St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer av utgifter, vedtatt eller foreslått etter saldert budsjett 2005

St.prp.Innst.Stortings-
Kap.PostFormålKronernr.S. nr.vedtak av
Det kongelige hus
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
50Det Kgl. Hoff6 700 000p65/04-05i240/04-05
6 700 000
Regjering
20Statsministerens kontor (jf. kap. 3020):
1Driftsutgifter100 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter1 130 000p29/05-06
21Statsrådet (jf. kap. 3021):
1Driftsutgifter21 100 000p29/05-06
22 330 000
Stortinget og underliggende institusjoner
41Stortinget (jf. kap. 3041):
71Tilskudd til monument i Drøbaksundet4 000 000i281/04-05
4 000 000
Høyesterett
61Høyesterett (jf. kap. 3061):
1Driftsutgifter2 632 000p65/04-05i240/04-05
2 632 000
Utenriksdepartementet
100Utenriksdepartementet:
1Driftsutgifter0i157/04-05
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter1 000 000p37/04-05
1Driftsutgifter-5 400 000p65/04-05
21Spesielle driftsutgifter kan overføres15 100 000p65/04-05i240/04-05
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101):
1Driftsutgifter2 150 000p37/04-05i157/04-05
1Driftsutgifter10 900 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter2 150 000p37/04-05
1Driftsutgifter10 100 000p15/05-06
21Spesielle driftutgifter11 700 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftutgifter-4 000 000p15/05-06
21Spesielle driftutgifter15 000 000p37/04-05i157/04-05
102Særavtale i utenrikstjenesten:
1Driftsutgifter800 000p37/04-05
1Driftsutgifter1 500 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter0i157/04-05
116Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner40 000 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner-25 000 000p15/05-06
71Finansieringsordningen under EØS-avtalen kan overføres-150 000 000p65/04-05i240/04-05
72Finansieringsordningen i det utvidede EØS kan overføres-54 000 000p15/05-06
72Finansieringsordningen i det utvidede EØS kan overføres-235 000 000p65/04-05i240/04-05
73Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS kan overføres-45 000 000p15/05-06
73Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS kan overføres-235 000 000p65/04-05i240/04-05
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1Driftsutgifter2 000 000p65/04-05
1Driftsutgifter3 000 000p65/04-05i240/04-05
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD):
1Driftsutgifter12 000 000p65/04-05i240/04-05
143Utenriksstasjonene:
1Driftsutgifter-25 000 000p15/05-06
1Driftsutgifter6 000 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter4 000 000p65/04-05
150Bistand til Afrika:
73Uganda kan overføres-30 000 000p65/04-05i240/04-05
78Regionbevilgning for Afrika kan overføres30 000 000p65/04-05i240/04-05
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1Driftsutgifter-2 000 000p15/05-06
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kan overføres1 500 000p15/05-06
161Næringsutvikling:
72Finansieringsordning for utviklingstiltak kan overføres-10 000 000p15/05-06
73Institusjonsutvikling i utviklingsland kan overføres-10 000 000p15/05-06
162Overgangsbistand (gap):
70Overgangsbistand (gap) kan overføres95 000 000p65/04-05i240/04-05
70Overgangsbistand (gap) kan overføres70 000 000p15/05-06
70Overgangsbistand (gap) kan overføres600 000 000p36/04-05i94/04-05
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70Naturkatastrofer kan overføres300 000 000p3/05-06i5/05-06
70Naturkatastrofer kan overføres400 000 000p36/04-05i94/04-05
70Naturkatastrofer kan overføres260 000 000p9/05-06
70Naturkatastrofer kan overføres39 475 000p15/05-06
71Humanitær bistand og menneskerettigheter kan overføres60 700 000p15/05-06
71Humanitær bistand og menneskerettigheter kan overføres35 000 000p65/04-05i240/04-05
164Fred, forsoning og demokrati:
70Fred, forsoning og demokratitiltak kan overføres19 000 000p15/05-06
72Utvikling og nedrustning kan overføres3 000 000p15/05-06
165Forskning, kompetanseheving og evaluering:
70Forskning og høyere utdanning kan overføres-6 000 000p15/05-06
166Tilskudd til ymse tiltak:
70Ymse tilskudd kan overføres-40 500 000p15/05-06
70Ymse tilskudd kan overføres32 700 000p65/04-05i240/04-05
167Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21Spesielle driftsutgifter-136 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-153 975 000p15/05-06
170FN-organisasjoner mv.:
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv. kan overføres71 000 000p15/05-06
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv.-2 600 000p15/05-06
171Multilaterale finansinstitusjoner:
70Verdensbanken kan overføres-2 000 000p15/05-06
71Regionale banker og fond kan overføres-12 600 000p15/05-06
71Regionale banker og fond kan overføres-53 700 000p65/04-05i240/04-05
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak:
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU kan overføres36 000 000p65/04-05i240/04-05
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak kan overføres-3 000 000p15/05-06
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak kan overføres3 000 000p65/04-05i240/04-05
953 000 000
Utdannings- og forskningsdepartementet
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222):
1Driftsutgifter600 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter1 500 000p10/05-06
225Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225):
60Tilskudd til landslinjer20 500 000p65/04-05i240/04-05
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen kan overføres900 000p10/05-06
64Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen-51 000 000p10/05-06
64Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen10 000 000p65/04-05i240/04-05
66Tilskudd til leirskoleopplæring2 400 000p10/05-06
67Tilskudd til opplæring i finsk-1 400 000p10/05-06
68Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen1 600 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov-2 400 000p10/05-06
74Tilskudd til organisasjoner-600 000p65/04-05i240/04-05
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres40 000 000p65/04-05i240/04-05
227Tilskudd til særskilte skoler:
70Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo600 000p65/04-05i240/04-05
228Tilskudd til frittstående skoler mv.:
70Tilskudd til frittstående skoler overslagsbevilgning80 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til frittstående skoler overslagsbevilgning-146 328 000p10/05-06
229Andre tiltak:
70Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere3 000 000i240/04-05
230Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230):
1Driftsutgifter2 046 000p65/04-05
1Driftsutgifter-9 700 000i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-24 650 000p10/05-06
75Til disposisjon for departementet-2 046 000p65/04-05i240/04-05
249Andre tiltak i utdanningen:
1Driftsutgifter-500 000p10/05-06
259Kompetanseutviklingsprogrammet:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-533 000p65/04-05i240/04-05
260Universitetet i Oslo:
50Statstilskudd-287 000p65/04-05i240/04-05
262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
