St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag om endringer av inntekter og utgifter

3.1 Finansdepartementet

Kap. 20 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringsskiftet har gitt merutgifter for Statsministerens kontor. I den anledning foreslås bevilgningen på kap. 20 Statsministerens kontor, post 01 Driftsutgifter, økt med 1 130 000 kroner.

Kap. 21 Statsrådet (jf. kap. 3021)

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å øke kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, med 21,1 mill. kroner, hovedsakelig som følge av regjeringsskiftet. Økningen skal blant annet dekke etterlønn, flytteutgifter for politikere, sikkerhetstiltak, noe økte lønnsutgifter og dessuten utgifter til politisk ledelses reisevirksomhet.

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1600 Finansdepartementet, post 01 Driftsutgifter, blir redusert med 5,6 mill. kroner.

Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Etter endringer i alkoholloven fikk toll- og avgiftsetaten fra 1. juli 2005 nye oppgaver med registrering og kontroll av bevillingshavere for import og engrossalg av alkohol. Oppgavene lå tidligere under Sosial- og helsedirektoratet. Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005), ble bevilgningene på kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet, post 01 Driftsutgifter, og kap. 3720 Sosial- og helsedirektoratet, post 04 Gebyrinntekter, redusert som følge av endringene. Til dekning av toll- og avgiftsetatens merutgifter etter endringene foreslås det at bevilgningen på kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftutgifter, økes med 1,5 mill. kroner.

Kap. 1618 Skatteetaten

Post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter, dekker bl.a. skatteetatens og de kommunale skatteoppkrevernes utgifter til innkreving av skatter og avgifter. Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005), ble denne posten økt med 6,4 mill. kroner til 93,5 mill. kroner. Utviklingen videre i 2005 viser at økningene av tvangsfullbyrdelsesgebyrene fra 1. juli 2004 og 1. januar 2005 har gitt større utslag enn forutsatt. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på post 21 med ytterligere 11,5 mill. kroner til 105,0 mill. kroner.

Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Volumet av brukerfinansierte oppdrag i Statistisk sentralbyrå har økt noe mer enn forutsatt. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med 11,3 mill. kroner. Inntektsbevilgningen på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Spesialoppdrag, foreslås økt med samme beløp.

Kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring, post 01 Driftsutgifter, foreslås økt med i alt 17,3 mill. kroner. Av dette gjelder 16,0 mill. kroner tredjepartskostnader som viderefaktureres kundene, og 1,3 mill. kroner nødvendige utviklingstiltak i etaten, jf. omtale nedenfor.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) vil i 2005 ha 7,0 mill. kroner i økte tredjepartskostnader ved drift av nytt lønns- og personalsystem og 9,0 mill. kroner i økte tredjepartskostnader ved implementering for kunder av nytt lønns- og personalsystem. Disse tredjepartskostnadene blir viderefakturert til kundene. Det foreslås derfor tilsvarende økninger på kap. 4631 Senter for statlig økonomistyring, postene 01 Økonomitjenester og 02 Andre inntekter, med hhv. 7,0 og 9,0 mill. kroner.

Teknologien som benyttes for innrapportering og avleggelse av statsregnskapet, er i ferd med å bli foreldet. SSØ har derfor satt i gang et arbeid med å oppgradere den tekniske plattformen for regnskapet. Merbehovet i 2005 er anslått til 0,6 mill. kroner.

Det er videre igangsatt en grundig analyse av SSØs kostnadsstruktur for å bedre grunnlaget for videre arbeid med økonomiopplegget for etaten. Merbehovet i 2005 er anslått til 0,7 mill. kroner.

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

En generell ordning for kompensasjon for merverdiavgift til kommunesektoren ble innført fra 1. januar 2004. Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner bevilges over kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, mens kompensasjon til enkelte private og ideelle virksomheter som omfattes av ordningen, bevilges over samme kapittels post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter.

Ved innføringen av ordningen ble det gjort anslag på hvor store utbetalingene ville bli på de to postene. Tallgrunnlaget for å beregne omfanget av kompensasjonen til private og ideelle virksomheter var forholdsvis usikkert, og omfanget av denne delen av kompensasjonsordningen har vist seg å være betydelig større enn anslått. På grunnlag av regnskapstall per begynnelsen av oktober 2005 og utbetalingene mot slutten av 2004, er det grunnlag for å justere bevilgningene for 2005. For kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift foreslås det derfor at tilskuddet til kommuner og fylkeskommuner reduseres med 530 mill. kroner, fra 9 730 til 9 200 mill. kroner. Tilskuddet til private og ideelle virksomheter foreslås økt med 510 mill. kroner, fra 390 til 900 mill. kroner.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter m.m.

