/04-05
4620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620):
1Salgsinntekter-1 500 000p29/05-06
2Spesialoppdrag11 300 000p29/05-06
4631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 1631):
1Økonomitjenester7 000 000p29/05-06
2Andre inntekter9 000 000p29/05-06
4634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634):
2Refusjoner12 300 000p65/04-05i240/04-05
81Bøter, inndragninger20 000 000p29/05-06
84Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.15 000 000p65/04-05i240/04-05
84Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.-20 000 000p29/05-06
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning10 000 000p65/04-05i240/04-05
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning15 000 000p29/05-06
4720Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 1720):
1Driftsinntekter400 000p17/05-06
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben (jf. kap.1725):
1Driftsinntekter-26 871 000p17/05-06
4731Hæren (jf. kap. 1731):
1Driftsinntekter-5 409 000p17/05-06
4732Sjøforsvaret (jf. kap. 1732):
1Driftsinntekter-1 488 000p17/05-06
4733Luftforsvaret (jf. kap. 1733):
1Driftsinntekter-700 000p17/05-06
4740Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 1740):
1Driftsinntekter34 068 000p17/05-06
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 1760):
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter-100 000 000p17/05-06
4800Olje- og energidepartementet (jf. kap. 1800):
2Ymse inntekter120 000 000p24/05-06
4810Oljedirektoratet (jf. kap. 1810):
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet16 500 000p24/05-06
4811Statoil ASA:
90Salg av aksjer500 000p24/05-06
90Salg av aksjer12 477 800 000p65/04-05i240/04-05
4820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 1820):
1Gebyr- og avgiftsinntekter900 000p65/04-05i240/04-05
4827Miljøvennlig gassteknologi (jf. kap. 1827):
80Fondsavkastning380 000p65/04-05i240/04-05
4829Konsesjonsavgiftsfondet (jf. kap. 1820 og 1830):
50Overføring fra fondet10 000 000i240/04-05
4860Statsforetak under Olje- og energidepartementet:
70Garantiprovisjon, Statnett SF-600 000p24/05-06
5309Tilfeldige inntekter:
29Ymse160 000 000i240/04-05
29Ymse-466 300 000p29/05-06
5310Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410):
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter3 500 000p65/04-05i240/04-05
72Gebyr-2 000 000p65/04-05i240/04-05
90Avdrag109 000 000p65/04-05i240/04-05
90Avdrag-164 000 000p10/05-06
91Tap og avskrivninger30 000 000p65/04-05i240/04-05
93Omgjøring av studielån til stipend36 000 000p65/04-05i240/04-05
5312Den norske stats husbank (jf. kap. 2412):
90Avdrag2 306 000 000p65/04-05i240/04-05
5322Statens miljøfond, avdrag:
91Innbetaling av avdrag8 700 000p19/05-06
5325Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5625):
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning16 350 000p65/04-05i240/04-05
90Avdrag på utestående fordringer5 800 000 000p25/05-06
5327Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv.:
50Tilbakeføring av tilskudd15 000 000p13/05-06
51Tilbakeføring av tapsfond-8 000 000p13/05-06
5341Avdrag på utestående fordringer:
91Alminnelige fordringer-7 691 000p29/05-06
5343Statens varekrigsforsikring:
50Avvikling1 600 000p25/05-06
24 565 214 000
Inntekter fra petroleumsvirksomheten
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 2440):
1Pro et contra - oppgjør1 100 000p24/05-06
1Pro et contra - oppgjør232 000 000p65/04-05i240/04-05
241 Driftsinntekter11 500 000 000p24/05-06
241 Driftsinntekter20 500 000 000p65/04-05i240/04-05
242 Driftsutgifter2 000 000 000p65/04-05i240/04-05
242 Driftsutgifter-2 200 000 000p24/05-06
243 Lete- og feltutviklingsutgifter200 000 000p65/04-05i240/04-05
244 Avskrivninger500 000 000p65/04-05i240/04-05
244 Avskrivninger1 300 000 000p24/05-06
245 Renter av statens kapital200 000 000p65/04-05i240/04-05
245 Renter av statens kapital800 000 000p24/05-06
30Avskrivninger-500 000 000p65/04-05i240/04-05
30Avskrivninger-1 300 000 000p24/05-06
50Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond900 000 000p24/05-06
80Renter av statens kapital-200 000 000p65/04-05i240/04-05
80Renter av statens kapital-800 000 000p24/05-06
33 133 100 000
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.
