St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

9 Bevilgningsregnskapet for 1.-3. kvartal 2004 og 2005

Mill. kroner

Samlede utgifterDriftsutgifterNybygg, anlegg m.v.Overføringer til andreUtlån, gjeldsavdrag m.v.
Utgifter2004200520042005200420052004200520042005
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen97959900888600
Regjeringen137160137160000000
Stortinget og underliggende institusjoner873870624686174108757700
Høyesterett39403940000000
Utenriksdepartementet11 30812 7051 4381 64212169 51710 706341341
Utdannings- og forskningsdepartementet21 94926 1682 0941 8268918 84621 1331 0003 200
Kultur- og kirkedepartementet4 8805 1081 4541 52313493 4143 53600
Justisdepartementet10 26710 8869 50410 117525171271800
Kommunal- og regionaldepartementet47 16647 3011 8141 4645245 26745 835790
Sosialdepartementet4 8088 9081892 5122244 6176 37100
Helsedepartementet53 11966 3421 3971 69813749 18361 5992 5263 039
Barne- og familiedepartementet24 09626 4851 6431 994371122 41624 48000
Nærings- og handelsdepartementet14 3453 438831854621 8392 02111 669560
Fiskeridepartementet2 0902 1191 5201 467153186417411055
Landbruksdepartementet12 55812 1431 1851 1443411 36610 99640
Samferdselsdepartementet15 36815 7486 9267 2414 2264 1113 9113 931305466
Miljøverndepartementet1 6821 7518378739411275076600
Arbeids- og administrasjonsdepartementet11 3976 3516 9165 2198286804 762368-1 10885
Finansdepartementet32 66626 7354 1944 42013211117 79521 70610 544498
Forsvarsdepartementet22 45120 36115 76814 40162205 42546353500
Olje- og energidepartementet3 0471 112569574574735312 0000
Ymse utgifter7676000000
Statsbankene53 94453 0343834102198 8328 64744 72743 959
Statlig petroleumsvirksomhet13 89116 26194112 63815 5161 15874400
Statens forretningsdrift98482-829-8639271 3450000
Folketrygden170 775173 93136843 8164268167 048170 04700
Statens petroleumsfond80 394146 169000070 571133 6919 82312 478
Sum utgifter613 452684 71062 42763 23225 59127 864443 522528 93381 91164 681
Samlede inntekterSalgsinntekterInntekter i samband med nybygg og anleggSkatter, avgifter og andre overføringerTilbakebetalinger
Inntekter2004200520042005200420052004200520042005
Skatt på formue og inntekt77 78381 20777 78381 207
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift99 468105 33899 468105 338
Tollinntekter1 1101 1501 1101 150
Merverdiavgift95 221103 56395 221103 563
Avgifter på alkohol6 8557 0526 8557 052
Avgifter på tobakk5 1675 1865 1675 186
Avgifter på motorvogner30 54932 47930 54932 479
Andre avgifter12 61714 33412 61714 334
Sum skatter og avgifter328 769350 310328 769350 310
Renter av statens forretningsdrift7171
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.7631 0501212340661411378
Sum inntekter av statens forretningsdrift7711 051121234066141837900
Renter fra statsbankene6 3015 7326 3015 732
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer1 4601 9981 4601 998
Utbytte ekskl. Statoil8 5789 8738 5789 873
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)16 34017 604000016 34017 60400
Inntekter under departementene15 79815 7919 9089 8992882625 6025 630
Overføring fra Norges Bank---
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond---
Sum andre inntekter15 79815 7919 9089 8992882625 6025 63000
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet71 38688 44054 8027339911 2079 3975 3775 645
Skatt og avgift på utvinning av petroleum53 22672 65453 22672 654
Aksjeutbytte fra Statoil5 2228 1395 2228 139
Sum petroleumsinntekter129 834169 23454 80273 39911 2079 39763 82586 43800
Tilbakebetalinger Statens petroleumsfond77 87757 69877 87757 698
Sum inntekter569 389611 68864 72283 31011 83510 320414 955460 36177 87757 698
Saldert budsjett og tilleggsbevilgningerRegnskap 30.9. 2005
20042005Økning i pst.20042005Økning i pst.
1.Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger m.v. og overføring fra Statens petroleumsfond)704 780811 62515,2491 512553 99012,7
2.Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)773 244860 53411,3531 541620 02916,6
Driftsutgifter89 54193 9234,962 42763 2321,3
Nybygg, anlegg m.v.39 21944 70814,025 59127 8648,9
Overføringer til andre501 010517 4263,3372 951395 2426,0
Overføring til Statens petroleumsfond143 473204 47742,570 571133 69189,4
3.Overskudd før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2)-68 464-48 010-40 029-66 039
4.Overføring fra statens petroleumsfond67 75274 34200
5.Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)-71225 432-40 029-66 039
Lånetransaksjoner:
6.Utlån, gjeldsavdrag, aksje tegning m.v. i alt126 14467 822-46,281 91164 681-21,0
Utlån m.v. til statsbankene59 83359 053-1,344 72743 959-1,7
Gjeldsavdrag47 543500-98,910 539498-95,3
Andre utlån, aksjetegning m.v18 7678 269-55,926 64620 224-24,1
7.Tilbakebetalinger m.v.71 86770 9931,277 87757 698-25,9
8.Utlån m.v. netto (6-7)54 276-3 171105,84 0356 98373,1
9.Samlet finansieringsbehov, av kontantbeholdning og lån (8-5)54 98822 261-152,044 06373 02265,7
Til forsiden