Post 89 Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

På grunnlag av nye anslag og renteforutsetninger foreslås bevilgningen på posten redusert med 233,5 mill. kroner.

Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

Post 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

På grunnlag av nytt anslag foreslås bevilgningen på posten redusert med 8,5 mill. kroner.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

I saldert budsjett for 2005 er det under kapittel 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter bevilget 8 338,4 mill. kroner. Ved salderingen av 2005-budsjettet ga Stortinget en fullmakt til Regjeringen til å redusere departementenes drifts- og investeringsutgifter med 112,8 mill. kroner. Innsparingen ble foreløpig lagt som en reduksjon på kapittel 2309. Innsparingen ble fordelt på departementene i tråd med fullmakten, og Stortinget ble orientert om fordelingen i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005. Midlene ble samtidig tilbakeført til kapittel 2309. Etter denne tilbakeføringen utgjorde bevilgningen på kapittel 2309 til sammen 8 451,2 mill. kroner.

I St.prp. nr. 65 (2004-2005) ble det foreslått å redusere bevilgningen på kapittel 2309 med 1 935,4 mill. kroner i forhold til saldert budsjett, bl.a. som følge av at anslaget for den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2004 til 2005 ble satt ned med ¾ prosentpoeng i forhold til Nasjonalbudsjettet 2005. Regnet i forhold til bevilgningen inkludert tilbakeføring av 112,8 mill. kroner, ble det foreslått en nedsettelse på 2 048,2 mill. kroner. I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 65 ble bevilgningen på kapittel 2309 satt ned med ytterligere 1 028,2 mill. kroner. Nedsettelsen omfattet bl.a. følgende innsparingsfullmakt på 78,2 mill. kroner:

«Stortinget samtykker i at det spares inn til sammen 78,2 mill. kroner på departementenes drifts- og investeringsutgifter (postene 1-49, unntatt post 24) samt på nettobudsjetterte virksomheter. Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med Ny saldering av statsbudsjettet for 2005. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 78,2 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 78,2 mill. kroner til kap. 2309.»

Innsparingen på 78,2 mill. kroner er nå fordelt slik det fremgår av oversikten gitt i eget vedlegg. Etter tilbakeføringen av denne innsparingen, utgjør bevilgningen på kapittel 2309 dermed 5 453,0 mill. kroner.

Bevilgningen på kapittel 2309 skal blant annet dekke tilleggsbevilgninger i forbindelse med lønnsoppgjøret for statsansatte, reguleringen av folketrygdens grunnbeløp, takstoppgjøret for leger, fysioterapeuter og psykologer og oppgjøret for vernepliktige. I proposisjoner som ble fremmet i vårsesjonen, ble utgiftene til disse formålene anslått til i alt 4 029,7 mill. kroner. Oppdatert informasjon om de budsjettmessige konsekvensene i 2005 som følge av lønnsoppgjøret i staten, viser imidlertid at Stortingets vedtak på kapittel 2315 Lønnsreguleringer for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, er 23,8 mill. kroner for lavt. Det innebærer at bevilgningen på kapittel 2309 må settes ned med 4 053,5 mill. kroner for å dekke inntektsoppgjør, trygdeoppgjør mv.

Det er per 30. september regnskapsført utgifter på til sammen 6,4 mill. kroner direkte på kapittel 2309. I tillegg vil det ved Finansdepartementets samtykke eller kongelig resolusjon bli gitt adgang til netto overskridelser under de enkelte departementenes budsjettkapitler. Hvor mye som vil bli regnskapsført på dette kapitlet de tre siste månedene av året og samlet omfang av overskridelsessamtykker er usikkert. På denne bakgrunn bør det i likhet med praksis fra tidligere år gjenstå om lag 50 mill. kroner under kapittel 2309 etter nysalderingen.

Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 5 402,7 mill. kroner, hvorav dekning av bevilgninger til lønnsoppgjør, trygdeoppgjør mv. utgjør 4 053,5 mill. kroner.

Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

Post 01 Driftsutgifter

I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 73 (2004-2005), jf. Innst.S. nr. 254 (2004-2005) ble kapittel 2315 bevilget med 510,0 mill. kroner til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på de av departementenes poster som har lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene på statsbudsjettet for 2005 av lønnsoppgjøret for 2005 er 23,8 mill. kroner høyere enn opprinnelig antatt. Det foreslås derfor at bevilgningen under kapittel 2315 økes med 23,8 mill. kroner.

Kap. 4602 Kredittilsynet

Post 01 Bidrag fra tilsynsenhetene

Som kompensasjon for virkningene av lønnsoppgjøret i 2005 er Kredittilsynet tildelt 1,7 mill. kroner. Ettersom virksomheten er selvfinansiert, foreslås kap. 4602 Kredittilsynet, post 01 Bidrag fra tilsynsenhetene, økt med samme beløp, fra 154,3 til 156,0 mill. kroner.