5446Salg av eiendom, Fornebu:
1Leieinntekter, Fornebu1 000 000p16/05-06
2Refusjon og innbetalinger, Fornebu10 560 000p65/04-05i240/04-05
40Salgsinntekter, Fornebu104 600 000p16/05-06
5460Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 2460):
50Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen1 300 000p65/04-05i240/04-05
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2490):
30Avskrivninger534 000p29/05-06
30Avskrivninger17 596 000p65/04-05i240/04-05
135 590 000
Skatter og avgifter
5501Skatter på formue og inntekt:
70Toppskatt mv.-33 000 000i240/04-05
70Toppskatt mv.-161 000 000p29/05-06
72Fellesskatt1 271 000 000p29/05-06
72Fellesskatt-131 000 000i240/04-05
5506Avgift av arv og gaver:
70Avgift-143 000 000p29/05-06
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum:
71Ordinær skatt på formue og inntekt15 500 000 000p29/05-06
72Særskatt på oljeinntekter26 900 000 000p29/05-06
73Produksjonsavgift200 000 000p29/05-06
74Arealavgift mv.-400 000 000p29/05-06
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:
70Avgift-200 000 000p29/05-06
5511Tollinntekter:
70Toll341 000 000p29/05-06
71Auksjonsinntekter fra tollkvoter38 000 000p29/05-06
5521Merverdiavgift mv.:
70Avgift350 000 000p29/05-06
5526Avgift på alkohol:
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer-387 000 000p29/05-06
5531Avgift på tobakkvarer:
70Avgift-685 000 000p29/05-06
5536Avgift på motorvogner m.m.:
71Engangsavgift på motorvogner m.m.2 090 000 000p29/05-06
72Årsavgift114 000 000p29/05-06
73Vektårsavgift-36 000 000p29/05-06
75Omregistreringsavgift-34 000 000p29/05-06
76Avgift på bensin-682 000 000p29/05-06
77Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)128 000 000p29/05-06
5537Avgifter på båter mv.:
71Avgift på båtmotorer65 000 000p29/05-06
5541Avgift på elektrisk kraft:
70Forbruksavgift-525 000 000p29/05-06
5542Avgift på mineralolje mv.:
70Avgift på mineralolje-96 000 000p29/05-06
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.:
70CO2-avgift-151 000 000p29/05-06
71Svovelavgift-7 000 000p29/05-06
5545Miljøavgifter i landbruket:
71Miljøavgift, plantevernmidler-20 000 000p22/05-06
5546Avgift på sluttbehandling av avfall:
70Avgift på sluttbehandling av avfall-262 000 000p29/05-06
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:
70Trikloreten (TRI)-7 000 000p29/05-06
5548Miljøavgift på klimagasser:
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)15 000 000p29/05-06
5555Sjokolade- og sukkervareavgift:
70Avgift57 000 000p29/05-06
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.:
70Avgift-76 000 000p29/05-06
5557Avgift på sukker:
70Avgift-15 000 000p29/05-06
5559Avgift på drikkevareemballasje:
70Grunnavgift på engangsemballasje29 000 000p29/05-06
70Grunnavgift på engangsemballasje-25 000 000i240/04-05
71Miljøavgift på kartong-7 000 000p29/05-06
72Miljøavgift på plast12 000 000p29/05-06
73Miljøavgift på metall10 000 000p29/05-06
74Miljøavgift på glass-2 000 000p29/05-06
5565Dokumentavgift:
70Avgift-1 099 000 000p29/05-06
5571Totalisatoravgift:
70Avgift4 000 000p22/05-06
70Avgift7 000 000i240/04-05
5578Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750):
70Registreringsavgift5 000 000p65/04-05i240/04-05
5583Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:
70Inntekter fra telesektoren7 000 000p29/05-06
5584Andre avgifter:
70Etterslep, utgåtte avgifter1 000 000p29/05-06
41 960 000 000
Renter og utbytte mv.
