St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

5 Endringer etter saldert budsjett 2005

Utgifter:

1 000 kroner

Kap.PostFormålSaldert budsjett 2005Endringer foreslått tidligereEndringer i forbindelse med innsparingsfullmakter og lønnsoppgjørEndringer foreslått i denne proposisjonenStatus etter endringene
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
50Det Kgl. Hoff103 6336 700--110 333
Sum endringer Det kongelige hus6 700--
20Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)
1Driftsutgifter61 0051004001 13062 635
21Statsrådet (jf. kap. 3021)
1Driftsutgifter106 753--21 100127 853
24Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)
1Driftsutgifter40 477-452-40 929
Sum endringer Regjering10085222 230
41Stortinget (jf. kap. 3041)
71Tilskudd til monument i Drøbaksundet-4 000--4 000
51Riksrevisjonen (jf. kap. 3051)
1Driftsutgifter321 700-3 152-324 852
Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner4 0003 152-
61Høyesterett (jf. kap. 3061)
1Driftsutgifter53 6082 632249-56 489
Sum endringer Høyesterett2 632249-
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter357 115-4 4002 332-355 047
21Spesielle driftsutgifter4 09515 100--19 195
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
1Driftsutgifter825 75125 300605-851 656
21Spesielle driftutgifter-22 700--22 700
102Særavtale i utenrikstjenesten
1Driftsutgifter155 3432 300--157 643
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner852 56615 000--867 566
71Finansieringsordningen under EØS-avtalen235 000-150 000--85 000
72Finansieringsordningen i det utvidede EØS325 000-289 000--36 000
73Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS325 000-280 000--45 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter234 8415 000-308-239 533
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1Driftsutgifter143 52712 000--155 527
143Utenriksstasjonene
1Driftsutgifter423 132-15 000-1 073-407 059
150Bistand til Afrika
73Uganda140 000-30 000--110 000
78Regionbevilgning for Afrika1 078 00030 000--1 108 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter26 500-2 000--24 500
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid68 0001 500--69 500
161Næringsutvikling
72Finansieringsordning for utviklingstiltak150 000-10 000--140 000
73Institusjonsutvikling i utviklingsland45 000-10 000--35 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap)471 500765 000--1 236 500
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer220 000999 475--1 219 475
71Humanitær bistand og menneskerettigheter1 427 05295 700--1 522 752
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak374 20019 000--393 200
72Utvikling og nedrustning3 1003 000--6 100
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
70Forskning og høyere utdanning268 000-6 000--262 000
166Tilskudd til ymse tiltak
70Ymse tilskudd8 000-7 800--200
167Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter713 991-289 975--424 016
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv.1 066 20071 000--1 137 200
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv.130 220-2 600--127 620
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken730 000-2 000--728 000
71Regionale banker og fond695 900-66 300--629 600
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU216 92536 000--252 925
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak28 038---28 038
Sum endringer Utenriksdepartementet953 0001 556-
200Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200)
1Driftsutgifter169 347-1 424-170 771
204Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204)
1Driftsutgifter5 661-35-5 696
206Samisk utdanningsadministrasjon
50Tilskudd til Sametinget28 569--50-28 519
220Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3220)
1Driftsutgifter131 450-873-132 323
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222)
1Driftsutgifter124 7582 100333-127 191
225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225)
1Driftsutgifter118 686-850-119 536
60Tilskudd til landslinjer120 02020 500--140 520
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen40 301900--41 201
64Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen902 066-41 000--861 066
66Tilskudd til leirskoleopplæring33 5002 400--35 900
67Tilskudd til opplæring i finsk10 164-1 400--8 764
68Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen107 2741 600--108 874
70Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov7 457-2 400--5 057
74Tilskudd til organisasjoner8 097-600--7 497
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter729 69040 000-1 240-768 450
227Tilskudd til særskilte skoler
70Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo5 565600--6 165
228Tilskudd til frittstående skoler mv.
