St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

I

I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
20Statsministerens kontor (jf. kap. 3020):
1Driftsutgifter, forhøyes med1 130 000
fra kr 61 505 000 til kr 62 635 000
21Statsrådet (jf. kap. 3021):
1Driftsutgifter, forhøyes med21 100 000
fra kr 106 753 000 til kr 127 853 000
1600Finansdepartementet (jf. kap. 4600):
1Driftsutgifter, nedsettes med5 600 000
fra kr 223 651 000 til kr 218 051 000
1610Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610):
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 999 250 000 til kr 1 000 750 000
1618Skatteetaten (jf. kap. 4618):
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med11 500 000
fra kr 93 500 000 til kr 105 000 000
1620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620):
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med11 300 000
fra kr 113 700 000 til kr 125 000 000
1631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631):
1Driftsutgifter, forhøyes med17 300 000
fra kr 189 800 000 til kr 207 100 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift:
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, nedsettes med530 000 000
fra kr 9 730 000 000 til kr 9 200 000 000
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, forhøyes med510 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 900 000 000
1650Statsgjeld, renter m.m.:
89Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med233 488 000
fra kr 16 084 585 000 til kr 15 851 097 000
1651Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med8 543 000
fra kr 500 211 000 til kr 491 668 000
2309Tilfeldige utgifter:
1Driftsutgifter, nedsettes med5 402 744 000
fra kr 5 452 991 000 til kr 50 247 000
2315Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:
1Driftsutgifter, forhøyes med23 785 000
fra kr -23 785 000 til kr 0
2800Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800):
50Overføring til fondet, forhøyes med78 535 400 000
fra kr 204 477 000 000 til kr 283 012 400 000
(NY)96Finansposter overført til fondet, bevilges med12 478 314 000

Inntekter:

Kap.PostFormålKroner
4602Kredittilsynet (jf. kap. 1602):
1Bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med1 700 000
fra kr 154 300 000 til kr 156 000 000
4618Skatteetaten (jf. kap. 1618):
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med4 000 000
fra kr 22 000 000 til kr 26 000 000
4620Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620):
1Salgsinntekter, nedsettes med1 500 000
fra kr 2 000 000 til kr 500 000
2Spesialoppdrag, forhøyes med11 300 000
fra kr 113 700 000 til kr 125 000 000
4631Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 1631):
1Økonomitjenester, forhøyes med7 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 20 000 000
(NY)2Andre inntekter, bevilges med9 000 000
4634Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634):
81Bøter, inndragninger, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 050 000 000 til kr 1 070 000 000
84Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m., nedsettes med20 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 105 000 000
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning, forhøyes med15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 140 000 000
5309Tilfeldige inntekter:
29Ymse, nedsettes med466 300 000
fra kr 1 010 127 000 til kr 543 827 000
5341Avdrag på utestående fordringer:
91Alminnelige fordringer, nedsettes med7 691 000
fra kr 10 369 000 til kr 2 678 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap. 2445-2490):
30Avskrivninger, forhøyes med534 000
fra kr 336 692 000 til kr 337 226 000
5501Skatter på formue og inntekt:
70Toppskatt mv., nedsettes med161 000 000
fra kr 20 011 000 000 til kr 19 850 000 000
72Fellesskatt, forhøyes med1 271 000 000
fra kr 106 729 000 000 til kr 108 000 000 000
5506Avgift av arv og gaver:
70Avgift, nedsettes med143 000 000
fra kr 1 876 000 000 til kr 1 733 000 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum:
71Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med15 500 000 000
fra kr 46 400 000 000 til kr 61 900 000 000
72Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med26 900 000 000
fra kr 76 300 000 000 til kr 103 200 000 000
73Produksjonsavgift, forhøyes med200 000 000
fra kr 200 000 000 til kr 400 000 000
74Arealavgift mv., nedsettes med400 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 100 000 000
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:
70Avgift, nedsettes med200 000 000
fra kr 3 600 000 000 til kr 3 400 000 000
5511Tollinntekter:
70Toll, forhøyes med341 000 000
fra kr 1 298 000 000 til kr 1 639 000 000
71Auksjonsinntekter fra tollkvoter, forhøyes med38 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 78 000 000
5521Merverdiavgift mv.:
70Avgift, forhøyes med350 000 000
fra kr 149 450 000 000 til kr 149 800 000 000
5526Avgift på alkohol:
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, nedsettes med387 000 000
fra kr 9 653 000 000 til kr 9 266 000 000
5531Avgift på tobakkvarer:
70Avgift, nedsettes med685 000 000
fra kr 7 509 000 000 til kr 6 824 000 000
5536Avgift på motorvogner m.m.:
71Engangsavgift på motorvogner m.m., forhøyes med2 090 000 000
fra kr 15 610 000 000 til kr 17 700 000 000
72Årsavgift, forhøyes med114 000 000
fra kr 7 201 000 000 til kr 7 315 000 000
73Vektårsavgift, nedsettes med36 000 000
fra kr 367 000 000 til kr 331 000 000
75Omregistreringsavgift, nedsettes med34 000 000
fra kr 1 943 000 000 til kr 1 909 000 000
76Avgift på bensin, nedsettes med682 000 000
fra kr 9 341 000 000 til kr 8 659 000 000
77Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift),