50Statstilskudd-287 000p65/04-05i240/04-05
270Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:
75Tilskudd til bygging av studentboliger kan overføres-15 900 000p65/04-05i240/04-05
274Statlige høgskoler:
50Statstilskudd840 000p10/05-06
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281):
1Driftsutgifter2 070 000i240/04-05
1Driftsutgifter3 004 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter18 464 000p10/05-06
73Tilskudd til internasjonale programmer-7 035 000p10/05-06
282Privat høgskoleutdanning:
70Tilskudd1 920 000p65/04-05i240/04-05
283Meteorologiformål:
50Meteorologisk institutt18 008 000p65/04-05i240/04-05
72Internasjonale samarbeidsprosjekter kan overføres-756 000p10/05-06
286Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286):
50Overføring til Norges forskningsråd6 678 000p65/04-05i240/04-05
288Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288):
21Spesielle driftsutgifter500 000p10/05-06
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner-2 506 000p10/05-06
73EUs rammeprogram for forskning kan overføres27 014 000p10/05-06
73EUs rammeprogram for forskning kan overføres-19 329 000p65/04-05i240/04-05
75UNESCO-3 800 000p10/05-06
-127 333 000
Kultur- og kirkedepartementet
305Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305):
1Driftsutgifter3 400 000p65/04-05i240/04-05
310Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg:
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn overslagsbevilgning4 200 000p7/05-06
75Tilskudd til private kirkebygg-4 300 000p7/05-06
76Tilskudd til råd for tro og livssyn460 000p37/04-05i157/04-05
315Frivillighetsformål:
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner-8 000 000p7/05-06
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner46 500 000p65/04-05i240/04-05
80Tilskudd til prøveløp rally-VM6 500 000p7/05-06
320Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320):
50Norsk kulturfond10 000 000p65/04-05i240/04-05
53Samiske kulturformål2 000 000p65/04-05i240/04-05
76Hundreårsmarkeringen 1905-2005 kan overføres26 900 000p65/04-05i240/04-05
76Hundreårsmarkeringen 1905-2005 kan overføres22 900 000p7/05-06
321Kunstnerformål:
75Vederlagsordninger-1 600 000p7/05-06
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322):
1Driftsutgifter200 000p65/04-05i240/04-05
73Nasjonalmuseet for kunst612 000p65/04-05i240/04-05
75Offentlig rom, arkitektur og design1 000 000p65/04-05i240/04-05
323Musikkformål (jf. kap. 3323):
78Ymse faste tiltak1 500 000p65/04-05i240/04-05
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326):
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.1 000 000p65/04-05i240/04-05
78Ymse faste tiltak1 000 000p65/04-05i240/04-05
328Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328):
70Det nasjonale museumsnettverket6 944 000p65/04-05i240/04-05
329Arkivformål (jf. kap. 3329):
78Ymse faste tiltak500 000p65/04-05i240/04-05
334Film- og medieformål (jf. kap. 3334):
71Filmtiltak m.m. kan overføres, kan nyttes under post 501 700 000p7/05-06
71Filmtiltak m.m. kan overføres, kan nyttes under post 50-750 000p65/04-05i240/04-05
75Medieprogram kan overføres750 000p65/04-05i240/04-05
340Kirkelig administrasjon (jf. kap. 3340):
1Driftsutgifter500 000p7/05-06
1Driftsutgifter200 000p37/04-05i157/04-05
71Tilskudd til kirkelige formål2 500 000p37/04-05i157/04-05
71Tilskudd til kirkelige formål3 500 000p65/04-05i240/04-05
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene400 000p37/04-05i157/04-05
341Presteskapet (jf. kap. 3341):
1Driftsutgifter-500 000p7/05-06
1Driftsutgifter400 000p37/04-05i157/04-05
342Nidaros domkirke m.m.:
40Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger mv. kan overføres1 000 000p65/04-05i240/04-05
41Erkebispegården, riksregaliene kan overføres, kan nyttes under post 11 700 000p65/04-05i240/04-05
133 116 000
Justis- og politidepartementet
400Justisdepartementet (jf. kap. 3400):
1Driftsutgifter3 500 000p76/04-05
410Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 412 post 118 600 000p76/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 412 post 153 177 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter6 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-8 000 000p18/05-06
411Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410, post 12 100 000p65/04-05i240/04-05
412Tinglysingsprosjektet:
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 410 post 11 600 000p65/04-05i240/04-05
414Domsutgifter:
1Driftsutgifter20 000 000p18/05-06
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430):
1Driftsutgifter10 000 000p18/05-06
1Driftsutgifter19 020 000p65/04-05i240/04-05
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres44 600 000p65/04-05i240/04-05
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. kan overføres-30 000 000p18/05-06
70Tilskudd-1 000 000p18/05-06
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 1-10 000 000i240/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 145 900 000p76/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 121 300 000p37/04-05i157/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 181 880 000p65/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 441, post 145 500 000p18/05-06
21Spesielle driftsutgifter-18 300 000p18/05-06
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag kan overføres-2 000 000p18/05-06
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag kan overføres-1 000 000p65/04-05i240/04-05
441Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 440, post 1-2 200 000p65/04-05i240/04-05
442Politihøgskolen (jf. kap. 3442):
1Driftsutgifter-4 400 000p65/04-05i240/04-05
445Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445):
1Driftsutgifter1 100 000p65/04-05i240/04-05
450Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450):
1Driftsutgifter1 473 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter6 000 000p18/05-06
1Driftsutgifter-14 400 000p65/04-05i240/04-05
455Redningstjenesten (jf. kap. 3455):
1Driftsutgifter21 580 000p65/04-05i240/04-05
456Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456):
1Driftsutgifter7 000 000p65/04-05i240/04-05
460Spesialenheten for politisaker (jf. kap. 3460):
1Driftsutgifter1 000 000p65/04-05i240/04-05
461Særskilte ulykkeskommisjoner:
1Driftsutgifter kan overføres4 800 000p37/04-05
1Driftsutgifter kan overføres3 200 000p37/04-05i157/04-05
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1Driftsutgifter30 000 000p18/05-06
470Fri rettshjelp (jf. kap. 3470):
70Fri sakførsel35 000 000p18/05-06
70Fri sakførsel-8 000 000p65/04-05i240/04-05
71Fritt rettsråd15 000 000p18/05-06
71Fritt rettsråd20 000 000p65/04-05i240/04-05
471Statens erstatningsansvar:
70Erstatning til voldsofre overslagsbevilgning25 000 000p18/05-06
71Erstatningsansvar m.m. overslagsbevilgning15 000 000p18/05-06
73Erstatningsordning for etterlatte etter Utvik Senior5 200 000p18/05-06
472Kontoret for voldsoffererstatning m.m.:
1Driftsutgifter1 000 000p65/04-05i240/04-05
475Bobehandling:
1Driftsutgifter-9 800 000p65/04-05i240/04-05
480Svalbardbudsjettet:
