St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

10 Statens utgifter for 1.-3. kvartal 2005 fordelt etter programområde

Mill. kroner

Saldert budsjettRegnskapI pst. av
Programområde2005 og1.-3. kv.bevilgning
tilleggsbevilgninger2005
00Konstitusjonelle institusjoner1 1071 1251,6
01Fellesadministrasjon m.v.4 8186 76440,4
02Utenriksformål1 7532 04816,8
03Utviklingshjelp9 55510 65711,5
04Militært forsvar22 45120 361-9,3
06Justissektoren10 30710 9266,0
07Utdannings- og forskningsformål40 39946 36814,8
08Kultur- og kirkeformål4 8805 1084,7
09Sosiale formål4 8088 90885,3
10Helsevern53 11966 34224,9
11Familie- og forbrukerpolitikk24 09626 4859,9
12Miljøvern og regional planlegging1 7441 8154,1
13Innvandring, arbeidsmiljø og distriktsutbygging43 88155 04525,4
14Bolig, bomiljø og bygningssaker11 2960-100,0
15Landbruk12 55812 143-3,3
16Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning2 1012 1341,6
17Nærings- og handelsformål41 81728 514-31,8
18Olje- og energiformål16 93317 3772,6
19Arbeidsmarked6 6200-100,0
21Innenlands transport15 01015 3642,4
22Post og telekommunikasjoner3583847,3
23Finansadministrasjon9 71413 02134,0
24Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag m.v.22 95213 714-40,2
Herav:
Renter12 40413 2056,5
Avdrag10 548509-95,2
26Ymse utgifter76-10,3
28Fødselspenger, folketrygden6 8516 9811,9
29Sosiale formål, folketrygden133 617135 9081,7
30Helsevern, folketrygden13 56014 0653,7
33Arbeidsliv, folketrygden16 74616 9771,4
Sum utgifter ekskl. Statens petroleumsfond533 057538 5401,0
Til forsiden