St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden