St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

4 Statsregnskapet for 2005

4.1 Statsregnskapet medregnet folketrygden per 30.09.2005

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30.09.2005. Regnskapstallene er sammenstilt med forslaget til nysaldert budsjett. Tallene viser også hvor stor andel av bevilgningen som er regnskapsført.

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at det per 30.09.2005 er regnskapsført utgifter på 684,7 mrd. kroner. Det utgjør 67 pst. av bevilgningene. Tabell 4.1 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike utgiftsarter.

De totale regnskapsførte inntektene utgjør 611,7 mrd. kroner i perioden fra 1. januar til 30. september 2005. Det tilsvarer 60 pst. av bevilgningen. Tabell 4.2 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike inntektsarter.

Tabell 4.1 Statsbudsjettets utgifter (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2005Regnskap per 30.09.05Regnskap i pst. av bevilgning
Driftsutgifter88 84663 23271
Nybygg, anlegg m.v.42 15927 86466
Overføringer til andre802 653528 93366
Utlån, gjeldsavdrag m.v.84 38964 68177
Sum utgifter1 018 048684 71067

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 4.2 Statsbudsjettets inntekter (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2005Regnskap per 30.09.05Regnskap i pst. av bevilgning
Driftsinntekter119 67183 31070
Inntekter i samband med nybygg, anlegg m.v.15 04010 31969
Skatter, avgifter og andre overføringer798 948460 36158
Tilbakebetalinger78 10057 69874
Sum inntekter1 011 759611 68860

Kilde: Finansdepartementet

Netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten utgjør 152,7 mrd. kroner for perioden fra 1. januar til 30. september 2005. Det tilsvarer 54 pst. av bevilgningene.

Tabell 4.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten (mill. kroner)

Nysaldert budsjett 2005Regnskap per 30.09.05Regnskap i pst. av bevilgning
Inntekter SDØE128 93388 20768
Utgifter SDØE23 03216 24871
Skatter og avgifter på utvinning inkl. CO2-avgift169 00072 65443
Aksjeutbytte fra Statoil8 1398 139100
Andre inntekter og utgifter-28-1346
Netto kontantstrøm283 012152 74054

Kilde: Finansdepartementet

Regnskapet per 30.09.2005 viser et samlet finansieringsbehov på 73,0 mrd. kroner.

Tabell 4.4 Saldering og finansieringsbehov (mill. kroner)

Inntekter/utgifter/balanseNysaldert budsjett 2005Regnskap per 30.09.05Regnskap i pst. av bevilgning
1.Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens petroleumsfond)863 066553 99064
2.Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)933 659620 02966
3.Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring til Statens petroleumsfond (1-2)-70 593-66 03994
4.Overføring fra Statens petroleumsfond70 5930-
5.Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)0-66 039-
6.Utlån, gjeldsavdrag mv.84 38964 68177
7.Tilbakebetalinger mv.78 10057 69874
8.Utlån mv., netto (6-7)6 2896 983111
9.Samlet finansieringsbehov av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)6 28973 022-

Kilde: Finansdepartementet

For nærmere informasjon om statsregnskapet per 30.09.2005 vises det til tabellene i vedlegget.

Til forsiden