St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

8 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.-3. kvartal 2005

Mill. kroner

UtgifterOverført fra forrige terminSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerSamlet bevilgningRegnskap 1.-3. kv. 2005Rest av bevilgning
Det kongelige hus og slottsforvaltningen01331339538
Regjeringen1021522516065
Stortinget og underliggende institusjoner1341 2031 337870467
Høyesterett156574017
Utenriksdepartementet43720 58521 02212 7058 316
Utdannings- og forskningsdepartementet23232 35632 58726 1686 420
Kultur- og kirkedepartementet896 3616 4495 1081 342
Justisdepartementet16215 08915 25110 8864 366
Kommunal- og regionaldepartementet2 56162 28064 84147 30117 540
Arbeids- og sosialdepartementet14111 44211 5838 9082 676
Helse- og omsorgsdepartementet24778 55878 80566 34212 463
Barne- og familiedepartementet333 91633 92026 4857 434
Nærings- og handelsdepartementet1674 0404 2073 438769
Fiskeri- og kystdepartementet1502 8633 0132 119894
Landbruks- og matdepartementet8013 69313 77312 1431 630
Samferdselsdepartementet81121 69922 51115 7486 762
Miljøverndepartementet2002 9793 1791 7511 428
Moderniseringsdepartementet929 8559 9476 3513 595
Finansdepartementet38334 57934 96226 7358 227
Forsvarsdepartementet28829 81730 10520 3619 744
Olje- og energidepartementet481 6081 6561 112544
Ymse utgifter05 8855 88565 878
Statsbankene45169 84270 29253 03417 258
Statlig petroleumsvirksomhet025 33125 33116 2619 070
Statens forretningsdrift51 3621 366482885
Folketrygden320238 135238 455173 93164 524
Statens petroleumsfond0204 477204 477146 16958 308
Sum utgifter7 012928 357935 369684 710250 659
Økning i diverse beholdninger00
Totalsum7 012928 357935 369684 710250 659
InntekterSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerRegnskap 1.-3. kv. 2005Rest av bevilgning
Skatt på formue og inntekt128 61681 20747 409
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift158 294105 33852 956
Tollinntekter1 3381 150188
Merverdiavgift149 450103 56345 887
Avgifter på alkohol9 6727 0522 619
Avgifter på tobakk7 5095 1862 323
Avgifter på motorvogner39 45232 4796 973
Andre avgifter21 64614 3347 312
Sum skatter og avgifter515 977350 310165 667
Renter av statens forretningsdrift47146
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.1 6921 050642
Sum inntekter av statens forretningsdrift1 7391 051688
Renter fra statsbankene7 1435 7321 410
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer3 4771 9981 478
Utbytte ekskl. Statoil10 1809 873306
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)20 79917 6043 195
Inntekter under departementene19 23915 7913 448
Overføring fra Norges Bank000
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond000
Sum andre inntekter19 23915 7913 448
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet118 73288 44030 292
Skatt og avgift på utvinning av petroleum127 00072 65454 346
Aksjeutbytte fra Statoil8 1398 1390
Sum petroleumsinntekter253 871169 23484 637
Tilbakebetalinger70 99357 69813 295
Statens petroleumsfond74 342074 342
Sum inntekter956 960611 688345 272
Statslånemidler000
Totalsum956 960611 688345 272
Til forsiden