50Tilskudd-20 000 000p65/04-05i240/04-05
436 430 000
Kommunal- og regionaldepartementet
500Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500):
1Driftsutgifter700 000p65/04-05
1Driftsutgifter1 800 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag kan overføres4 000 000p65/04-05i240/04-05
50Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd-4 000 000p65/04-05i240/04-05
520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):
1Driftsutgifter0i157/04-05
1Driftsutgifter2 000 000p80/04-05
1Driftsutgifter200 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter300 000p37/04-05
1Driftsutgifter1 750 000p65/04-05
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak40 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak-2 000 000p80/04-05
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse-12 700 000p65/04-05i240/04-05
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse-2 100 000p13/05-06
521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521):
60Integreringstilskudd kan overføres-20 000 000p13/05-06
60Integreringstilskudd kan overføres-73 000 000p65/04-05i240/04-05
61Norskopplæring for voksne innvandrere-75 000 000p65/04-05i240/04-05
61Norskopplæring for voksne innvandrere-35 000 000p13/05-06
72Tilbakevending for flyktninger kan overføres-8 850 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet1 000 000p37/04-05157/04-05
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan overføres-8 600 000p13/05-06
524Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524):
21Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling-810 000p13/05-06
540Sametinget (jf. kap. 3540):
50Sametinget1 000 000p65/04-05i240/04-05
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
72Nasjonale tiltak for regional utvikling kan overføres2 000 000p65/04-05i240/04-05
571Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571):
60Innbyggertilskudd21 494 000p65/04-05i240/04-05
60Innbyggertilskudd3 300 000p13/05-06
64Skjønnstilskudd kan nyttes under kap. 572 post 6470 000 000p65/04-05i240/04-05
64Skjønnstilskudd kan nyttes under kap. 572 post 64236 135 000p13/05-06
572Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572):
60Innbyggertilskudd87 553 000p65/04-05i240/04-05
64Skjønnstilskudd kan nyttes under kap. 571 post 64102 765 000p13/05-06
573Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten:
60Tilskudd til sletting av gjeld m.v.13 920 000p65/04-05i240/04-05
574Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg:
60Tilskudd til sletting av gjeld2 700 000p65/04-05i240/04-05
580Bostøtte:
70Bostøtte overslagsbevilgning-30 500 000p13/05-06
581Bolig- og bomiljøtiltak:
21Kunnskapsutvikling og -formidling2 000 000p65/04-05i240/04-05
75Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger kan overføres-5 000 000p65/04-05i240/04-05
75Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger kan overføres-100 000 000p13/05-06
582Rentekompensasjon skoleanlegg og kirkebygg:
60Rentekompensasjon skoleanlegg kan overføres-56 500 000p65/04-05i240/04-05
61Rentekompensasjon kirkebygg kan overføres-4 800 000p13/05-06
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:
60Oppstartingstilskudd kan overføres-50 000 000p13/05-06
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag-240 200 000p65/04-05i240/04-05
587Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter2 000 000p65/04-05
-132 443 000
Arbeids- og sosialdepartementet
600Arbeids- og sosialdepartementet (jf. kap. 3600):
1Driftsutgifter6 200 000p65/04-05i240/04-05
603Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.:
1Driftsutgifter800 000p20/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-800 000p20/05-06
604Ny arbeids- og velferdsforvaltning:
21Spesielle driftsutgifter6 200 000p20/05-06
21Spesielle driftsutgifter7 000 000p46/04-05i198/04-05
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-3 700 000p20/05-06
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres50 000 000p65/04-05i240/04-05
620Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21Spesielle driftsutgifter-4 400 000p46/04-05i198/04-05
21Spesielle driftsutgifter-2 600 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-2 500 000p20/05-06
621Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:
21Spesielle driftsutgifter10 000 000p65/04-05i240/04-05
63Tilskudd til rusmiddeltiltak kan overføres18 700 000p65/04-05i240/04-05
74Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner mv.5 000 000p65/04-05i240/04-05
630Aetat (jf. kap. 3630):
1Driftsutgifter23 400 000p65/04-05i240/04-05
634Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 3634):
70Ordinære arbeidsmarkedstiltak kan overføres30 000 000p20/05-06
70Ordinære arbeidsmarkedstiltak kan overføres7 100 000p65/04-05i240/04-05
71Spesielle arbeidsmarkedstiltak kan overføres, kan nyttes under post 7017 600 000p65/04-05i240/04-05
73Investeringer i skjermede tiltak kan overføres, kan nyttes under post 718 000 000p65/04-05i240/04-05
73Investeringer i skjermede tiltak kan overføres, kan nyttes under post 71-30 000 000p20/05-06
74Lønnssubsidium ved reaktivisering overslagsbevilgning-20 900 000p20/05-06
635Ventelønn (jf. kap. 3635):
1Driftsutgifter overslagsbevilgning10 000 000p73/04-05i254/04-05
640Arbeidstilsynet (jf. kap. 3640):
1Driftsutgifter8 500 000p65/04-05i240/04-05
642Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642):
1Driftsutgifter2 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter3 500 000p20/05-06
646Pionerdykkere i Nordsjøen:
1Driftsutgifter kan overføres-2 000 000p65/04-05i240/04-05
660Krigspensjon:
70Tilskudd, militære overslagsbevilgning6 000 000p72/04-05i279/04-05
70Tilskudd, militære overslagsbevilgning-6 000 000p20/05-06
71Tilskudd, sivile overslagsbevilgning13 000 000p72/04-05i279/04-05
71Tilskudd, sivile overslagsbevilgning-13 000 000p20/05-06
664Pensjonstrygden for sjømenn:
70Tilskudd6 000 000p20/05-06
70Tilskudd14 000 000p72/04-05i279/04-05
666Avtalefestet pensjon (AFP):
70Tilskudd17 000 000p72/04-05i279/04-05
70Tilskudd-20 000 000p20/05-06
164 100 000
Helse- og omsorgsdepartementet
700Helse- og omsorgsdepartementet (jf. kap. 3700):
1Driftsutgifter-60 000p65/04-05
1Driftsutgifter-300 000p65/04-05i240/04-05
702Helse- og sosialberedskap:
1Driftsutgifter1 700 000p37/04-05i157/04-05
1Driftsutgifter10 000 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter200 000 000p65/04-05
1Driftsutgifter-5 000 000p12/05-06
1Driftsutgifter1 700 000p37/04-05
703Internasjonalt samarbeid (jf. kap 3703):
21Spesielle driftsutgifter-3 400 000p65/04-05i240/04-05
710Nasjonalt folkehelseinstitutt (jf. kap. 3710):
1Driftsutgifter-900 000p12/05-06
720Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 3720):
1Driftsutgifter200 000p12/05-06
1Driftsutgifter500 000p37/04-05
1Driftsutgifter500 000p37/04-05i157/04-05
1Driftsutgifter-1 904 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter310 000p65/04-05
21Spesielle driftsutgifter-1 370 000p12/05-06
22E-resepter kan overføres40 000 000p65/04-05i240/04-05
22E-resepter kan overføres-10 000 000p12/05-06
722Norsk pasientskadeerstatning (jf. kap. 3722):
1Driftsutgifter500 000p65/04-05
1Driftsutgifter2 500 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter2 000 000p12/05-06
50Tilskudd til NPE som statlig fond39 100 000p65/04-05i240/04-05
70Dekning av advokatutgifter4 250 000p12/05-06
723Pasientskadenemnda (jf. kap. 3723):
1Driftsutgifter400 000p12/05-06
724Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:
21Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og i tannhelsetjenesten2 000 000p65/04-05i240/04-05
71Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv.-130 000p12/05-06
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (jf. kap. 3725):
1Driftsutgifter450 000p65/04-05
1Driftsutgifter2 000 000p65/04-05i240/04-05
726Habilitering og rehabilitering:
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere kan overføres6 500 000p65/04-05i240/04-05
728Forsøk og utvikling mv.:
21Spesielle driftsutgifter4 530 000p12/05-06
21Spesielle driftsutgifter5 400 000p65/04-05i240/04-05
729Annen helsetjeneste:
60Helsetjenesten for innsatte i fengsel - tilskudd til kommuner1 500 000p65/04-05i240/04-05
732Regionale helseforetak (jf. kap. 3732):
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren kan overføres-5 300 000p12/05-06
70Tilskudd til helseforetakene kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75120 000 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til helseforetakene kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75-35 000 000p12/05-06
71Tilskudd til Helse Øst RHF kan overføres115 028 000p65/04-05i240/04-05
71Tilskudd til Helse Øst RHF kan overføres8 900 000p37/04-05i157/04-05
72Tilskudd til Helse Sør RHF kan overføres3 200 000p37/04-05i157/04-05
72Tilskudd til Helse Sør RHF kan overføres69 860 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til Helse Vest RHF kan overføres68 300 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til Helse Vest RHF kan overføres1 200 000p37/04-05i157/04-05
74Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF kan overføres800 000p37/04-05i157/04-05
74Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF kan overføres53 756 000p65/04-05i240/04-05
75Tilskudd til Helse Nord RHF kan overføres54 056 000p65/04-05i240/04-05
76Innsatsstyrt finansiering av sykehus overslagsbevilgning120 000 000p65/04-05i240/04-05
76Innsatsstyrt finansiering av sykehus overslagsbevilgning492 100 000p12/05-06
77Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. overslagsbevilgning204 000 000p12/05-06
77Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. overslagsbevilgning276 500 000p65/04-05i240/04-05
80Pasienttransport16 500 000p12/05-06
81Tilskudd til store byggeprosjekter kan overføres2 900 000 000p12/05-06
91Opptrekksrenter overslagsbevilgning-25 000 000p12/05-06
737Kreftregisteret:
70Tilskudd900 000p12/05-06
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid kan overføres1 000 000i240/04-05
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578):
1Driftsutgifter1 500 000p65/04-05
1Driftsutgifter6 000 000p65/04-05i240/04-05
751Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. kap. 3751 og 5577):
21Spesielle driftsutgifter-50 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-1 600 000p12/05-06
70Tilskudd-8 000 000p12/05-06
761Tilskudd forvaltet av Sosial og helsedirektoratet:
64Ressurskrevende brukere overslagsbevilgning268 000 000p12/05-06
70Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv. kan overføres20 000 000p65/04-05i240/04-05
71Tilskudd til frivillig arbeid1 000 000p37/04-05i157/04-05
71Tilskudd til frivillig arbeid2 000 000p65/04-05i240/04-05
4 982 676 000
Barne- og familiedepartementet
800Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800):
1Driftsutgifter2 330 000p21/05-06
21Spesielle driftsutgifter2 190 000p21/05-06
840Krisetiltak:
60Tilskudd til krisesentre overslagsbevilgning15 488 000p21/05-06
841Familievern og konfliktløsning:
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse overslagsbevilgning1 356 000p21/05-06
22Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset mv.-830 000p21/05-06
842Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 702 800 000p21/05-06
844Kontantstøtte:
21Spesielle driftsutgifter kan nyttes under kap. 846 post 50-97 000p21/05-06
70Tilskudd overslagsbevilgning93 500 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd overslagsbevilgning-13 500 000p21/05-06
845Barnetrygd:
70Tilskudd-20 000 000p21/05-06
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
22Refusjon av utgifter til DNA-analyser overslagsbevilgning785 000p65/04-05i240/04-05
849Diskrimineringsombud (jf. kap. 3849):
1Driftsutgifter1 000 000p65/04-05i240/04-05
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854):
1Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker4 000 000p21/05-06
21Spesielle driftsutgifter-4 428 000p21/05-06
64Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere overslagsbevilgning59 500 000p21/05-06
71Utvikling og opplysningsarbeid mv. kan nyttes under post 50-740 000p21/05-06
855Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 70100 000 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under post 70-2 800 000p21/05-06
21Spesielle driftsutgifter-16 820 000p21/05-06
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-15 850 000p21/05-06
70Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak mv. kan nyttes under post 1215 000 000p21/05-06
856Barnehager:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under kap. 846 post 50-600 000p21/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres, kan nyttes under kap. 846 post 502 750 000p65/04-05i240/04-05
61Investeringstilskudd overslagsbevilgning20 000 000p21/05-06
61Investeringstilskudd overslagsbevilgning70 000 000p65/04-05i240/04-05
65Skjønnsmidler til barnehager76 000 000p65/04-05i240/04-05
857Barne- og ungdomstiltak:
73Ungdomstiltak i større bysamfunn kan overføres5 000 000p65/04-05i240/04-05
73Ungdomstiltak i større bysamfunn kan overføres-400 000p21/05-06
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid-1 425 000p21/05-06
594 209 000
Nærings- og handelsdepartementet
900Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900):
1Driftsutgifter600 000p65/04-05
1Driftsutgifter0i240/04-05
72Tilskudd til beredskapsordninger-600 000p65/04-05i240/04-05
904Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904):
1Driftsutgifter-1 000 000p25/05-06
22Forvaltning av Altinn-løsningen kan overføres100 000p65/04-05i240/04-05
22Forvaltning av Altinn-løsningen kan overføres1 000 000p25/05-06
907Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907):
1Driftsutgifter1 500 000p65/04-05
1Driftsutgifter1 500 000p65/04-05i240/04-05
909Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk:
70Tilskudd overslagsbevilgning-25 000 000p25/05-06
71Tilskudd til fergerederier i utenriksfart i NOR overslagsbevilgning20 000 000p25/05-06
72Tilskudd til offshorefartøyer i NOR overslagsbevilgning55 000 000p25/05-06
922Romvirksomhet:
50Norsk Romsenter-2 500 000p65/04-05i240/04-05
70Kontigent i European Space Agency (ESA)-5 100 000p25/05-06
70Kontigent i European Space Agency (ESA)600 000p65/04-05i240/04-05
71Internasjonal romvirksomhet5 100 000p65/04-05i240/04-05
71Internasjonal romvirksomhet-10 500 000p25/05-06
72Nasjonale følgemidler kan overføres2 500 000p65/04-05i240/04-05
927Språkteknologisenter (jf. kap. 3927):
70Tilskudd til avskriving av innskuddskapital25 000 000p65/04-05i240/04-05
928FoU-prosjekter i næringslivets regi:
71Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats kan overføres60 000 000p65/04-05i240/04-05
931Miljøtiltak:
70Tilskudd kan overføres30 000 000p65/04-05i240/04-05
934Internasjonaliseringstiltak:
95Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)-1 200 000p25/05-06
950Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656):
21Spesielle driftsutgifter kan overføres30 000 000p25/05-06
95Aksjekapital Argentum AS200 000 000i240/04-05
96Aksjer273 500 000p25/05-06
951BaneTele AS:
95Aksjekapital120 000 000p35/04-05i108/04-05
960Raufoss ASA:
71Refusjon for miljøtiltak15 000 000p25/05-06
795 500 000
Fiskeri- og kystdepartementet
1020Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020):
1Driftsutgifter2 500 000p65/04-05
1Driftsutgifter2 500 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter65 000 000p26/05-06
1021Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021):
21Spesielle driftsutgifter40 000 000p26/05-06
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023):
21Spesielle driftsutgifter30 000 000p26/05-06
72Restruktureringstilskudd Blå/grønn matallianse kan overføres3 000 000p65/04-05i240/04-05
96Aksjekapital NOFIMA AS100 000p65/04-05i240/04-05
1050Diverse fiskeriformål (jf. kap 4050):
78DNA-register for vågehval kan overføres1 100 000p65/04-05i240/04-05
96Innskudd egenkapital EFF AS103 850 000p65/04-05i240/04-05
1062Kystverket (jf. kap. 4062):
1Driftsutgifter kan nyttes under post 451 700 000p26/05-06
1Driftsutgifter kan nyttes under post 454 400 000p65/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under post 454 400 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter kan nyttes under post 4514 700 000p79/04-05i21/05-06
21Spesielle driftsutgifter2 000 000p26/05-06
21Spesielle driftsutgifter3 000 000p65/04-05i240/04-05
30Nyanlegg og større vedlikehold kan overføres7 500 000p65/04-05i240/04-05
1070Loran - C (jf. kap. 4070):
1Driftsutgifter-1 200 000p65/04-05i240/04-05
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres1 200 000p65/04-05i240/04-05
285 750 000
Landbruks- og matdepartementet
1100Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100):
1Driftsutgifter530 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter-1 000 000p65/04-05
45Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer kan overføres, kan nyttes under post 50-5 100 000p65/04-05i240/04-05
96Kjøp av aksjer i Bioparken AS300 000p69/04-05i263/04-05
1112Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m.:
50Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, Veterinærinstituttet4 776 000p65/04-05i240/04-05
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, Planteforsk5 514 000p65/04-05i240/04-05
1115Mattilsynet (jf. kap. 4115):
1Driftsutgifter3 160 000p65/04-05
1Driftsutgifter3 500 000p22/05-06
1Driftsutgifter6 840 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter-2 528 000p47/04-05
1Driftsutgifter-5 472 000p47/04-05i180/04-05
70Tilskudd til veterinær beredskap8 000 000p47/04-05i180/04-05
70Tilskudd til veterinær beredskap-6 000 000p22/05-06
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
71Tilskudd til generessursforvaltning kan overføres-250 000i240/04-05
1141Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50Forvaltningsstøtte, næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse1 482 000p65/04-05i240/04-05
51Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket952 000p65/04-05i240/04-05
1143Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143):
50Dekning av rentekrav EVL-fondet4 400 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren kan overføres-1 000 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer overslagsbevilgning8 500 000p65/04-05i240/04-05
75Tilskudd til matkorn overslagsbevilgning-45 820 000p65/04-05i240/04-05
1144Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket:
77Miljørettet prosjektarbeid m.m. kan overføres-250 000i240/04-05
1145Jordskifterettene (jf. kap. 4145):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter-5 000 000p65/04-05
1147Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147):
1Driftsutgifter-1 000 000i240/04-05
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark kan overføres-3 500 000p22/05-06
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark kan overføres-3 500 000i240/04-05
1148Naturskade - erstatninger og sikring:
70Tilskudd til sikringstiltak m.m. kan overføres21 500 000p65/04-05i240/04-05
71Naturskade, erstatninger overslagsbevilgning7 000 000p22/05-06
1149Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket:
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket kan overføres-2 000 000i240/04-05
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 4150):
50Fondsavsetninger kan overføres10 500 000p69/04-05i263/04-05
70Markedsregulering kan overføres4 381 000p69/04-05i263/04-05
73Pristilskudd overslagsbevilgning35 000 000p22/05-06
74Direkte tilskudd kan overføres23 100 000p69/04-05i263/04-05
77Utviklingstiltak kan overføres-5 200 000p69/04-05i263/04-05
78Velferdsordninger kan overføres-29 400 000p69/04-05i263/04-05
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet3 500 000p22/05-06
82Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt3 500 000p63/04-05i226/04-05
39 415 000
Samferdselsdepartementet
1300Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300):
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner600 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner2 200 000p23/05-06
1301Forskning og utvikling mv.:
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.-2 200 000p23/05-06
1310Flytransport:
70Kjøp av innenlandske flyruter kan nyttes under kap. 1311, post 7120 000 000p65/04-05i240/04-05
1311Tilskudd til regionale flyplasser:
70Tilskudd til Avinors regionale flyplasser-5 000 000p65/04-05i240/04-05
1314Statens havarikommisjon for transport (jf. kap. 4314):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter5 000 000p65/04-05
1320Statens vegvesen (jf. kap. 4320):
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 7225 000 000p65/04-05i240/04-05
31Rassikring kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 6050 000 000i240/04-05
72Kjøp av riksvegferjetjenester kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 3050 000 000p65/04-05i240/04-05
1350Jernbaneverket (jf. kap. 4350):
22Omstruktureringskostnader kan overføres30 000 000p23/05-06
22Omstruktureringskostnader kan overføres40 000 000p65/04-05i240/04-05
23Drift og vedlikehold kan overføres, kan nyttes under post 3035 000 000p65/04-05i240/04-05
30Investeringer i linjen kan overføres, kan nyttes under post 23190 000 000p65/04-05i240/04-05
