St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer av utgifter i henhold til Innstilling S. nr. 240 (2004-2005) om innsparing av 78,2 mill. kroner på departementenes drifts- og investeringsbudsjett

Kap.PostFormålKroner
Utenriksdepartementet
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101):
1Driftsutgifter-1 039 000
143Utenriksstasjonene:
1Driftsutgifter-623 000
-1 662 000
Utdannings- og forskningsdepartementet
200Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200):
1Driftsutgifter-290 000
206Samisk utdanningsadministrasjon:
50Tilskudd til Sametinget-20 000
220Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3220):
1Driftsutgifter-90 000
225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225):
1Driftsutgifter-80 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-520 000
230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230):
1Driftsutgifter-490 000
248Særskilte IKT-tiltak i utdanningen:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under post 70-70 000
256VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256):
1Driftsutgifter-50 000
258Forskning, utviklingsarbeid og fellestiltak i voksenopplæringen:
21Spesielle driftsutgifter-30 000
259Kompetanseutviklingsprogrammet:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-10 000
260Universitetet i Oslo:
50Statstilskudd-2 170 000
261Universitetet i Bergen:
50Statstilskudd-1 280 000
262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
50Statstilskudd-1 750 000
263Universitetet i Tromsø:
50Statstilskudd-750 000
264Norges handelshøgskole:
50Statstilskudd-170 000
265Arkitekthøgskolen i Oslo:
50Statstilskudd-60 000
268Norges idrettshøgskole:
50Statstilskudd-80 000
269Norges musikkhøgskole:
50Statstilskudd-100 000
273Statlige kunsthøgskoler:
50Statstilskudd-170 000
274Statlige høgskoler:
50Statstilskudd-5 072 000
278Norges landbrukshøgskole:
50Statstilskudd-320 000
279Norges veterinærhøgskole:
50Statstilskudd-140 000
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281):
1Driftsutgifter-220 000
283Meteorologiformål:
50Meteorologisk institutt-160 000
-14 092 000
Kultur- og kirkedepartementet
300Kultur- og kirkedepartementet:
1Driftsutgifter-66 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305):
1Driftsutgifter-35 000
320Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320):
1Driftsutgifter-32 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322):
1Driftsutgifter-10 000
323Musikkformål (jf. kap. 3323):
1Driftsutgifter-75 000
324Teater- og operaformål (jf. kap. 3324):
1Driftsutgifter-60 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1Driftsutgifter-38 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326):
1Driftsutgifter-194 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-28 000
328Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328):
1Driftsutgifter-25 000
329Arkivformål (jf. kap. 3329):
1Driftsutgifter-125 000
334Film- og medieformål (jf. kap. 3334):
1Driftsutgifter-83 000
340Kirkelig administrasjon (jf. kap. 3340):
1Driftsutgifter-82 000
341Presteskapet (jf. kap. 3341):
1Driftsutgifter-436 000
342Nidaros domkirke m.m.:
1Driftsutgifter-22 000
-1 311 000
Justis- og politidepartementet
400Justisdepartementet (jf. kap. 3400):
1Driftsutgifter-146 000
410Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 412 post 1-1 086 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430):
1Driftsutgifter-1 430 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 1-4 330 000
441Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 440, post 1-920 000
442Politihøgskolen (jf. kap. 3442):
1Driftsutgifter-150 000
445Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445):
1Driftsutgifter-66 000
450Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450):
1Driftsutgifter-303 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451):
1Driftsutgifter-303 000
455Redningstjenesten (jf. kap. 3455):
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-150 000
480Svalbardbudsjettet:
50Tilskudd-76 000
-8 960 000
Kommunal- og regionaldepartementet
500Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500):
1Driftsutgifter-121 000
502Valgutgifter:
1Driftsutgifter-20 000
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):
1Driftsutgifter-300 000
524Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524):
1Driftsutgifter-70 000
540Sametinget (jf. kap. 3540):
50Sametinget-100 000
587Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):
1Driftsutgifter-40 000
-651 000
Arbeids- og sosialdepartementet
600Arbeids- og sosialdepartementet (jf. kap. 3600):
1Driftsutgifter-112 000
620Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21Spesielle driftsutgifter-150 000
630Aetat (jf. kap. 3630):
1Driftsutgifter-1 500 000
640Arbeidstilsynet (jf. kap. 3640):
1Driftsutgifter-250 000
642Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642):
1Driftsutgifter-100 000
-2 112 000
Helse- og omsorgsdepartementet
732Regionale helseforetak (jf. kap. 3732):
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren kan overføres-900 000
760Utredningsvirksomhet m.m.:
21Spesielle driftsutgifter-514 000
-1 414 000
Barne- og familiedepartementet
800Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800):
1Driftsutgifter-59 000
844Kontantstøtte:
21Spesielle driftsutgifter kan nyttes under kap. 846 post 50-124 000
856Barnehager:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under kap. 846 post 50-1 654 000
860Forbrukerrådet:
50Basisbevilgning-55
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid-9 000
866Statens institutt for forbruksforskning:
50Basisbevilgning-15 000
868Forbrukerombudet (jf. kap. 3868):
1Driftsutgifter-10 000
-1 926 000
Nærings- og handelsdepartementet
900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900):
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-293 000
-293 000
Fiskeri- og kystdepartementet
1020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020):
1Driftsutgifter-200 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023):
1Driftsutgifter-55 000
1030Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030):
1Driftsutgifter-60 000
1062Kystverket (jf. kap. 4062):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 45-500 000
1070Loran - C (jf. kap. 4070):
1Driftsutgifter-50 000
-865 000
Landbruks- og matdepartementet
1100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100):
1Driftsutgifter-68 000
1112Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m.:
50Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, Veterinærinstituttet-47 000
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, Planteforsk-32 000
1115Mattilsynet (jf. kap. 4115):
1Driftsutgifter-755 000
1141Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50Forvaltningsstøtte, næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse-14 000
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket-10 000
1143Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143):
1Driftsutgifter-101 000
1145Jordskifterettene (jf. kap. 4145):
1Driftsutgifter-97 000
1146Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146):
1Driftsutgifter-56 000
1147Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147):
1Driftsutgifter-24 000
-1 204 000
Samferdselsdepartementet
1320Statens vegvesen (jf. kap. 4320):
30Riksveginvesteringer kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72-7 754 000
1350Jernbaneverket (jf. kap. 4350):
30Investeringer i linjen kan overføres, kan nyttes under post 23-2 725 000
1360Samferdselsberedskap:
1Driftsutgifter-330 000
30Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv. kan overføres-200 000
-11 009 000
Miljøverndepartementet
1400Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400):
1Driftsutgifter-204 000
21Spesielle driftsutgifter-59 000
1426Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426):
1Driftsutgifter-71 000
1427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427):
1Driftsutgifter-100 000
21Spesielle driftsutgifter-62 000
1429Riksantikvaren (jf. kap. 4429):
1Driftsutgifter-98 000
21Spesielle driftsutgifter kan nyttes under postene 72 og 73-29 000
1441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441):
1Driftsutgifter-247 000
21Spesielle driftsutgifter-8 000
1444Produktregisteret:
1Driftsutgifter-19 000
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471):
1Driftsutgifter-132 000
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-32 000
-1 061 000
Moderniseringsdepartementet
1580Bygg utenfor husleieordningen:
31Videreføring av byggeprosjekter kan overføres-3 107 000
-3 107 000
Finansdepartementet
1600Finansdepartementet (jf. kap. 4600):
1Driftsutgifter-3 919 000
-3 919 000
Forsvarsdepartementet
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760):
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-20 211 000
-20 211 000
Olje- og energidepartementet
1800Olje- og energidepartementet:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-103 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829):
1Driftsutgifter-400 000
-503 000
Ymse utgifter
2309Tilfeldige utgifter:
1Driftsutgifter78 200 000
78 200 000
Statsbankene
2410Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310):
1Driftsutgifter-200 000
2412Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615):
1Driftsutgifter-200 000
-400 000
Folketrygden
2600Trygdeetaten:
1Driftsutgifter-3 500 000
-3 500 000
0
Til forsiden