70Tilskudd til frittstående skoler2 042 444-146 248--1 896 196
229Andre tiltak
70Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere6 9883 000--9 988
230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230)
1Driftsutgifter590 982-7 6544 796-588 124
21Spesielle driftsutgifter72 742-24 650--48 092
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold6 730--10-6 720
75Til disposisjon for departementet2 046-2 046--0
248Særskilte IKT-tiltak i utdanningen
21Spesielle driftsutgifter96 433--160-96 273
249Andre tiltak i utdanningen
1Driftsutgifter2 705-50029-2 234
256VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256)
1Driftsutgifter41 960-357-42 317
258Forskning, utviklingsarbeid og fellestiltak i voksenopplæringen
21Spesielle driftsutgifter38 397--70-38 327
259Kompetanseutviklingsprogrammet
21Spesielle driftsutgifter19 700-533-30-19 137
260Universitetet i Oslo
50Statstilskudd3 178 787-287-5 290-3 173 210
261Universitetet i Bergen
50Statstilskudd1 882 391--3 130-1 879 261
262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
50Statstilskudd2 572 879-287-4 270-2 568 322
263Universitetet i Tromsø
50Statstilskudd1 105 136--1 830-1 103 306
264Norges handelshøgskole
50Statstilskudd250 383--420-249 963
265Arkitekthøgskolen i Oslo
50Statstilskudd87 033--150-86 883
268Norges idrettshøgskole
50Statstilskudd113 827--190-113 637
269Norges musikkhøgskole
50Statstilskudd149 304-1 230-150 534
270Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger120 243-15 900--104 343
273Statlige kunsthøgskoler
50Statstilskudd244 793-1 586-246 379
274Statlige høgskoler
50Statstilskudd7 400 304840-11 998-7 389 146
278Norges landbrukshøgskole
50Statstilskudd472 888--780-472 108
279Norges veterinærhøgskole
50Statstilskudd200 798-1 511-202 309
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281)
1Driftsutgifter321 3315 0742 212-328 617
21Spesielle driftsutgifter-18 464--18 464
73Tilskudd til internasjonale programmer72 150-7 035--65 115
282Privat høgskoleutdanning
70Tilskudd619 5081 920--621 428
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt198 04918 0081 818-217 875
72Internasjonale samarbeidsprosjekter46 609-756--45 853
285Norges forskningsråd
55Administrasjon210 842--250-210 592
286Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286)
50Overføring til Norges forskningsråd634 7606 678--641 438
287Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 3287)
50NOVA23 215--20-23 195
52Norsk Utenrikspolitisk Institutt16 643--20-16 623
288Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288)
21Spesielle driftsutgifter3 585500--4 085
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner120 208-2 506--117 702
73EUs rammeprogram for forskning525 0827 685--532 767
75UNESCO17 922-3 800--14 122
Sum endringer Utdannings- og forskningsdepartementet-127 333-12 854-
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter97 890-864-98 754
305Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305)
1Driftsutgifter48 8903 400252-52 542
310Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn105 2184 200--109 418
75Tilskudd til private kirkebygg9 079-4 300--4 779
76Tilskudd til råd for tro og livssyn3 101460--3 561
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner139 25938 500--177 759
80Tilskudd til prøveløp rally-VM-6 500--6 500
320Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320)
1Driftsutgifter40 545-225-40 770
50Norsk kulturfond254 21810 000--264 218
53Samiske kulturformål32 1132 000--34 113
76Hundreårsmarkeringen 1905-200535 00049 800--84 800
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter13 303-194-13 497
74Garantiinntekter85 209-619-85 828
75Vederlagsordninger100 926-1 600--99 326
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322)
1Driftsutgifter9 18520040-9 425
73Nasjonalmuseet for kunst169 280612--169 892
75Offentlig rom, arkitektur og design19 5411 000--20 541
323Musikkformål (jf. kap. 3323)
1Driftsutgifter111 396-603-111 999
78Ymse faste tiltak27 0851 500--28 585
324Teater- og operaformål (jf. kap. 3324)
1Driftsutgifter89 809-662-90 471
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter56 985-359-57 344
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326)
1Driftsutgifter287 866-1 097-288 963
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold41 081--81-41 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.9 7121 000--10 712
78Ymse faste tiltak70 9501 000--71 950
328Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328)
1Driftsutgifter34 435-145-34 580
70Det nasjonale museumsnettverket420 3506 944--427 294
329Arkivformål (jf. kap. 3329)
1Driftsutgifter177 632-709-178 341
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold9 642--12-9 630
78Ymse faste tiltak4 332500--4 832
334Film- og medieformål (jf. kap. 3334)
1Driftsutgifter122 979-762-123 741
71Filmtiltak m.m.29 835950-30 785
75Medieprogram14 800750--15 550
340Kirkelig administrasjon (jf. kap. 3340)
1Driftsutgifter122 488700965-124 153
71Tilskudd til kirkelige formål146 5606 000--152 560
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene92 500400--92 900
341Presteskapet (jf. kap. 3341)
1Driftsutgifter648 224-10021 927-670 051
342Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter33 476-209-33 685
40Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger mv.3 3001 000--4 300
41Erkebispegården, riksregaliene14 5001 700--16 200
Sum endringer Kultur- og kirkedepartementet133 11629 539-
400Justisdepartementet (jf. kap. 3400)
1Driftsutgifter204 9513 5001 809-210 260
410Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410)
1Driftsutgifter1 271 98971 7774 894-1 348 660
21Spesielle driftsutgifter90 467-2 000--88 467
411Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411)
1Driftsutgifter47 3252 100497-49 922
412Tinglysingsprosjektet
1Driftsutgifter42 7751 600402-44 777
414Domsutgifter
1Driftsutgifter75 43020 000--95 430
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430)
1Driftsutgifter1 780 67529 02017 480-1 827 175
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold89 29744 600--133 897
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.60 030-30 000--30 030
70Tilskudd12 056-1 000--11 056
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432)
1Driftsutgifter112 217-1 271-113 488
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)
1Driftsutgifter6 389 363184 58049 807-6 623 750
21Spesielle driftsutgifter99 341-18 300--81 041
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag8 644-3 000--5 644
441Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)
1Driftsutgifter1 374 918-2 2005 873-1 378 591
442Politihøgskolen (jf. kap. 3442)
1Driftsutgifter221 662-4 4001 075-218 337
445Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445)
1Driftsutgifter100 0451 1001 018-102 163
446Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446)
1Driftsutgifter4 734-39-4 773
448Grensekommissæren (jf. kap. 3448)
1Driftsutgifter4 688-32-4 720
450Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450)
1Driftsutgifter133 391-6 927-119-126 345
451Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451)
1Driftsutgifter489 540-3 260-492 800
455Redningstjenesten (jf. kap. 3455)
1Driftsutgifter347 60921 580326-369 515
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold4 220--150-4 070
456Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456)
1Driftsutgifter40 3667 000176-47 542
460Spesialenheten for politisaker (jf. kap. 3460)
1Driftsutgifter20 7931 00094-21 887
461Særskilte ulykkeskommisjoner
1Driftsutgifter-8 000--8 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter582 87030 000--612 870
468Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf. kap. 3468)
1Driftsutgifter9 300-121-9 421
470Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)
70Fri sakførsel338 78327 000--365 783
71Fritt rettsråd202 04835 000--237 048
471Statens erstatningsansvar
70Erstatning til voldsofre79 78325 000--104 783
71Erstatningsansvar m.m.77 42615 000--92 426
73Erstatningsordning for etterlatte etter Utvik Senior-5 200--5 200
472Kontoret for voldsoffererstatning m.m.