1360Samferdselsberedskap:
70Beredskapslagring kan overføres-600 000p65/04-05i240/04-05
440 000 000
Miljøverndepartementet
1400Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400):
21Spesielle driftsutgifter2 000 000p65/04-05i240/04-05
71Internasjonale organisasjoner500 000p65/04-05i240/04-05
77Oppfyllelse av garantiansvar2 400 000p19/05-06
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking (jf. kap. 4410):
21Miljøovervåking og miljødata6 000 000p65/04-05i240/04-05
1425Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425):
70Tilskudd til fiskeformål kan overføres-2 500 000p19/05-06
1427Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427):
21Spesielle driftsutgifter1 770 000p19/05-06
21Spesielle driftsutgifter4 000 000p65/04-05i240/04-05
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder kan overføres200 000p65/04-05i240/04-05
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder kan overføres31 000 000p4/05-06
34Statlige erverv, nasjonalparker kan overføres6 000 000p19/05-06
35Statlig erverv, nytt skogvern kan overføres-1 500 000p19/05-06
49Statlig erverv, kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål kan overføres22 200 000p65/04-05i240/04-05
70Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål kan overføres-4 000 000p65/04-05i240/04-05
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen kan overføres3 000 000p65/04-05i240/04-05
74Tilskudd til friluftslivstiltak kan overføres2 000 000p65/04-05i240/04-05
1432Norsk kulturminnefond (jf. kap. 4432):
90Fondskapital200 000 000p65/04-05i240/04-05
1441Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441):
21Spesielle driftsutgifter3 000 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til biloppsamlingssystemet16 986 000p65/04-05i240/04-05
75Utbetaling av pant for bilvrak overslagsbevilgning17 024 000p65/04-05i240/04-05
76Refusjonsordninger overslagsbevilgning-10 000 000p19/05-06
76Refusjonsordninger overslagsbevilgning-10 000 000p65/04-05i240/04-05
1465Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:
21Betaling for statsoppdraget kan overføres6 900 000p19/05-06
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471):
1Driftsutgifter-10 887 000p65/04-05
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter2 800 000p19/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres5 000 000p19/05-06
293 893 000
Moderniseringsdepartementet
1500Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500):
21Spesielle driftsutgifter kan overføres6 700 000p65/04-05i240/04-05
22Klagenemnda for offentlige anskaffelser kan overføres-2 668 000p65/04-05i240/04-05
73Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn kan overføres10 000 000p65/04-05i240/04-05
1503Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70Tilskudd-12 712 000p73/04-05i254/04-05
71Bidrag fra arbeidstakerne-5 649 000p73/04-05i254/04-05
1508Spesielle IT-tiltak:
21Senter for informasjonssikring kan overføres3 535 000p65/04-05i240/04-05
22Samordning av IT-politikken kan overføres-2 135 000p65/04-05i240/04-05
1509Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70Tilskudd kan overføres-600 000p65/04-05i240/04-05
1522Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522):
21Spesielle driftsutgifter4 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter-9 424 000p16/05-06
1541Pensjoner av statskassen:
1Driftsutgifter overslagsbevilgning400 000p73/04-05i254/04-05
1Driftsutgifter overslagsbevilgning-1 500 000p65/04-05i240/04-05
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
1Driftsutgifter overslagsbevilgning170 000 000p73/04-05i254/04-05
1Driftsutgifter overslagsbevilgning315 000 000p65/04-05i240/04-05
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse overslagsbevilgning2 000 000p73/04-05i254/04-05
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse overslagsbevilgning-2 200 000p65/04-05i240/04-05
1544Boliglån til statsansatte:
90Lån overslagsbevilgning-400 000 000p16/05-06
90Lån overslagsbevilgning-700 000 000p65/04-05i240/04-05
1546Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546):
1Driftsutgifter overslagsbevilgning700 000p73/04-05i254/04-05
1Driftsutgifter overslagsbevilgning-1 700 000p65/04-05i240/04-05
1547Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547):
1Driftsutgifter overslagsbevilgning1 600 000p73/04-05i254/04-05
1Driftsutgifter overslagsbevilgning-7 500 000p65/04-05i240/04-05
1550Konkurransetilsynet:
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter2 668 000p65/04-05
1580Bygg utenfor husleieordningen:
30Igangsetting av byggeprosjekter kan overføres10 000 000p65/04-05i240/04-05
31Videreføring av byggeprosjekter kan overføres14 000 000p65/04-05i240/04-05
1582Utvikling av Fornebuområdet:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres500 000p65/04-05i240/04-05
30Investeringer, Fornebu kan overføres10 000 000p16/05-06
30Investeringer, Fornebu kan overføres-47 000 000p65/04-05i240/04-05
1583Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583):
30Investeringer, Pilestredet Park kan overføres6 000 000p65/04-05i240/04-05
-635 985 000
Finansdepartementet
1600Finansdepartementet (jf. kap. 4600):
1Driftsutgifter-700 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter-5 600 000p29/05-06
1610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter100 000p65/04-05
1Driftsutgifter1 500 000p29/05-06
1618Skatteetaten (jf. kap. 4618):
1Driftsutgifter5 000 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter7 500 000p65/04-05
21Spesielle driftsutgifter overslagsbevilgning6 400 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter overslagsbevilgning11 500 000p29/05-06
22Større IT-prosjekter kan overføres47 900 000p65/04-05i240/04-05
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-47 900 000p65/04-05i240/04-05
1620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620):
21Spesielle driftsutgifter11 300 000p29/05-06
1631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631):
1Driftsutgifter500 000p65/04-05
1Driftsutgifter4 700 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter17 300 000p29/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres-4 100 000p65/04-05i240/04-05
1632Kompensasjon for merverdiavgift:
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner80 238 000p65/04-05i240/04-05
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning-530 000 000p29/05-06
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter510 000 000p29/05-06
1634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634):
1Driftsutgifter10 000 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter11 700 000p65/04-05
1650Statsgjeld, renter m.m.:
89Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld overslagsbevilgning-233 488 000p29/05-06
1651Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98Avdrag på innenlandsk statsgjeld overslagsbevilgning-8 543 000p29/05-06
-104 693 000
Forsvarsdepartementet
1700Forsvarsdepartementet (jf. kap. 4700):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter-2 000 000p65/04-05