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2490):
80Renter av statens faste kapital39 106 000p65/04-05i240/04-05
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:
82Av innenlandske verdipapirer-144 928 000p29/05-06
83Av alminnelige fordringer-50 000 000p29/05-06
86Av statskassens foliokonto i Norges Bank518 668 000p29/05-06
86Av statskassens foliokonto i Norges Bank-3 600 000i240/04-05
88Av utlån under opptrekk-30 000 000p29/05-06
5607Renter av boliglånsordningen til statsansatte:
80Renter-34 000 000p65/04-05i240/04-05
5609Renter fra selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 3961):
80Renter, SIVA SF-3 400 000p65/04-05i240/04-05
81Renter, Statkraft SF4 000 000p65/04-05i240/04-05
5615Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412):
80Renter-695 000 000p65/04-05i240/04-05
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410):
80Renter-526 200 000p65/04-05i240/04-05
5618Aksjer i Posten Norge AS:
80Utbytte50 000 000p65/04-05i240/04-05
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS:
80Renter-20 800 000p65/04-05i240/04-05
5620Aksjer i Mesta AS:
80Utbytte5 500 000p65/04-05i240/04-05
5621Statens miljøfond, renteinntekter:
80Renteinntekter1 500 000p19/05-06
5622Aksjer i Avinor AS:
80Utbytte101 500 000p65/04-05i240/04-05
5623Aksjer i BaneService AS:
80Renter1 200 000p65/04-05i240/04-05
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5325):
80Renter på lån fra statskassen-14 000 000p25/05-06
80Renter på lån fra statskassen-150 000 000p65/04-05i240/04-05
81Rentemargin, risikolåneordningen800 000p25/05-06
83Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond6 500 000p65/04-05i240/04-05
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950):
80Utbytte1 762 500 000p65/04-05i240/04-05
80Utbytte-100 000 000p25/05-06
5680Utbytte fra statsforetak under Olje- og energi- departementet:
80Utbytte, Statnett SF9 900 000p65/04-05i240/04-05
5685Aksjer i Statoil ASA:
80Utbytte3 262 000 000p65/04-05i240/04-05
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:
80Utbytte21 300 000p65/04-05i240/04-05
4 012 546 000
Folketrygden
5700Folketrygdens inntekter:
71Trygdeavgift-34 000 000i240/04-05
71Trygdeavgift-166 000 000p29/05-06
72Arbeidsgiveravgift-57 000 000i240/04-05
72Arbeidsgiveravgift-75 000 000p65/04-05i240/04-05
72Arbeidsgiveravgift-628 000 000p29/05-06
5701Diverse inntekter:
1Administrasjonsvederlag-4 100 000p20/05-06
2Diverse inntekter10 000 000p20/05-06
73Refusjon fra bidragspliktige52 200 000p65/04-05i240/04-05
73Refusjon fra bidragspliktige-37 200 000p20/05-06
74Refusjon medisinsk behandling-1 700 000p20/05-06
75Refusjon overskytende bidrag-8 400 000p20/05-06
80Renter-10 000 000p20/05-06
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 2542):
2Dividende40 000 000p20/05-06
5705Refusjon av dagpenger:
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs-4 000 000p20/05-06
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land3 500 000p65/04-05i240/04-05
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land-1 000 000p20/05-06
-920 700 000
Statens petroleumsfond
5800Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800):
50Overføring fra fondet-3 749 000 000p29/05-06
-3 749 000 000
Endring av inntekter99 136 750 000
Til forsiden