1Driftsutgifter12 3361 000133-13 469
474Konfliktråd
1Driftsutgifter37 065-379-37 444
475Bobehandling
1Driftsutgifter65 425-9 800--55 625
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd135 915-20 000-76-115 839
Sum endringer Justis- og politidepartementet436 43088 341-
500Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500)
1Driftsutgifter173 7002 5001 553-177 753
21Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag10 5004 000--14 500
50Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd19 500-4 000--15 500
502Valgutgifter
1Driftsutgifter31 700--16-31 684
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)
1Driftsutgifter423 7004 2503 168-431 118
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak1 138 77038 000--1 176 770
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse34 000-14 800--19 200
521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521)
60Integreringstilskudd2 768 300-93 000--2 675 300
61Norskopplæring for voksne innvandrere1 275 000-110 000--1 165 000
72Tilbakevending for flyktninger8 850-8 850--0
73Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet25 7001 000--26 700
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet12 950-8 600--4 350
522Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522)
1Driftsutgifter7 150-64-7 214
523Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3523)
1Driftsutgifter4 600-44-4 644
524Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524)
1Driftsutgifter88 900-692-89 592
21Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling6 450-810--5 640
540Sametinget (jf. kap. 3540)
50Sametinget138 7501 000-100-139 650
542Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542)
1Driftsutgifter2 050-16-2 066
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling269 3002 000--271 300
571Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571)
60Innbyggertilskudd26 137 89224 794--26 162 686
64Skjønnstilskudd2 772 285306 135--3 078 420
572Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572)
60Innbyggertilskudd9 826 11287 553--9 913 665
64Skjønnstilskudd1 246 198102 765--1 348 963
573Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten
60Tilskudd til sletting av gjeld m.v.-13 920--13 920
574Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg
60Tilskudd til sletting av gjeld-2 700--2 700
580Bostøtte
70Bostøtte2 093 600-30 500--2 063 100
581Bolig- og bomiljøtiltak
21Kunnskapsutvikling og -formidling3 8002 000--5 800
75Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger591 000-105 000--486 000
582Rentekompensasjon skoleanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon skoleanlegg263 500-56 500--207 000
61Rentekompensasjon kirkebygg7 800-4 800--3 000
585Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585)
1Driftsutgifter4 900-56-4 956
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
60Oppstartingstilskudd1 313 800-50 000--1 263 800
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag1 409 000-240 200--1 168 800
587Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587)
1Driftsutgifter38 0502 000195-40 245
Sum endringer Kommunal- og regionaldepartementet-132 4435 672-
600Arbeids- og sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1Driftsutgifter113 2006 2001 046-120 446
603Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.
1Driftsutgifter11 400800100-12 300
21Spesielle driftsutgifter2 200-800-500-900
604Ny arbeids- og velferdsforvaltning
21Spesielle driftsutgifter-13 200--13 200
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold-46 300--46 300
620Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter83 900-9 500-150-74 250
621Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter56 50010 000--66 500
63Tilskudd til rusmiddeltiltak121 10018 700--139 800
74Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner mv.132 4005 000--137 400
622Statens institutt for rusmiddelforskning
1Driftsutgifter28 500-130-28 630
630Aetat (jf. kap. 3630)
1Driftsutgifter2 111 80023 40016 020-2 151 220
634Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 3634)
70Ordinære arbeidsmarkedstiltak1 525 00037 100--1 562 100
71Spesielle arbeidsmarkedstiltak3 262 00017 600--3 279 600
73Investeringer i skjermede tiltak69 400-22 000--47 400
74Lønnssubsidium ved reaktivisering33 400-20 900--12 500
635Ventelønn (jf. kap. 3635)
1Driftsutgifter435 00010 000--445 000
640Arbeidstilsynet (jf. kap. 3640)
1Driftsutgifter296 9008 5002 700-308 100
642Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642)
1Driftsutgifter125 0002 0001 339-128 339
21Spesielle driftsutgifter13 0003 500--16 500
643Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 3643)
50Statstilskudd75 700-644-76 344
646Pionerdykkere i Nordsjøen
1Driftsutgifter2 000-2 000--0
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære255 000---255 000
71Tilskudd, sivile615 000---615 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd621 00020 000--641 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd788 000-3 000--785 000
Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet164 10021 329-
700Helse- og omsorgsdepartementet (jf. kap. 3700)
1Driftsutgifter124 251-3601 323-125 214
702Helse- og sosialberedskap
1Driftsutgifter14 974208 400232-223 606
703Internasjonalt samarbeid (jf. kap 3703)
21Spesielle driftsutgifter17 012-3 400--13 612
710Nasjonalt folkehelseinstitutt (jf. kap. 3710)
1Driftsutgifter370 051-9003 161-372 312
712Bioteknologinemnda
1Driftsutgifter6 647-54-6 701
715Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1Driftsutgifter58 359-505-58 864
720Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 3720)
1Driftsutgifter404 055-3943 503-407 164
21Spesielle driftsutgifter54 893-1 370--53 523
22E-resepter-30 000--30 000
721Statens helsetilsyn (jf. kap. 3721)
1Driftsutgifter63 360-658-64 018
722Norsk pasientskadeerstatning (jf. kap. 3722)
1Driftsutgifter60 1275 000797-65 924
50Tilskudd til NPE som statlig fond394 02339 100--433 123
70Dekning av advokatutgifter12 4084 250--16 658
723Pasientskadenemnda (jf. kap. 3723)
1Driftsutgifter16 916400224-17 540
724Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak
1Driftsutgifter, Statens helsepersonellnemnd og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell23 581-268-23 849
21Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og i tannhelsetjenesten48 6972 000--50 697
71Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv.13 247-130--13 117
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (jf. kap. 3725)
1Driftsutgifter35 0862 450499-38 035
726Habilitering og rehabilitering
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere54 9126 500--61 412
728Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter115 8379 930-800-124 967
729Annen helsetjeneste
60Helsetjenesten for innsatte i fengsel - tilskudd til kommuner79 2991 500--80 799
732Regionale helseforetak (jf. kap. 3732)
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren15 709-5 300-1 600-8 809
70Tilskudd til helseforetakene2 303 25185 000--2 388 251
71Tilskudd til Helse Øst RHF13 718 416123 928--13 842 344
72Tilskudd til Helse Sør RHF7 600 06073 060--7 673 120
73Tilskudd til Helse Vest RHF6 769 56169 500--6 839 061
74Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF4 953 16554 556--5 007 721
75Tilskudd til Helse Nord RHF4 576 20854 056--4 630 264
76Innsatsstyrt finansiering av sykehus19 710 573612 100--20 322 673
77Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv.3 199 134480 500--3 679 634
80Pasienttransport423 50016 500--440 000
81Tilskudd til store byggeprosjekter444 0002 900 000--3 344 000
91Opptrekksrenter115 000-25 000--90 000
737Kreftregisteret
70Tilskudd71 206900--72 106
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1Driftsutgifter24 312-317-24 629
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid322 9731 000--323 973
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1Driftsutgifter121 3077 5001 193-130 000
751Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. kap. 3751 og 5577)
21Spesielle driftsutgifter65 742-51 600--14 142
70Tilskudd66 093-8 000--58 093
760Utredningsvirksomhet m.m.
21Spesielle driftsutgifter7 454--514-6 940
761Tilskudd forvaltet av Sosial og helsedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter73 357--484-72 873
64Ressurskrevende brukere1 584 400268 000--1 852 400
70Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv.51 53020 000--71 530
71Tilskudd til frivillig arbeid14 5803 000--17 580
Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet4 982 6769 336-
800Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)
1Driftsutgifter84 0212 330793-87 144
21Spesielle driftsutgifter3 2992 190-3-5 486
830Foreldreveiledning og samlivstiltak
21Spesielle driftsutgifter4 293--4-4 289
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter4 386--4-4 382
60Tilskudd til krisesentre99 51215 488--115 000
841Familievern og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse10 7861 356--12 142
22Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset mv.5 994-830-6-5 158
842Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)
1Driftsutgifter143 3842 8001 495-147 679
21Spesielle driftsutgifter5 166--5-5 161
844Kontantstøtte
21Spesielle driftsutgifter1 205-97-125-983
70Tilskudd2 860 00080 000--2 940 000
845Barnetrygd
70Tilskudd14 310 000-20 000--14 290 000
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21Spesielle driftsutgifter6 893--7-6 886
22Refusjon av utgifter til DNA-analyser5 186785-5-5 966
847Likestillingssenteret
50Basisbevilgning6 214--6-6 208
848Likestillingsombudet (jf. kap. 3848)
1Driftsutgifter for likestillingsombudet6 754-64-6 818
849Diskrimineringsombud (jf. kap. 3849)
1Driftsutgifter-1 00014-1 014
850Barneombudet (jf. kap. 3850)
1Driftsutgifter8 125-75-8 200
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)
1Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker90 9954 0001 172-96 167
21Spesielle driftsutgifter27 171-4 428-27-22 716
64Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere205 40059 500--264 900
71Utvikling og opplysningsarbeid mv.23 110-740--22 370
855Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)
1Driftsutgifter1 917 48397 20019 824-2 034 507
21Spesielle driftsutgifter51 700-16 820-51-34 829
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold57 008-15 850-56-41 102
70Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak mv.1 123 292215 000--1 338 292
856Barnehager
21Spesielle driftsutgifter26 8102 150-1 680-27 280
61Investeringstilskudd160 00090 000--250 000
65Skjønnsmidler til barnehager1 247 93376 000--1 323 933
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter2 136--2-2 134
73Ungdomstiltak i større bysamfunn34 2674 600--38 867
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (jf. kap. 3858)
1Driftsutgifter117 067-651-117 718
859UNG i Europa (jf. kap. 3859)
1Driftsutgifter5 660-51-5 711
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning80 172--134-80 038
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid6 700-1 425-21-5 254
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning22 697--37-22 660
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867)
1Driftsutgifter4 797-52-4 849
868Forbrukerombudet (jf. kap. 3868)
1Driftsutgifter15 417-127-15 544
Sum endringer Barne- og familiedepartementet594 20922 145-
900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900)
1Driftsutgifter133 7006001 265-135 565
21Spesielle driftsutgifter31 050--293-30 757
72Tilskudd til beredskapsordninger3 700-600--3 100
901Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901)
1Driftsutgifter180 700-1 400-182 100
902Justervesenet (jf. kap. 3902)
1Driftsutgifter70 050-356-70 406
903Norsk Akkreditering (jf. kap. 3903)
1Driftsutgifter17 800-100-17 900
904Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904)
1Driftsutgifter186 400-1 0001 200-186 600
22Forvaltning av Altinn-løsningen53 7001 100--54 800
905Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3905)
1Driftsutgifter104 000-1 000-105 000
906Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (jf. kap. 3906)
1Driftsutgifter10 500-100-10 600
907Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907)
1Driftsutgifter225 8003 0002 050-230 850
908Skipsregistrene (jf. kap. 3908)
1Driftsutgifter8 900-50-8 950
909Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
70Tilskudd130 000-25 000--105 000
71Tilskudd til fergerederier i utenriksfart i NOR315 00020 000--335 000
72Tilskudd til offshorefartøyer i NOR615 00055 000--670 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter29 000-2 500--26 500
70Kontigent i European Space Agency (ESA)88 900-4 500--84 400
71Internasjonal romvirksomhet176 300-5 400--170 900
72Nasjonale følgemidler23 6002 500--26 100
927Språkteknologisenter (jf. kap. 3927)
70Tilskudd til avskriving av innskuddskapital-25 000--25 000
928FoU-prosjekter i næringslivets regi
71Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats-60 000--60 000
931Miljøtiltak
70Tilskudd-30 000--30 000
934Internasjonaliseringstiltak
95Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)29 900-1 200--28 700
950Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656)
21Spesielle driftsutgifter11 50030 000--41 500
95Aksjekapital Argentum AS-200 000--200 000
96Aksjer-273 500--273 500
951BaneTele AS
95Aksjekapital-120 000--120 000
960Raufoss ASA
71Refusjon for miljøtiltak-15 000--15 000
Sum endringer Nærings- og handelsdepartementet795 5007 228-
1000Fiskeri- og kystdepartementet (jf. kap. 4000)
1Driftsutgifter79 500-764-80 264
1020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020)
1Driftsutgifter224 5005 0001 240-230 740
21Spesielle driftsutgifter134 93065 000--199 930
1021Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021)
1Driftsutgifter98 700-640-99 340
21Spesielle driftsutgifter82 50040 000--122 500
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023)
1Driftsutgifter38 600-170-38 770
21Spesielle driftsutgifter9 10030 000--39 100
72Restruktureringstilskudd Blå/grønn matallianse-3 000--3 000
96Aksjekapital NOFIMA AS-100--100
1030Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030)
1Driftsutgifter252 800-1 490-254 290
1050Diverse fiskeriformål (jf. kap 4050)
78DNA-register for vågehval6501 100--1 750
96Innskudd egenkapital EFF AS-103 850--103 850
1062Kystverket (jf. kap. 4062)
1Driftsutgifter810 00025 2005 695-840 895
21Spesielle driftsutgifter3 5105 000--8 510
30Nyanlegg og større vedlikehold227 2007 500--234 700
1070Loran - C (jf. kap. 4070)
1Driftsutgifter27 400-1 200-250-25 950
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold-1 200--1 200
Sum endringer Fiskeri- og kystdepartementet285 7509 749-
1100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100)
1Driftsutgifter116 470-470973-116 973
45Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer5 203-5 100--103
96Kjøp av aksjer i Bioparken AS-300--300
1112Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m.
50Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, Veterinærinstituttet65 2854 776-111-69 950
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, Planteforsk42 0795 514-73-47 520
1115Mattilsynet (jf. kap. 4115)
1Driftsutgifter1 093 6855 5009 021-1 108 206
70Tilskudd til veterinær beredskap68 8822 000--70 882
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
71Tilskudd til generessursforvaltning16 634-250--16 384
1141Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Forvaltningsstøtte, næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse20 0661 482-34-21 514
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket13 883952-23-14 812
1143Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143)
1Driftsutgifter149 579-1 002-150 581
50Dekning av rentekrav EVL-fondet-4 400--4 400
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren1 071-1 000--71
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer39 1038 500--47 603
75Tilskudd til matkorn113 120-45 820--67 300
1144Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket
77Miljørettet prosjektarbeid m.m.7 313-250--7 063
1145Jordskifterettene (jf. kap. 4145)
1Driftsutgifter148 923-5 0001 418-145 341
1146Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146)
1Driftsutgifter82 454-787-83 241
1147Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147)
1Driftsutgifter37 104-1 000281-36 385
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark11 502-7 000--4 502
1148Naturskade - erstatninger og sikring
70Tilskudd til sikringstiltak m.m.8 08921 500--29 589
71Naturskade, erstatninger60 0007 000--67 000
1149Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket37 500-2 000--35 500
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 4150)
50Fondsavsetninger296 70010 500--307 200
70Markedsregulering208 0004 381--212 381
73Pristilskudd1 958 30035 000--1 993 300
74Direkte tilskudd6 482 28523 100--6 505 385
77Utviklingstiltak225 110-5 200--219 910
78Velferdsordninger1 597 354-29 400--1 567 954
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet33 5003 500--37 000
82Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt-3 500--3 500
Sum endringer Landbruks- og matdepartementet39 41513 241-
1300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)
1Driftsutgifter98 300-960-99 260
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner13 0002 800--15 800
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.17 000-2 200--14 800
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter444 00020 000--464 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
70Tilskudd til Avinors regionale flyplasser40 000-5 000--35 000
1313Luftfartstilsynet (jf. kap 4313)
1Driftsutgifter132 100-1 100-133 200
1314Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314)
1Driftsutgifter31 8005 000210-37 010
1320Statens vegvesen (jf. kap. 4320)
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.5 969 00025 000--5 994 000
30Riksveginvesteringer4 872 300--18 076-4 854 224
31Rassikring210 20050 000--260 200
72Kjøp av riksvegferjetjenester1 182 00050 000--1 232 000
1350Jernbaneverket (jf. kap. 4350)
22Omstruktureringskostnader35 00070 000--105 000
23Drift og vedlikehold2 773 00035 000--2 808 000
30Investeringer i linjen1 388 000190 000-7 886-1 570 114
1354Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)
1Driftsutgifter26 800-215-27 015
1360Samferdselsberedskap
1Driftsutgifter3 200--330-2 870
30Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv.27 600--200-27 400
70Beredskapslagring600-600--0
1380Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)
1Driftsutgifter154 400-1 322-155 722
Sum endringer Samferdselsdepartementet440 000-22 685-
1400Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400)
1Driftsutgifter159 687-1 161-160 848
21Spesielle driftsutgifter37 7892 000-104-39 685
71Internasjonale organisasjoner38 007500--38 507
77Oppfyllelse av garantiansvar-2 400--2 400
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking (jf. kap. 4410)
21Miljøovervåking og miljødata85 6576 000-105-91 552
1425Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425)
70Tilskudd til fiskeformål8 500-2 500--6 000
1426Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426)
1Driftsutgifter55 899-227-56 126
1427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427)
1Driftsutgifter78 579-643-79 222
21Spesielle driftsutgifter43 7215 770-112-49 379
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder34 40531 200--65 605
34Statlige erverv, nasjonalparker5 1006 000--11 100
35Statlig erverv, nytt skogvern57 213-1 500--55 713
49Statlig erverv, kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål-22 200--22 200
70Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål100 200-4 000--96 200
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen32 0003 000--35 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak15 5202 000--17 520
1429Riksantikvaren (jf. kap. 4429)
1Driftsutgifter76 576-585-77 161
21Spesielle driftsutgifter22 650--54-22 596
1432Norsk kulturminnefond (jf. kap. 4432)
90Fondskapital-200 000--200 000
1441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)
1Driftsutgifter190 263-1 071-191 334
21Spesielle driftsutgifter3 4503 000-13-6 437
73Tilskudd til biloppsamlingssystemet127 36816 986--144 354
75Utbetaling av pant for bilvrak151 25217 024--168 276
76Refusjonsordninger68 000-20 000--48 000
1444Produktregisteret
1Driftsutgifter14 637-94-14 731
1465Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
21Betaling for statsoppdraget336 3236 900-405-342 818
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
1Driftsutgifter114 779-8 087373-107 065
21Spesielle driftsutgifter25 6355 000-2-30 633
Sum endringer Miljøverndepartementet293 8933 359-
1500Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500)
1Driftsutgifter146 031-1 159-147 190
21Spesielle driftsutgifter76 9256 700-75-83 550
22Klagenemnda for offentlige anskaffelser2 668-2 668--0
73Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-10 000--10 000
1503Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte
70Tilskudd106 218-12 712--93 506
71Bidrag fra arbeidstakerne29 959-5 649--24 310
1506Norge.no (jf. kap. 4506)
1Driftsutgifter11 200-74-11 274
1507Datatilsynet (jf. kap. 4507)
1Driftsutgifter21 923-199-22 122
1508Spesielle IT-tiltak
21Senter for informasjonssikring1 9653 535--5 500
22Samordning av IT-politikken8 375-2 135--6 240
50Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon69 092--68-69 024
1509Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd7 500-600--6 900
1510Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510)
1Driftsutgifter1 012 810-10 504-1 023 314
1522Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522)
1Driftsutgifter194 681-1 948-196 629
21Spesielle driftsutgifter37 626-5 424-40-32 162
22Fellesutgifter for R-kvartalet53 899--50-53 849
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold16 285--20-16 265
1541Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter16 800-1 100--15 700
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter5 065 000485 000--5 550 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse67 200-200--67 000
1544Boliglån til statsansatte
90Lån1 200 000-1 100 000--100 000
1546Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546)
1Driftsutgifter62 700-1 000--61 700
1547Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547)
1Driftsutgifter80 500-5 900--74 600
1550Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter75 9752 668617-79 260
22Flyttekostnader27 918--27-27 891
1580Bygg utenfor husleieordningen
30Igangsetting av byggeprosjekter-10 000--10 000
31Videreføring av byggeprosjekter829 40014 000-3 985-839 415
32Prosjektering av bygg65 500--84-65 416
1581Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581)
1Driftsutgifter19 814-37-19 851
30Ekstraordinært vedlikehold, Bygdø Kongsgård43 400--59-43 341
1582Utvikling av Fornebuområdet
21Spesielle driftsutgifter-500--500
30Investeringer, Fornebu81 000-37 000-86-43 914
1583Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583)
30Investeringer, Pilestredet Park25 0006 000-27-30 973
Sum endringer Moderniseringsdepartementet-635 98510 017-
1600Finansdepartementet (jf. kap. 4600)
1Driftsutgifter225 770-700-1 419-5 600218 051
1602Kredittilsynet (jf. kap. 4602)
1Driftsutgifter153 600-1 700-155 300
1610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610)
1Driftsutgifter991 6001007 5501 5001 000 750
1618Skatteetaten (jf. kap. 4618)
1Driftsutgifter3 247 00012 50026 900-3 286 400
21Spesielle driftsutgifter87 1006 400-11 500105 000
22Større IT-prosjekter151 30047 900--199 200
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold110 500-47 900--62 600
1620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620)
1Driftsutgifter363 100-3 100-366 200
21Spesielle driftsutgifter113 700--11 300125 000
1631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631)
1Driftsutgifter183 0005 2001 60017 300207 100
21Spesielle driftsutgifter24 200-4 100--20 100
1632Kompensasjon for merverdiavgift
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner1 776 43180 238--1 856 669
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning9 730 000---530 0009 200 000
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter390 000--510 000900 000
1634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634)
1Driftsutgifter171 70021 7001 200-194 600
1650Statsgjeld, renter m.m.
89Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld16 084 585---233 48815 851 097
1651Statsgjeld, avdrag og innløsning
98Avdrag på innenlandsk statsgjeld500 211---8 543491 668
Sum endringer Finansdepartementet121 33840 631-226 031
1700Forsvarsdepartementet (jf. kap. 4700)
1Driftsutgifter280 473-2 0002 473-280 946
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4710)
47Nybygg og nyanlegg1 359 00035 800--1 394 800
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter400 743-58 594--342 149
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet20 000-20 000--0
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett160 000-25 000--135 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720)
1Driftsutgifter1 268 558-31 9558 654-1 245 257
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 4723)
1Driftsutgifter95 970-698-96 668
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben (jf. kap. 4725)
1Driftsutgifter2 666 652479 679-11 043-3 135 288
50Overføring Statens Pensjonskasse130 87160 000--190 871
70Renter låneordning9 127-1 755--7 372
1731Hæren (jf. kap. 4731)
1Driftsutgifter3 923 633-595 27124 022-3 352 384
1732Sjøforsvaret (jf. kap. 4732)
1Driftsutgifter2 855 369-77 11216 258-2 794 515
1733Luftforsvaret (jf. kap. 4733)
1Driftsutgifter3 635 846-69 80714 243-3 580 282
1734Heimevernet (jf. kap. 4734)
1Driftsutgifter1 108 454-44 7487 105-1 070 811
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter691 845-7 684-699 529
1740Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 4740)
1Driftsutgifter1 602 58144 4144 882-1 651 877
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760)
1Driftsutgifter819 41060 0002 512-881 922
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold7 435 000-351 000-20 211-7 063 789
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel181 828-100 000--81 828
1790Kystvakten (jf. kap. 4790)
1Driftsutgifter738 4994 0504 499-747 048
1791Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791)
1Driftsutgifter33 8033 500218-37 521
1792Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792)
1Driftsutgifter800 00034 8307 097-841 927
1795Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795)
1Driftsutgifter154 58311 4921 055-167 130
60Tilskudd til kommuner19 50018 727--38 227
Sum endringer Forsvarsdepartementet-624 75070 146-
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter109 000-1 389-110 389
21Spesielle driftsutgifter22 40035 700-245-57 855
22Beredskapslagre for drivstoff21 5002 600--24 100
1810Oljedirektoratet (jf. kap. 4810)
1Driftsutgifter152 2001 0001 600-154 800
21Spesielle driftsutgifter55 70038 800-170-94 330
1820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829)
1Driftsutgifter247 7001 4001 390-250 490
21Spesielle driftsutgifter51 9002 000--53 900
70Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg700-500--200
73Tilskudd til utjevning av overføringstariffer17 50012 000--29 500
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
21Spesielle driftsutgifter12 00010 000--22 000
71Tilskudd til enøk-tiltak i kraftkrevende industri-10 000--10 000
1827Miljøvennlig gassteknologi (jf. kap. 4827)
50Administrasjon6 5002 000--8 500
51Overføring til innovasjonsvirksomheten45 900-1 620--44 280
Sum endringer Olje- og energidepartementet113 3803 964-
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter8 338 391-3 076 400191 000-5 402 74450 247
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
1Driftsutgifter-510 000-533 78523 7850
Sum endringer Ymse utgifter-2 566 400-342 785-5 378 959
2410Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310)
1Driftsutgifter270 6445 5001 813-277 957
50Avsetning til utdanningsstipend4 166 750211 024--4 377 774
70Utdanningsstipend2 447 760-122 620--2 325 140
71Andre stipend615 000-15 052--599 948
72Rentestønad953 200-157 200--796 000
73Avskrivninger417 00011 000--428 000
90Lån til Statens lånekasse for utdanning16 583 50035 500--16 619 000
2412Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615)
1Driftsutgifter283 000-1 830-284 830
72Rentestøtte23 0002 000--25 000
90Lån til Husbanken13 098 000-2 598 000--10 500 000
2421Innovasjon Norge (jf. kap. 5325 og 5625)
50Innovasjon - prosjekter, fond85 00020 000--105 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond237 5004 600--242 100
71Internasjonalisering, profilering og innovasjon - programmer248 60015 000--263 600
72Forsknings- og utviklingskontrakter157 500110 967--268 467
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond3 300-3 300--0
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet30 000 0005 400 000--35 400 000
2425Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene
74Dekning av tap på risikolån og garantier-65 000--65 000
2426SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609)
70Tilskudd-15 000--15 000
Sum endringer Statsbankene2 999 4193 643-