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4710):
47Nybygg og nyanlegg kan overføres170 800 000p17/05-06
47Nybygg og nyanlegg kan overføres-135 000 000p65/04-05i240/04-05
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter-18 000 000p65/04-05
1Driftsutgifter-40 594 000p17/05-06
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet-20 000 000p17/05-06
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett kan overføres-25 000 000p65/04-05i240/04-05
1720Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter167 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter-16 060 000p17/05-06
1Driftsutgifter-16 062 000p65/04-05
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben (jf. kap. 4725):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter586 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter500 337 000p17/05-06
1Driftsutgifter-21 244 000p65/04-05
50Overføring Statens Pensjonskasse kan overføres60 000 000p17/05-06
70Renter låneordning kan overføres-755 000p17/05-06
70Renter låneordning kan overføres-1 000 000p65/04-05i240/04-05
1731Hæren (jf. kap. 4731):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter3 852 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter-130 563 000p65/04-05
1Driftsutgifter-468 560 000p17/05-06
1732Sjøforsvaret (jf. kap. 4732):
1Driftsutgifter754 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter-77 866 000p17/05-06
1733Luftforsvaret (jf. kap. 4733):
1Driftsutgifter879 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter-70 686 000p17/05-06
1734Heimevernet (jf. kap. 4734):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter473 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter-10 000 000p65/04-05
1Driftsutgifter-35 221 000p17/05-06
1740Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 4740):
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter182 545 000p17/05-06
1Driftsutgifter-138 131 000p65/04-05
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760):
1Driftsutgifter kan nyttes under kap. 1760, post 4560 000 000p17/05-06
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-60 000 000p65/04-05i240/04-05
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan overføres-291 000 000p17/05-06
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel kan overføres-100 000 000p17/05-06
1790Kystvakten (jf. kap. 4790):
1Driftsutgifter34 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter4 016 000p17/05-06
1791Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791):
1Driftsutgifter3 500 000p17/05-06
1792Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792):
1Driftsutgifter0i157/04-05
1Driftsutgifter0i240/04-05
1Driftsutgifter11 100 000p37/04-05
1Driftsutgifter46 730 000p17/05-06
1Driftsutgifter-23 000 000p65/04-05
1795Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795):
1Driftsutgifter5 000p70/04-05i274/04-05
1Driftsutgifter11 487 000p17/05-06
60Tilskudd til kommuner kan overføres20 000 000p65/04-05i240/04-05
60Tilskudd til kommuner kan overføres-1 273 000p17/05-06
-624 750 000
Olje- og energidepartementet
1800Olje- og energidepartementet:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres2 500 000p24/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres33 200 000p65/04-05i240/04-05
22Beredskapslagre for drivstoff kan overføres2 600 000p24/05-06
1810Oljedirektoratet (jf. kap. 4810):
1Driftsutgifter1 000 000p65/04-05i240/04-05
21Spesielle driftsutgifter kan overføres16 500 000p24/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres22 300 000p65/04-05i240/04-05
1820Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829):
1Driftsutgifter11 400 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter-10 000 000p24/05-06
21Spesielle driftsutgifter kan overføres2 000 000i240/04-05
70Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg kan overføres-500 000p65/04-05i240/04-05
73Tilskudd til utjevning av overføringstariffer kan overføres12 000 000i240/04-05
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21Spesielle driftsutgifter kan overføres10 000 000p24/05-06
71Tilskudd til enøk-tiltak i kraftkrevende industri kan overføres10 000 000p65/04-05i240/04-05
1827Miljøvennlig gassteknologi (jf. kap. 4827):
50Administrasjon2 000 000p65/04-05i240/04-05
51Overføring til innovasjonsvirksomheten-1 620 000p65/04-05i240/04-05
113 380 000
Ymse utgifter
2309Tilfeldige utgifter:
1Driftsutgifter-1 028 200 000i240/04-05
1Driftsutgifter-2 048 200 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter-5 402 744 000p29/05-06
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:
1Driftsutgifter23 785 000p29/05-06
1Driftsutgifter510 000 000p73/04-05i254/04-05
-7 945 359 000
Statsbankene
2410Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310):
1Driftsutgifter1 570 000p65/04-05i240/04-05
1Driftsutgifter3 930 000p65/04-05
50Avsetning til utdanningsstipend overslagsbevilgning211 024 000p65/04-05i240/04-05
70Utdanningsstipend overslagsbevilgning-122 620 000p65/04-05i240/04-05
71Andre stipend overslagsbevilgning-15 052 000p65/04-05i240/04-05
72Rentestønad overslagsbevilgning-32 000 000p10/05-06
72Rentestønad overslagsbevilgning-125 200 000p65/04-05i240/04-05
73Avskrivninger overslagsbevilgning11 000 000p10/05-06
90Lån til Statens lånekasse for utdanning overslagsbevilgning35 500 000p65/04-05i240/04-05
2412Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615):
72Rentestøtte2 000 000p65/04-05i240/04-05
90Lån til Husbanken overslagsbevilgning-1 150 000 000p13/05-06
90Lån til Husbanken overslagsbevilgning-1 448 000 000p65/04-05i240/04-05
2421Innovasjon Norge (jf. kap. 5325 og 5625):
50Innovasjon - prosjekter, fond20 000 000p25/05-06
51Tapsfond, såkornkapitalfond4 600 000p65/04-05i240/04-05
71Internasjonalisering, profilering og innovasjon - programmer kan overføres15 000 000p65/04-05i240/04-05
72Forsknings- og utviklingskontrakter kan overføres110 967 000p65/04-05i240/04-05
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond-3 300 000p25/05-06
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet overslagsbevilging5 400 000 000p25/05-06
2425Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene:
74Dekning av tap på risikolån og garantier65 000 000p13/05-06
2426SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609):
70Tilskudd15 000 000p65/04-05i240/04-05
2 999 419 000
Petroleumsvirksomheten
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 5440):
25Pro et kontraoppgjøret700 000p24/05-06
30Investeringer2 600 000 000p65/04-05i240/04-05
30Investeringer-2 300 000 000p24/05-06
50Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond-469 000 000p65/04-05i240/04-05
2442Disponering av innretninger på kontinental- sokkelen:
70Tilskudd overslagsbevilgning28 000 000p24/05-06
-140 300 000
Statens forretningsdrift
2445Statsbygg (jf. kap. 5445):
241 Driftsinntekter overslagsbevilgning-144 001 000p65/04-05i240/04-05
242 Driftsutgifter overslagsbevilgning-66 136 000p65/04-05i240/04-05
243 Avskrivninger17 596 000p65/04-05i240/04-05
244 Renter av statens kapital39 106 000p65/04-05i240/04-05