Kap. 4618 Skatteetaten

Post 05 Gebyr for utleggsforretninger

Det vises til omtale under kap. 1618 Skatteetaten. Høyere tvangsfullbyrdelsesgebyrer har medvirket til høyere inntekter på kap. 4618 Skatteetaten, post 05 Gebyr for utleggsforretninger. Bevilgningen foreslås økt med 4,0 mill. kroner.

Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå

Post 01 Salgsinntekter

En stadig større del av Statistisk sentralbyrås publikasjoner legges ut på dets nettsider der bruken er gratis, og salgsinntektene blir derfor stadig redusert. Det er også nylig besluttet at abonnementsordningen for publikasjoner skal opphøre fra 2006. Abonnementsordningen er basert på forskuddsbetaling, med inntektsføring året før. Det foreslås derfor at bevilgningen nedsettes med 1,5 mill. kroner.

Post 02 Spesialoppdrag

Bevilgningen på post 02 Spesialoppdrag, foreslås økt med 11,3 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Kap. 4631 Senter for statlig økonomistyring

Post 01 Økonomitjenester

Post 02 Andre inntekter

Det vises til omtale under kap. 1631 Senter for statlig økonomistyring. Kap. 4631 Senter for statlig økonomistyring, post 01 Økonomitjenester, foreslås økt med 7,0 mill. kroner. Samme kapittel post 02 Andre inntekter, har ikke bevilgning for 2005 og foreslås ført opp med 9,0 mill. kroner.

Kap. 4634 Statens innkrevingssentral

Post 81 Bøter, inndragninger

Post 84 Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m.

Post 85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

På grunnlag av nye anslag foreslås det følgende endringer av bevilgningene under kap. 4634 Statens innkrevingssentral:

  • Post 81 økes med 20,0 mill. kroner

  • Post 84 reduseres med 20,0 mill. kroner

  • Post 85 økes med 15,0 mill. kroner

Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005), ble post 84 Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m. økt med 15 mill. kroner. Nedjusteringen nå skyldes særlig at fristen for innsending av regnskap var senere i år enn tidligere. Dette var med på å redusere andelen ikke leverte regnskaper ved fristutløp fra 9,9 pst. til 4,7 pst.

Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

I saldert budsjett for 2005 er det under kapittel 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse bevilget 851,1 mill. kroner. Av dette var 600 mill. kroner knyttet til ekstraordinære eiendomssalg i Statsbygg (Vestbanetomten) og 200 mill. kroner knyttet til inntekter fra fornyelse av GSM-konsesjoner. I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) ble bevilgningen økt med til sammen 160 mill. kroner, hvorav 150 mill. kroner i forbindelse med tilbakeføring av midler fra Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer.

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det gjort rede for at hoveddelen av Vestbanetomten vil bli solgt først i 2006, mens kulturdelen av tomten, felt D, fremdeles ble forventet solgt i 2005. På grunn av at planarbeidet i Oslo kommune har tatt lengre tid enn tidligere antatt, synes det nå klart at heller ikke kulturdelen vil bli solgt i 2005, jf. omtale i omgrupperingsproposisjonen til Moderniseringsdepartementet (St.prp. nr. 16 (2005-2006)). Dette medfører reduserte inntekter på kapittel 5309, post 29 med 600 mill. kroner.

Under dette kapitlet inntektsføres i tillegg uforutsette inntekter som det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I saldert budsjett er det lagt til grunn om lag 50 mill. kroner i slike uforutsette inntekter i 2005. På bakgrunn av regnskapstall per 30. september og forventede inntekter i 4. kvartal, anslås slike uforutsette inntekter nå til vel 185 mill. kroner. Tilbakeførte tilskuddsmidler mv. som gjelder Utenriksdepartementet utgjør en vesentlig del av disse merinntektene.

Samlet foreslås bevilgningen under kapittel 5309 Tilfeldige inntekter redusert med 466,3 mill. kroner til 543,8 mill. kroner.

Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

Post 91 Alminnelige fordringer

Bevilgningen dekker en rekke mindre tilbakebetalinger som det ikke er hensiktsmessig å budsjettere på egne kapitler og tilbakebetalinger som skulle vært innbetalt i tidligere budsjettår. Nivået på bevilgningen kan derfor variere sterkt mellom de enkelte budsjettår og er dermed vanskelig å anslå. Som følge av at det bare er regnskapsført 40 000 kroner på denne posten i årets tre første kvartaler, foreslås bevilgningen redusert med 7,7 mill. kroner fra 10,4 mill. kroner til 2,7 mill. kroner.

Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

Post 30 Avskrivninger

Avskrivninger fra forvaltningsbedriftenes driftsbudsjett inntektsføres på denne posten. Foreslått revisjon av Statens Pensjonskasse innebærer at bevilgningen bør reduseres med 0,534 mill. kroner, jf. Moderniseringsdepartementets omgrupperingsproposisjon (St.prp. nr. 16 (2005-2006). Posten foreslås derfor redusert med 0,534 mill. kroner.

Kap. 5584 Andre avgifter

Post 70 Etterslep, utgåtte avgifter

På denne posten føres alle inntekter og utgifter knyttet til utgåtte avgifter på toll- og avgiftsetatens område, jf. St.prp. nr. 34 (2003-2004). Det foreslås bevilget 1,0 mill. kroner under post 70 Etterslep, utgåtte avgifter.

Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Post 83 Av alminnelige fordringer

Post 86 Av statskassens foliokonto i Norges Bank

Post 88 Av utlån under opptrekk

På grunnlag av nye anslag og renteforutsetninger foreslås det følgende endringer av bevilgningene under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

  • Post 82 foreslås redusert med 144,928 mill. kroner

  • Post 83 foreslås redusert med 50,0 mill. kroner

  • Post 86 foreslås økt med 518,668 mill. kroner

  • Post 88 foreslås redusert med 30,0 mill. kroner.

Krigsinvalidehjemmet Bæreia - ettergivelse av lån

Staten har ytt tre lån på til sammen 3,4 mill. kroner til Krigsinvalidehjemmet Bæreia i Kongsvinger. For to av lånene, hver på 0,3 mill. kroner, står Krigsinvalideforbundet som skyldner. For et lån på 2,8 mill. kroner står Stiftelsen Krigsinvalidehjemmet Bæreia som skyldner. Lånene er avdragsfrie.

Lånene inngår i en aktivamasse som ble overført til Folketrygdfondet i 1971 da Rikstrygdeverkets eldre fondsmidler ble inkorporert i folketrygden. I statens kapitalregnskap inngår lånene i kontogruppe 611016 Folketrygdfondet som omfatter den kapital som staten har skutt inn i fondet. Lånene forvaltes av Rikstrygdeverket. Rente av lånene har vært betalt av Stiftelsen Krigsinvalidehjemmet Bæreia til Rikstrygdeverket som igjen har gjort opp med Folketrygdfondet. Krigsinvalidehjemmet har indirekte fått driftsstøtte fra staten ved støtte til oppholdsutgifter ved institusjonen.

Antallet gjenlevende krigsinvalider og dermed brukere av Krigsinvalidehjemmet er blitt stadig mindre. Fra 1. januar 2005 ble eiendommen Bæreia overført til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke bl.a. med det vilkår at krigsinvalider skal sikres fortsatt bruk så lenge det er aktuelt. Stiftelsen Krigsinvalidehjemmet Bæreia ble vedtatt oppløst 24. mai 2005.

På denne bakgrunn foreslås det at lånene i anledning krigsinvalidehjemmet avskrives, jf. forslag til romertallsvedtak.

3.2 Statens petroleumsfond

Kap. 2800 Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800)

Post 50 Overføring til fondet

I saldert budsjett for 2005 ble det under kapittel 2800, post 50 bevilget 204 477 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås endret i denne proposisjonen slik at samlet bevilgning under kapittel 2800, post 50 blir 283 012 mill. kroner. Overføringen til Statens petroleumsfond vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2004, basert på regnskapsførte inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Post 96 Finansposter overført til fondet

Ifølge petroleumsfondsloven inkluderes salgsinntekter for staten ved salg av aksjer i Statoil ASA i Petroleumsfondets inntekter. Brutto inntekter til staten fra salg av Statoil-aksjer i 2005 utgjør 12 478,3 mill. kroner, som foreslås bevilget under kap. 2800, post 96 Finansposter overført til fondet.

Kap. 5800 Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800)

Post 50 Overføring fra fondet

Under kapittel 5800 ble det i fjor høst som overføring fra Statens petroleumsfond bevilget 74 342 mill. kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Nysaldert budsjett viser nå et oljekorrigert underskudd på 70 593 mill. kroner. Det foreslås at det kun tilbakeføres nok midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2005. Samlet sett foreslås derfor overføringen fra Statens petroleumsfond redusert med 3 749 mill. kroner i denne proposisjonen, til 70 593 mill. kroner.

3.3 Statens finansieringsbehov

Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Ved at nysaldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 6 289 mill. kroner foreslås samme beløp bevilget på kapittel 5999.

Til forsiden