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 5440)
25Pro et kontra-oppgjøret-700--700
30Investeringer22 000 000300 000--22 300 000
50Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond1 200 000-469 000--731 000
2442Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
70Tilskudd-28 000--28 000
Sum endringer Petroleumsvirksomheten-140 300--
2445Statsbygg (jf. kap. 5445)
24Driftsresultat:-199 602-153 435---353 037
30Igangsetting av byggeprosjekter77 1008 500-86-85 514
31Videreføring av byggeprosjekter1 549 700-100 000-1 651-1 448 049
32Prosjektering av bygg55 0302 000-59-56 971
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold79 154--86-79 068
49Kjøp av eiendommer40 030--43-39 987
2470Statens Pensjonskasse (jf. kap. 5470)
24Driftsresultat-47 248534---46 714
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold35 352--50-35 302
Sum endringer Statens forretningsdrift-242 401-1 975-
2530Fødselspenger og adopsjonspenger
70Fødselspenger til yrkesaktive9 599 500-429 500--9 170 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon390 00045 000--435 000
73Adopsjonspenger141 000-6 000--135 000
2541Dagpenger
70Dagpenger9 615 000113 000--9 728 000
2543Ytelser til yrkesrettet attføring
70Attføringspenger10 320 000360 000--10 680 000
71Attføringsstønad1 630 000-74 000--1 556 000
2600Trygdeetaten
1Driftsutgifter4 954 000-80 10035 550-4 909 450
2603Trygderetten
1Driftsutgifter48 100-600-48 700
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv.25 415 000-4 265 000--21 150 000
71Sykepenger for selvstendige1 810 000-310 000--1 500 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m.395 000-115 000--280 000
73Tilretteleggingstilskudd91 400-49 800--41 600
75Feriepenger av sykepenger1 380 000-120 000--1 260 000
2652Medisinsk rehabilitering mv.
70Rehabiliteringspenger8 400 000-580 000--7 820 000
71Legeerklæringer275 000-35 000--240 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon16 819 000-193 000--16 626 000
71Tilleggspensjon24 543 000247 000--24 790 000
72Særtillegg1 380 00020 000--1 400 000
73Foreløpig uførepensjon250 000-25 000--225 000
74Tidsbegrenset uførestønad2 155 00095 000--2 250 000
75Menerstatning ved yrkesskade105 000-5 000--100 000
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning70 00010 000--80 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70Grunnstønad1 490 000-15 000--1 475 000
71Hjelpestønad1 564 600-34 600--1 530 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning149 0006 000--155 000
74Tilskudd til biler975 000-230 000--745 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler2 756 000-201 000--2 555 000
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål77 3002 700--80 000
78Høreapparater420 0005 000--425 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon33 015 000885 000--33 900 000
71Tilleggspensjon45 645 0001 315 000--46 960 000
72Ventetillegg105 000-2 000--103 000
73Særtillegg4 870 000120 000--4 990 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon1 207 00018 000--1 225 000
71Tilleggspensjon1 034 0006 000--1 040 000
72Særtillegg62 0001 000--63 000
74Utdanningsstønad2 500-1 000--1 500
75Stønad til barnetilsyn14 500-3 000--11 500
2683Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701)
70Overgangsstønad2 300 00030 000--2 330 000
72Stønad til barnetilsyn612 000-27 000--585 000
73Utdanningsstønad85 000-5 000--80 000
76Forskuttering av underholdsbidrag1 115 00030 000--1 145 000
2690Diverse utgifter
70Sykestønadsutgifter i utlandet130 000-15 000--115 000
77Pasienter fra gjensidighetsland60 00020 000--80 000
2711Spesialisthelsetjenester mv.
70Refusjon spesialisthjelp1 046 000-41 000--1 005 000
71Refusjon psykologhjelp178 000-14 000--164 000
72Refusjon tannlegehjelp660 000-20 000--640 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt498 000222 000--720 000
78Opptreningsinstitusjoner m.fl.602 4092 000--604 409
2751Legemidler mv.
70Legemidler8 628 000-541 000--8 087 000
72Sykepleieartikler1 061 000-6 000--1 055 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 13 341 000-121 000--3 220 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter195 00010 000--205 000
70Refusjon allmennlegehjelp2 349 000-69 000--2 280 000
71Refusjon fysioterapi1 317 000-27 000--1 290 000
72Refusjon jordmorhjelp18 00015 000--33 000
73Kiropraktorbehandling26 000-3 000--23 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling55 00010 000--65 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt486 00044 000--530 000
Sum endringer Folketrygden-4 031 30036 150-
2800Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800)
50Overføring til fondet204 477 000--78 535 400283 012 400
96Finansposter overført til fondet---12 478 31412 478 314
Sum endringer Statens petroleumsfond--91 013 714
Sum endringer utgifter3 864 746085 430 954
Herav 90 - 99 poster2 609 050-12 469 771
Til forsiden