30Igangsetting av byggeprosjekter kan overføres8 500 000p65/04-05i240/04-05
31Videreføring av byggeprosjekter kan overføres-100 000 000p65/04-05i240/04-05
32Prosjektering av bygg kan overføres2 000 000p65/04-05i240/04-05
2470Statens Pensjonskasse (jf. kap. 5470):
241 Driftsinntekter overslagsbevilgning7 140 000p16/05-06
242 Driftsutgifter overslagsbevilgning-1 842 000p16/05-06
243 Avskrivninger534 000p16/05-06
246 Til reguleringsfond-5 298 000p16/05-06
-242 401 000
Folketrygden
2530Fødselspenger og adopsjonspenger:
70Fødselspenger til yrkesaktive overslagsbevilgning-145 500 000p65/04-05i240/04-05
70Fødselspenger til yrkesaktive overslagsbevilgning-284 000 000p21/05-06
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon overslagsbevilgning20 000 000p65/04-05i240/04-05
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon overslagsbevilgning25 000 000p21/05-06
73Adopsjonspenger overslagsbevilgning9 000 000p65/04-05i240/04-05
73Adopsjonspenger overslagsbevilgning-15 000 000p21/05-06
2541Dagpenger:
70Dagpenger overslagsbevilgning113 000 000i240/04-05
2543Ytelser til yrkesrettet attføring:
70Attføringspenger overslagsbevilgning234 000 000p72/04-05i279/04-05
70Attføringspenger overslagsbevilgning425 000 000p65/04-05i240/04-05
70Attføringspenger overslagsbevilgning-299 000 000p20/05-06
71Attføringsstønad overslagsbevilgning-74 000 000p20/05-06
2600Trygdeetaten:
1Driftsutgifter12 400 000p65/04-05
1Driftsutgifter-2 600 000p46/04-05i198/04-05
1Driftsutgifter-89 900 000p65/04-05i240/04-05
2650Sykepenger:
70Sykepenger for arbeidstakere mv. overslagsbevilgning-1 265 000 000p20/05-06
70Sykepenger for arbeidstakere mv. overslagsbevilgning-3 000 000 000p65/04-05i 240/04-05
71Sykepenger for selvstendige overslagsbevilgning-310 000 000p20/05-06
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. overslagsbevilgning500 000p65/04-05i 240/04-05
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. overslagsbevilgning-115 500 000p20/05-06
73Tilretteleggingstilskudd kan overføres-49 800 000p65/04-05i240/04-05
75Feriepenger av sykepenger overslagsbevilgning-120 000 000p20/05-06
2652Medisinsk rehabilitering mv.:
70Rehabiliteringspenger overslagsbevilgning162 000 000p72/04-05i279/04-05
70Rehabiliteringspenger overslagsbevilgning228 000 000p20/05-06
70Rehabiliteringspenger overslagsbevilgning-970 000 000p65/04-05i240/04-05
71Legeerklæringer-35 000 000p20/05-06
2655Uførhet:
70Grunnpensjon overslagsbevilgning358 000 000p72/04-05i279/04-05
70Grunnpensjon overslagsbevilgning-151 000 000p20/05-06
70Grunnpensjon overslagsbevilgning-400 000 000p65/04-05i240/04-05
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning-310 000 000p65/04-05i240/04-05
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning29 000 000p20/05-06
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning528 000 000p72/04-05i279/04-05
72Særtillegg overslagsbevilgning30 000 000p72/04-05i279/04-05
72Særtillegg overslagsbevilgning-10 000 000p20/05-06
73Foreløpig uførepensjon overslagsbevilgning5 000 000p72/04-05i279/04-05
73Foreløpig uførepensjon overslagsbevilgning-30 000 000p20/05-06
74Tidsbegrenset uførestønad overslagsbevilgning47 000 000p72/04-05i279/04-05
74Tidsbegrenset uførestønad overslagsbevilgning48 000 000p20/05-06
75Menerstatning ved yrkesskade overslagsbevilgning-5 000 000p20/05-06
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning overslagsbevilgning2 000 000p72/04-05i279/04-05
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning overslagsbevilgning8 000 000p20/05-06
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70Grunnstønad overslagsbevilgning-15 000 000p20/05-06
71Hjelpestønad overslagsbevilgning-34 600 000p20/05-06
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning6 000 000p20/05-06
74Tilskudd til biler-230 000 000p20/05-06
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler-201 000 000p20/05-06
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål2 700 000p20/05-06
78Høreapparater5 000 000p20/05-06
2670Alderdom:
70Grunnpensjon overslagsbevilgning166 000 000p20/05-06
70Grunnpensjon overslagsbevilgning719 000 000p72/04-05i279/04-05
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning320 000 000p20/05-06
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning995 000 000p72/04-05i279/04-05
72Ventetillegg overslagsbevilgning2 000 000p72/04-05i279/04-05
72Ventetillegg overslagsbevilgning-4 000 000p20/05-06
73Særtillegg overslagsbevilgning14 000 000p20/05-06
73Særtillegg overslagsbevilgning106 000 000p72/04-05i279/04-05
2680Etterlatte:
70Grunnpensjon overslagsbevilgning26 000 000p72/04-05i279/04-05
70Grunnpensjon overslagsbevilgning-8 000 000p20/05-06
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning23 000 000p72/04-05i279/04-05
71Tilleggspensjon overslagsbevilgning-17 000 000p20/05-06
72Særtillegg overslagsbevilgning1 000 000p72/04-05i279/04-05
74Utdanningsstønad-1 000 000p20/05-06
75Stønad til barnetilsyn overslagsbevilgning-3 000 000p20/05-06
2683Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701):
70Overgangsstønad overslagsbevilgning50 000 000p72/04-05i279/04-05
70Overgangsstønad overslagsbevilgning-20 000 000p20/05-06
72Stønad til barnetilsyn overslagsbevilgning-27 000 000p20/05-06
73Utdanningsstønad-5 000 000p20/05-06
76Forskuttering av underholdsbidrag30 000 000p20/05-06
2690Diverse utgifter:
70Sykestønadsutgifter i utlandet-15 000 000p20/05-06
77Pasienter fra gjensidighetsland20 000 000p20/05-06
2711Spesialisthelsetjenester mv.:
70Refusjon spesialisthjelp-41 000 000p12/05-06
71Refusjon psykologhjelp-14 000 000p12/05-06
72Refusjon tannlegehjelp-500 000p65/04-05i240/04-05
72Refusjon tannlegehjelp-19 500 000p12/05-06
76Private laboratorier og røntgeninstitutt99 000 000p12/05-06
76Private laboratorier og røntgeninstitutt123 000 000p65/04-05i240/04-05
78Opptreningsinstitusjoner m.fl.2 000 000i240/04-05
2751Legemidler mv.:
70Legemidler-594 000 000p65/04-05i240/04-05
70Legemidler5 000 000i240/04-05
70Legemidler48 000 000p12/05-06
72Sykepleieartikler-6 000 000p12/05-06
2752Refusjon av egenbetaling:
70Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 11 500 000p65/04-05i240/04-05
70Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1-122 500 000p12/05-06
2755Helsetjeneste i kommunene mv.:
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter kan nyttes under post 7110 000 000p12/05-06
70Refusjon allmennlegehjelp-25 500 000p12/05-06
70Refusjon allmennlegehjelp-43 500 000p65/04-05i240/04-05
71Refusjon fysioterapi kan nyttes under post 62-27 000 000p12/05-06
72Refusjon jordmorhjelp15 000 000p12/05-06
73Kiropraktorbehandling-3 000 000p12/05-06
75Logopedisk og ortoptisk behandling10 000 000p12/05-06
2790Andre helsetiltak:
70Bidrag, lokalt43 000 000p12/05-06
70Bidrag, lokalt1 000 000p65/04-05i240/04-05
-4 031 300 000
Statens petroleumsfond
2800Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800):
50Overføring til fondet78 535 400 000p29/05-06
96Finansposter overført til fondet12 478 314 000p29/05-06
91 013 714 000
Endring av utgifter89 295 700 000
Til forsiden