forhøyes med

128 000 000
fra kr 4 990 000 000 til kr 5 118 000 000
5537Avgifter på båter mv.:
71Avgift på båtmotorer, forhøyes med65 000 000
fra kr 226 000 000 til kr 291 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft:
70Forbruksavgift, nedsettes med525 000 000
fra kr 6 550 000 000 til kr 6 025 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.:
70Avgift på mineralolje, nedsettes med96 000 000
fra kr 682 000 000 til kr 586 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.:
70CO2-avgift, nedsettes med151 000 000
fra kr 4 047 000 000 til kr 3 896 000 000
71Svovelavgift, nedsettes med7 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 84 000 000
5546Avgift på sluttbehandling av avfall:
70Avgift på sluttbehandling av avfall, nedsettes med262 000 000
fra kr 720 000 000 til kr 458 000 000
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:
70Trikloreten (TRI), nedsettes med7 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 2 000 000
5548Miljøavgift på klimagasser:
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK), forhøyes med15 000 000
fra kr 141 000 000 til kr 156 000 000
5555Sjokolade- og sukkervareavgift:
70Avgift, forhøyes med57 000 000
fra kr 945 000 000 til kr 1 002 000 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.:
70Avgift, nedsettes med76 000 000
fra kr 1 028 000 000 til kr 952 000 000
5557Avgift på sukker:
70Avgift, nedsettes med15 000 000
fra kr 212 000 000 til kr 197 000 000
5559Avgift på drikkevareemballasje:
70Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med29 000 000
fra kr 449 000 000 til kr 478 000 000
71Miljøavgift på kartong, nedsettes med7 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 13 000 000
72Miljøavgift på plast, forhøyes med12 000 000
fra kr 53 000 000 til kr 65 000 000
73Miljøavgift på metall, forhøyes med10 000 000
fra kr 59 000 000 til kr 69 000 000
74Miljøavgift på glass, nedsettes med2 000 000
fra kr 43 000 000 til kr 41 000 000
5565Dokumentavgift:
70Avgift, nedsettes med1 099 000 000
fra kr 5 720 000 000 til kr 4 621 000 000
5583Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:
70Inntekter fra telesektoren, forhøyes med7 000 000
fra kr 122 000 000 til kr 129 000 000
5584Andre avgifter:
(NY)70Etterslep, utgåtte avgifter, bevilges med1 000 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:
82Av innenlandske verdipapirer, nedsettes med144 928 000
fra kr 675 000 000 til kr 530 072 000
83Av alminnelige fordringer, nedsettes med50 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 50 000 000
86Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med518 668 000
fra kr 1 746 540 000 til kr 2 265 208 000
88Av utlån under opptrekk, nedsettes med30 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 98 000 000
5700Folketrygdens inntekter:
71Trygdeavgift, nedsettes med166 000 000
fra kr 65 666 000 000 til kr 65 500 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med628 000 000
fra kr 92 628 000 000 til kr 92 000 000 000
5800Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800):
50Overføring fra fondet, nedsettes med3 749 000 000
fra kr 74 342 000 000 til kr 70 593 000 000
5999Statslånemidler:
90Overføring fra fondet, nedsettes med9 841 050 000
fra kr 16 130 050 000 til kr 6 289 000 000

II

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2005 dekkes ved statstilskudd.

III

Fullmakt til å ettergi lån

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet kan ettergi lån på til sammen 3,4 mill. kroner til Krigsinvalidehjemmet Bæreia.

IV

Forslag til endring av Stortingets skattevedtak 25. november 2004 for inntektsåret 2005

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3 Skatt til staten og det felleskommunale skattefondet for selskaper og innretninger

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 28 pst. og til det felleskommunale skattefondet med 0 pst. av inntekten, fastsatt etter reglene i skatteloven.

Til forsiden